Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2019/2020

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať v akademickom roku 2019/2020: (súbor PDF v slovenskom a anglickom jazyku).

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2019/2020

Študijný odbor farmaceutická chémia
Study Field Pharmaceutical Chemistry

Na Katedre farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie FaF UK:
Department of Pharmaceutical Analysis and Nuclear Pharmacy:

1. Názov témy: Syntéza a analýza konjugátov s-triazinyl-substituovaných amino(alkyl)benzénsulfonamidov s aminokyselinami ako prekurzorov potenciálnych (rádio)farmák.

Dissertation topic: Synthesis and analysis of s-triazinyl-substituted amino(alkyl)benzenesulfonamides incorporating amino acid moieties as precursors of potential (radio)pharmaceuticals.

Školiteľ/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

2. Názov témy: Analýza liečiv, ich metabolitov a/alebo biomarkerov vo vzťahu s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva vysokoúčinnými separačnými metódami s hmotnostnou detekciou.

Dissertation topic: Analysis of drugs, their metabolites and/or biomarkers related to inflammatory bowel disease by high-performance separation methods with mass spectrometry detection.

Školiteľ/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

3. Názov témy: Štúdium komplexotvorných vlastností konjugátov s-triazinyl-substituovaných amino(alkyl)benzénsulfonamidov s aminokyselinami ako prekurzorov potenciálnych (rádio)farmák metódou kapilárnej elektroforézy.

Dissertation topic:     Study of complexing properties of s-triazinyl-substituted amino(alkyl)benzenesulfonamides incorporating amino acid moieties as precursors of potential (radio)pharmaceuticals by capillary electrophoresis method

Školiteľ/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

4. Názov témy:  .Moderné analytické metódy hodnotenia malých molekúl spojených so zápalovými ochoreniami.

 Dissertation topic:  Modern analytical methods for evaluation of small molecules associated with inflammatory diseases .

Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

5. Názov témy: Pokročilé metódy analýzy biologík.

Dissertation topic: Advanced analytical methods of biologics.

Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

6.  Názov témy:    Monitoring liečiv pre nešpecifické zápalové ochorenia čreva v biologických vzorkách metódami kapilárnej elektroforézy.

Dissertation topic: Monitoring of Drugs for Inflammatory Bowel Diseases in Biological Samples by Capillary Electrophoresis.

Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

7.  Názov témy:   Nové prístupy v analýze proteínov.

 Dissertation topic: New Approaches in Protein Analysis.

Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 
Na Katedre chemickej teórie liečiv FaF UK:
Department of Chemical Theory of Drugs:

 

1. Názov témy: Syntéza, štúdium fyzikálnochemických vlastností a biologických aktivít nových organofosforových zlúčenín.

Dissertation topic: Synthesis, study of physicochemical properties and biological activities  of novel  organophosphorus compounds.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

2. Názov témy: Príprava a charakterizácia chemoterapeutík na báze Schiffových zásad a ich metalokomplexov.

Dissertation topic:  Preparation and characterization of chemotherapeutics based on Schiff bases and their metallo-complexes.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

3. Názov témy:   Nanočastice v biofarmácii. Príprava, stabilita, analýza štruktúry, fyzikálnochemické vlastnosti, biologická aktivita.

Dissertation topic:  Nanoparticles in biopharmacy. Synthesis, stability, structure analysis, physicochemical properties, biological activity.

Školiteľ/Supervisor: doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

Forma/Form: denná/full-time study

 

4. Názov témy:   Systémy molekúl so spontánnou agregáciou pre farmaceutické aplikácie. Agregačné vlastnosti,  biologická aktivita, stabilizácia nanočastíc.

Dissertation topic: Molecular self-assembling systems for pharmaceutical use. Aggregation properties, biological activity, stabilisation of nanoparticles.

Školiteľ/Supervisor: doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

Forma/Form: denná/full-time study

 

5. Názov témy: Syntéza, charakterizácia a štúdium biologických aktivít komplexov kovov ako potenciálnych metalofarmák.

Dissertation topic:  Synthesis, characterization and study of biological activities of metal complexes as potential metallopharmaceuticals.

Školiteľ/Supervisor: Ing. Ladislav Habala, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

6. Názov témy:  Bioaktívne zlúčeniny vanádu - syntéza a charakterizácia.

 Dissertation topic:  Bioactive compounds of vanadium - synthesis and characterization

Školiteľ/Supervisor: Ing. Ladislav Habala, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study

 

Na Katedre fyzikálnej chémie liečiv FaF UK:
Department of Physical Chemistry of Drugs:

 

1. Názov témy: Kvantitatívne vzťahy štruktúra-aktivita a počítačový dizajn látok s antimikrobiálnymi účinkami

Dissertation topic:  Quantitative structure-activity relationships and computer-aided design of compounds with antimicrobial effects

Školiteľ/Supervisor: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. 

Forma/Form: denná/full-time study

 

2. Názov témy: Štruktúra a vlastnosti lipidových nanonosičov liečiv.

Dissertation topic:  The structure and characteristics of lipid based drugs nanocarriers.

Školiteľ/Supervisor: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 

Forma/Form: denná/full-time study

 

3. Názov témy: Štúdium vlastností lipidových mezofáz pre cielený prenos liečiv.

Dissertation topic:  The study of characteristics of lipid mesophases for drug targeting.

Školiteľ/Supervisor: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 

Forma/Form:  externá/part-time study

 

Študijný odbor farmakognózia – len denná forma štúdia
Study Field Pharmacognosy – full-time study

 

Na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK:
Department of Pharmacognosy and Botany:

 

1.Názov témy: Štúdium interakcií kvercetínu s albumínom v prítomnosti vybraných antidiabetík.
Dissertation topic:  Study of quercetin interactions with albumin in the presence of selected antidiabetics.
Školiteľ/Supervisor: prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

 

2.Názov témy: Modulácia biologických procesov zapojených do hojenia rán rastlinnými extraktmi so zameraním na repík lekársky.

Dissertation topic:  Modulation of biological processes involved in wound healing by plant extracts focusing on common agrimony.

Školiteľ/Supervisor: RNDr. Peter Gál, PhD.

 

3.Názov témy: Estrogény a fytoestrogény v regulácii biologických procesov zapojených do regenerácie a tumorigenézy.

Dissertation topic:  Estrogens and phytoestrogens in the regulation of biological processes involved in regeneration and tumorigenesis.

Školiteľ/Supervisor: RNDr. Peter Gál, PhD.

 

Na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK: len denná forma štúdia
Department of Cell and Molecular Biology of Drugs: full-time study

    

1.Názov témy: Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho metabolizmu rastlín.

Dissertation topic:  Phosphatidylinositol system and transcription factors in the context of plants secondary metabolism

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

2. Názov témy: Jasmonátová signálna cesta a jej zapojenie do biosyntézy sekundárnych metabolitov.

Dissertation topic: The jasmonate signaling pathway and its involvement in the secondary metabolites biosynthesis.

Školiteľ/Supervisor Mgr. Ivana Holková, PhD.

 

Študijný odbor farmakológia – len denná forma štúdia
Study Field Pharmacology – full-time study

 

Na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK:
Department of Pharmacology and Toxicology:

 

1.Názov témy: Mechanizmy zúčastnené na prešmyku z depresie do mánie počas liečby antidepresívami.

Dissertation topic: Mechanisms involved in the switch from depression to mania during the treatment with antidepressant drugs.

 Školiteľ/Supervisor: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

 

2.Názov témy: Úloha kynurenínovej kaskády v terapii fibrotických ochorení.

Dissertation topic: Role of kynurenine signaling pathway in therapy of fibrotic diseases.

Školiteľ/Supervisor: Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

                                                                                                                                             

3. Názov témy: Teranostický potenciál hepatocytového rastového faktora.

Dissertation topic: Theranostic potential of hepatocyte growth factor.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

 

4. Názov témy: Kardiometabolické rizikové faktory v modeli depresie a úloha opioidov.

Dissertation topic: Cardiometabolic risk factors in the model of depression and the role of opioids.

Školiteľ/Supervisor: doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

                                                        

Na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK: len denná forma štúdia
Department of Cell and Molecular Biology of Drugs: full-time study

 

1.Názov témy: Štúdium vplyvu laktobacilov na zápal a lipidový metabolizmus.

Dissertation topic: The study of the lactobacilli influence on inflammation and lipid metabolism.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

 

2. Názov témy: Cholinergná protizápalová dráha v regulácii oxidačného stresu.

Dissertation topic: Cholinergic antiinflammatory pathway in regulation of the oxidative stress.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

 

3. Názov témy: Vplyv laktobacilov na model črevnej bariéry v podmienkach in vitro.

Dissertation topic: Effect of lactobacilli on the intestinal barrier model in vitro.

 Školiteľ/Supervisor: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

4. Názov témy: Možnosti modulácie zápalu v modeli črevnej bariéry potenciálne probiotickými laktobacilmi v podmienkach in vitro.

Dissertation topic: Possibilities of inflammation modulation in the model of intestinal barrier by potentially probiotic lactobacilli in vitro.

Školiteľ/Supervisor: RNDr. František Bilka, PhD.

 

Študijný odbor klinická farmácia
Study Field Clinical Pharmacy

  

Na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK:
Department of Pharmacology and Toxicology:

 

1.Názov témy: Neurobiologické koreláty psychických porúch s častejším výskytom u žien.

Dissertation topic: Neurobiological correlates of mental disorders with higher incidence in

women.

Školiteľ/Supervisor: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Forma/Form: denná/full-time study

 

2. Názov témy: Efekt fyzickej aktivity na komponenty metabolického syndrómu u mladých dospelých.

Dissertation topic: Effect of psysical activity on components of metabolic syndrome in young adults.

Školiteľ/Supervisor: doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

Forma/Form: denná/full-time study

 

3.Názov témy: Genetické a epigenetické abnormality vo vzťahu k účinnosti liečiv a ich nežiaducim účinkom.

Dissertation topic: Genetic and epigenetic abnormalities in relation to efficacy of drugs and to their adverse effects.

Školiteľ/Supervisor: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Forma/Form:  externá/part-time study

 

4.Názov témy: Antibiotická terapia v zdravotnej starostlivosti.

Dissertation topic: Antibiotic therapy in healthcare system.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.

Forma/Form:  externá/part-time study

 

Na Katedre organizácie a riadenia FaF UK:
Department of Organisation and Management of Pharmacy:

 

1.Názov témy: Analýza farmakoterapie u vybranej skupiny pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Dissertation topic: Analysis of pharmacotherapy in selected group of patients with

cardiovascular diseases.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA

Forma/Form: denná/full-time study

 

2.Názov témy: Úloha klinického farmaceuta pri racionalizácii farmakoterapie u vybranej skupiny pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Dissertation topic: The role of clinical pharmacist in rationalizing pharmacotherapy in a selected group of patients with cardiovascular disease.

Školiteľ/Supervisor:  doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA

Forma/Form:  externá/part-time study