Externé projekty

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SKII)

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja

Realizácia projektu: január 2016 - december 2023 (účasť FaF UK: marec 2022 - december 2023)

Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Konkrétny cieľ: Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT

Hlavné aktivity projektu:

Aktivita 1: Budovanie a rozvoj Národného systému podpory transferu technológií SR
Aktivita 2: Integrácia a rozvoj nadstavbových systémových služieb pre využitie IKT pre podporu transferu technológií
Aktivita 3: Mobilizácia povedomia o možnostiach využívania duševného vlastníctva formou propagácie a medializácie témy transferu technológií

Bližšie informácie: https://nptt.cvtisr.sk/sk/o-portali/projekt-nitt-sk-ii.html?page_id=4974 

Pracoviská FaF UK zapojené do projektu:

  • Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie (prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.; PharmDr. Katarína Maráková, PhD.)
  • Katedra farmakológie a toxikológie (doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.)
  • Katedra fyzikálnej chémie liečiv (prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.; Mgr. Mária Klacsová, PhD.)
  • Katedra galenickej farmácie (doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.)
  • Katedra chemickej teórie liečiv (doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.)

Činnosti, prostredníctvom ktorých sa realizuje účasť FaF UK na projekte NITT SKII (Aktivita 3):

  • Zabezpečenie účasti vedecko-výskumnej inštitúcie a jej etablovanie v medzinárodných štruktúrach zaoberajúcich sa transferom technológií (TT), ochranou duševného vlastníctva a jeho komercializáciou na medzinárodnej úrovni.
  • Rozvoj spolupráce slovenských centier transferu technológií (CTT) s centrami transferu technológií v zahraničí a rozvoj cezhraničných spoluprác na úrovni národných CTT.
  • Organizácia podujatí zameraných na prenos informácií v oblasti transferu technológií a prezentácii problematiky TT. Mediálna podpora pre mobilizáciu transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe.

Kontaktná osoba za FaF UK: Mgr. Mária Klacsová, PhD. (klacsovafpharm.uniba.sk)