Vedecko-výskumná činnosť

Oddelenie farmakognózie je v súčasnosti zamerané na nasledujúce oblasti vedeckovýskumnej činnosti:

  • skríning biologických aktivít (cytotoxická, antiproliferačná, protizápalová a imunomodulačná) a antioxidačného účinku vybraných druhov rastlín a následná izolácia a identifikácia ich aktívnych obsahových látok,
  • výskum možností ovplyvnenia cievnych komplikácií diabetu extraktmi z rastlín (antiglykačný a antioxidačný účinok prírodných látok najmä polyfenolového charakteru in vitro),
  • výskum inhibície tvorby amyloidov, resp. možnosti ich depolymerizácie pôsobením rastlinných polyfenolov,
  • výskum interakcií proteín – sekundárny rastlinný metabolit,
  • výskum synergických účinkov rastlinných extraktov a vybraných izolátov in vitro z predchádzajúcich bodov na biologickú aktivitu.

Oddelenie botaniky a farmakoergázie sleduje vplyv exogénnych faktorov na liečivé rastliny. Na podnet farmaceutického priemyslu sa študujú vybrané rastlinné druhy, rieši sa otázka výnosu ich biomasy, biologická účinnosť a prítomnosť rezíduí cudzorodých látok.