Štipendium

Dôležité pojmy v zmysle čl. 18 Štipendijného poriadku

Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na doktorandské štipendium: 

  • do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov podľa osobitného predpisu
  • po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov podľa osobitného predpisu 

O poskytovaní doktorandského štipendia a o poskytovaní zvýšenia doktorandského štipendia sa vydáva rozhodnutie. 

Doktorandské štipendium sa poskytuje najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý vznikol nárok na doktorandské štipendium. 

Poskytovanie doktorandského štipendia sa končí dňom: 

  • úspešnej obhajoby dizertačnej práce,
  • prekročenia štandardnej dĺžky štúdia,
  • iného skončenia štúdia alebo
  • prerušenia štúdia.