Obhajoby PhD. - informácie

Odporučený termín

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce odporúčame doktorandom podať v dostatočnom predstihu, ale najneskôr 4 mesiace pred termínom ukončenia predpokladanej dĺžky štúdia, aby sa obhajoba dizertačnej práce mohla uskutočniť najneskôr v deň uplynutia najdlhšej možnej dĺžky štúdia. Štúdium podľa študijného programu v dennej forme nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. Štúdium podľa študijného programu v externej forme nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako tri roky.

Nadštandardná dĺžka štúdia je spoplatnená v zmysle vnútorného predpisu  č. 17/2021 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave.

Podmienky

Doktorand v obidvoch formách doktorandského štúdia môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce, ak získal najmenej 210 kreditov bez zarátania kreditov prideľovaných za predmet Dizertačná práca a jej obhajoba a ak splnil kumulatívne podmienky: 

 1. publikovanie minimálne dvoch vedeckých prác v časopisoch s IF
 2. aktívnej účasti na minimálne dvoch vedeckých podujatiach.

Podanie žiadosti

Žiadosť o pripustenie k obhajobe dizertačnej práce vrátane všetkých príloh  sa podáva v písomnej forme dekanovi prostredníctvom Referátu vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov (ďalej len RVVČ a ZS) osobne, po predošlom dohovore, počas stránkových hodín.

Prílohy k žiadosti

 1. doklady o ukončenom VŠ vzdelaní, ktoré neboli doložené (diplom Mgr., dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške, diplom PharmD., RNDr., iné) – úradne overené fotokópie na matrike, alebo u notára
 2. životopis podpísaný v papierovej forme 1x , aj e-mailom nepodpísaný vo formáte pdf.
 3. kópie publikácií a iné elaboráty; ak nie sú súčasťou dizertačnej práce v papierovej forme 1x
 4. zoznam publikovaných prác (z knižnice FaF UK) s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác doktoranda, ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky o nich vypracované príslušnými inštitúciami z oblasti vedy a techniky v papierovej forme podpísaný študentom aj povereným pracovníkom knižnice FaF UK 1x , aj e-mailom nepodpísaný vo formáte pdf zaslaný priamo knižnicou FaF UK
 5. dizertačná práca vypracovaná podľa Vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplného znenia vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2  4x (strana - Čestné vyhlásenie musí byť podpísané doktorandom a strana - Zadanie záverečnej práce musí byť podpísaná študentom aj školiteľom)
 6. posudok pracoviska na doktoranda podpísaný v papierovej forme 1x, aj e-mailom nepodpísaný vo formáte pdf.
 7. posudok školiteľa na dizertačnú prácu, podpísaný v papierovej forme 1x , aj e-mailom nepodpísaný vo formáte pdf.
 8. ak doktorand predloží dizertačnú prácu ako súbor vlastných publikovaných vedeckých prác a priložené publikácie sú dielom viacerých autorov, doloží aj vyhlásenie spoluautorov o jeho autorskom podiele v papierovej forme 1x
 9. protokoly o kontrole originality (CRZP) – v papierovej forme 4x , aj e-mailom vo formáte pdf.
 10. thesesv papierovej forme 4x , aj e-mailom vo formáte pdf.
 11. titulnú stranu z dizertačnej práce
 12. ročné hodnotenie doktoranda k dátumu podania žiadosti o obhajobu PhD
 13. návrh školiteľa na oponentov vrátane aktuálnych kontaktných údajov: adresa pracoviska, e-mail, tel. číslo  a to v papierovej forme 1x, aj prostredníctvom e-mailu na ov@fpharm.uniba.sk,  vo formáte word, alebo excel. Oponenti sa vyberajú spomedzi odborníkov v odbore doktorandského štúdia. Z fakulty alebo inštitúcie, kde sa uskutočnilo štúdium doktoranda, môže byť najviac jeden oponent. Dizertačnú prácu posudzujú traja oponenti. Najmenej jeden oponent musí byť nositeľom vedecko-pedagogického titulu profesor, alebo byť nositeľom vedeckej hodnosti doktor vied, alebo výskumným pracovníkom s priznaným kvalifikačným stupňom I. Ďalšími oponentmi môžu byť nositelia vedecko-pedagogického titulu docent, významní odborníci s titulom PhD., alebo jej ekvivalentom, prípadne kvalifikovaní odborníci z praxe majúci niektorý z uvedených titulov. Oponentom dizertačnej práce nemôže byť spoluautor publikácie doktoranda alebo blízka osoba doktoranda, jeho priamy nadriadený alebo podriadený v pracovnom pomere alebo podobnom pracovnom vzťahu. Najviac jeden z oponentov môže byť zo školiaceho pracoviska doktoranda alebo pracoviska jeho školiteľa.
 14. licenčná zmluva (2 x 2) – v papierovej forme, podpísané elektronicky autorom aj poverenou osobou (prodekanom)
 15. súhlas s vydaním dokladov o ukončení štúdia na slávnostnej promócii v papierovej forme 1x
 16. súhlas dotknutej osoby (GDPR) v papierovej forme 1x
 17. čestné prehlásenie k dizertačnej práci
 18. odporúčame doložiť aj návrh predsedu odborovej komisie na zloženie skúšobnej komisie vrátane 3 oponentov, pričom predseda odborovej komisie môže vychádzať z návrhu školiteľa vrátane aktuálnych kontaktných údajov: adresa pracoviska, e-mail, tel. číslo  a to v papierovej forme 1x, aj prostredníctvom e-mailu na ov@fpharm.uniba.sk,  vo formáte word, alebo excel.

Doplňujúce informácie k prílohám boli v pokynoch končiacim študentom zaslané adresne na ich univerzitné e-mailové  konto.

Viac sa o organizácii obhajoby dizertačnej práce dočítate v čl. 30 - 34 Vnútorného predpisu č. 1/2020 Študijnom poriadku FaF UK v BA