Obhajoby PhD. 2023/2024 - informácie

Odporučený termín

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce odporúčame doktorandom podať v dostatočnom časovom predstihu, ale najneskôr 4 mesiace pred termínom ukončenia predpokladanej dĺžky štúdia, aby sa obhajoba dizertačnej práce mohla uskutočniť najneskôr v deň uplynutia najdlhšej možnej dĺžky štúdia. Štúdium podľa študijného programu nesmie štandardnú dĺžku presiahnuť v dennej forme štúdia o viac ako dva roky a v externej forme štúdia o viac ako tri roky.

Nadštandardná dĺžka štúdia je spoplatnená v zmysle vnútorného predpisu  č. 17/2021 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v znení neskorších dodatkov.

Podmienky

Doktorand v obidvoch formách doktorandského štúdia môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce, ak

  1. získal najmenej 210 kreditov bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie dizertačnej práce na obhajobu
  2. spĺňa podmienky pre riadne ukončenie štúdia stanovené v opise študijného programu a
  3. spĺňa kumulatívne podmienky tvorivej činnosti v oblasti vedy:
  • publikovanie minimálne dvoch vedeckých prác v časopisoch s IF (IF je hodnota scientometrického impakt faktora časopisu Journal Factor (JIF) podľa databázy Journal Citation Reports (JCR, Web of Science) a
  • aktívna účasť na minimálne dvoch vedeckých podujatiach.

Podanie žiadosti

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce vrátane všetkých príloh  sa podáva v písomnej forme dekanovi prostredníctvom Oddelenia vedy, doktorandského štúdia a projektovej činnosti, Referátu doktorandského štúdia (ďalej len OVDŠPČ, RDŠ) osobne, po predošlom dohovore, počas stránkových hodín

Ďalšie informácie k podaniu žiadosti a aj prílohám boli zaslané študentom adresne na ich univerzitné e-mailové kontá.

Organizáciu a priebeh obhajoby dizertačnej práce definuje Vnútorný predpis č. 15/2023 Študijný poriadok Univerzity Komenského, Farmaceutickej fakulty, detailne čl. 31 – 35.