Grant Vedeckej rady FaF UK

USMERNENIE K PODANIU K ŽIADOSTI O GRANT VR FAF UK 2024

Pri podaní žiadosti prosím postupujte podľa usmernenia a platných predpisov.

Usmernenie k podaniu žiadosti o Grant VR FaFUK (pdf)

VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O GRANT VR FAF UK 2024

DEKAN FARMACEUTICKEJ FAKULTY A PREDSEDA VEDECKEJ RADY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE VYHLASUJE VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O GRANT VEDECKEJ RADY FAF UK PRE ROK 2024.

Vedecká rada FaF UK na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.marca 2024 prerokovala a schválila tému výzvy:

 

Inovatívne metódy vo farmaceutickom výskume

 

Technické a formálne podmienky grantu sú uvedené v článkoch 12 až 18 Vnútorného predpisu FaF UK č. 5/2022 Poriadok rozdeľovania grantov na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte.

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Veda/GrantyFaFUK/Vnutorny_predpis_5_2022_Poriadok-rozdelovania-grantov-na-FaF-UK.pdf

Žiadosti sa podávajú elektronicky aj v listinnej forme. 

Termín podania žiadosti (elektronicky aj v listinnej forme): najneskôr do 15.mája 2024. 

Formuláre k žiadosti sú uvedené na webovom sídle fakulty: 

https://www.fpharm.uniba.sk/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/ 

Viac informácií k podaniu žiadosti bude k dispozícii v usmernení k podaniu žiadosti.

VÝZVA (pdf)

PRIDELENIE GRANTU VEDECKEJ RADY FAFUK 2023

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle VP č. 5/2022 - Poriadku rozdeľovania grantov na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte bol z pôvodne piatich projektov, ktoré navrhlo VR FaF UK na schválenie Vedenie FaF UK, v súlade s Čl. 12 ods. 5 predpisu, tajným hlasovaním zvolený projekt č. 1, pod názvom: Syntéza a štúdium vybraných derivátov 1,3,5-triazínu s aminokyselinami ako nových potenciálnych bioaktívnych látok s antioxidačnými a antiproliferačnými vlastnosťami.

Dohoda o pridelení grantu bola podpísaná dňa 19.9.2023.

Zodpovedným riešiteľom, pani doktorke Bodnár Mikulovej a pani doktorke Greifovej srdečne blahoželáme. 

Víťazný projekt GVRFaFUK 1/2023

USMERNENIE K PODANIU K ŽIADOSTI O GRANT VR FAF UK 2023

Pri podaní žiadosti prosím postupujte podľa usmernenia a platných predpisov.

Usmernenie k podaniu žiadosti o Grant VR FaFUK (pdf)

VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O GRANT VR FAF UK 2023

DEKAN FARMACEUTICKEJ FAKULTY A PREDSEDA VEDECKEJ RADY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE VYHLASUJE VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O GRANT VEDECKEJ RADY FAF UK PRE ROK 2023. 

Vedecká rada FaF UK na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.marca 2023 prerokovala a schválila tému výzvy:

Výskum nových bioaktívnych látok

 

Technické a formálne podmienky grantu sú uvedené v článkoch 12 až 18 Vnútorného predpisu FaF UK č. 5/2022 Poriadok rozdeľovania grantov na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte.

https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Veda/GrantyFaFUK/Vnutorny_predpis_5_2022_Poriadok-rozdelovania-grantov-na-FaF-UK.pdf

Žiadosti sa podávajú elektronicky aj v listinnej forme.

Termín podania žiadosti (elektronicky aj v listinnej forme): najneskôr do 15.mája 2023.

Formuláre k žiadosti sú uvedené na webovom sídle fakulty:

https://www.fpharm.uniba.sk/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/

Viac informácií k podaniu žiadosti bude k dispozícii v usmernení k podaniu žiadosti.

VÝZVA (pdf) 

KONTAKT

Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a projektovej činnosti
Referát vedeckovýskumnej činnosti
Mgr. Adriana LENDVAYOVÁ - vedúca oddelenia
tel.: +421 2 9016 9107
e-mail: ovfpharm.uniba.sk
lendvayovafpharm.uniba.sk

Ďalšie informácie ku kontaktom sú k dispozícii na tomto linku.