Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2017/2018

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať v akademickom roku 2018/2019: (súbor PDF v slovenskom a anglickom jazyku).

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2018/2019

Študijný odbor farmaceutická chémia
Study Field Pharmaceutical Chemistry

 

Na Katedre farmaceutickej chémie FaF UK:
Department of Pharmaceutical Chemistry:

 

1. Názov témy: Syntéza a štúdium biologických vlastností substituovaných azanaftalénov.

    Dissertation topic: Synthesis and study of biological properties of ring-substituted   

    azanaphthalenes.

    Školiteľ/Supervisor: prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

2. Názov témy: Príprava, hodnotenie fyzikálno-chemických vlastností a biologických účinkov

    hybridných zlúčenín obsahujúcich arylkarbamoyloxyloxylový  a 4-aryl-/4-acylpiperazín-l-  

    ylovy fragment.

    Dissertation topic: Syntesis, evaluation of physicochemical properties and biological

    effects of hybrid compounds containing an arylcarbamoyloxy and 4-aryl-/4-acylpiperazín-l-  

    1-yl fragment.

    Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

3. Názov témy: Vývoj analytického hodnotenia liečiv a ich formulácií používaných v liečbe

   zlyhávajúceho srdca.

   Dissertation topic: Development of analytical evaluation of drugs and their formulations

   used in the treatment of heart failure.

   Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

   Forma/Form: denná/full-time study

 

4. Názov témy: Vývoj analytického hodnotenia liečiv a ich formulácii zo skupiny analgetík

   a nesteroidných protizápalových liečiv.

   Dissertation topic: Development of analytical evalution of drugs and their formulation

   the group of analgesics and non-steroidal anti-inflammatory drugs.

   Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

   Forma/Form: externá/part-time study

 

5. Názov témy: Projektovanie inhibítorov karboanhydrázy.

    Dissertation topic: Carbonic anhydrase inhibitors design.

    Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

 

Na Katedre farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie FaF UK:
Department of Pharmaceutical Analysis and Nuclear Pharmacy:

 

1. Názov témy: Monitoring liečiv pre nešpecifické zápalové ochorenia čreva v biologických 

    vzorkách metódami kapilárnej elektroforézy.

    Dissertation topic: Monitoring of Drugs for Inflammatory Bowel Diseases in Biological

    Samples by Capillary Electrophoresis.

    Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

2. Názov témy: Moderné analytické metódy pre hodnotenie biologických liečiv.

    Dissertation topic: Modern analytical methods for characterization of biologics.

    Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Juraj Piešťanský. PhD.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

3. Názov témy: Malé molekuly ako potenciálne markery zápalových ochorení.

    Dissertation topic: Small molecules as putative markers of inflammation diseases.

    Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Juraj Piešťanský. PhD.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

Na Katedre chemickej teórie liečiv FaF UK:
Department of Chemical Theory of Drugs:

 

1. Názov témy: Syntéza, štúdium fyzikálnochemických vlastností a biologických aktivít

    nových fosfániových solí.

Dissertation topic: Synthesis, study of physicochemical properties and biological

activities of novel phosphanium salts.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

    Forma/Form: denná/full-time study; externá/part-time study

 

2. Názov témy: Syntéza, štúdium fyzikálnochemických vlastností a biologických aktivít

    nových organofosforových zlúčenín.

    Dissertation topic: Synthesis, study of physicochemical properties and biological activities

    of novel organophosphorus compounds.

   Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

   Forma/Form: denná/full-time study

 

3. Názov témy: Syntéza nových biologicky aktívnych fosfániových solí odvodených od

    prírodných zlúčenín.

    Dissertation topic: Synthesis of novel biologically active phosphanium salts derived from

    natural compounds.

    Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

   Forma/Form: denná/full-time study

 

4. Názov témy: Štúdium vzťahu molekulová štruktúra – agregačné vlastnosti – biologická

    aktivita membránovo aktívnych amfifilných zlúčenín.

    Dissertation topic: Study of the molecular structure – aggregation properties – biological

    activity relationship of membrane-active amphiphilic compounds.

    Školiteľ/Supervisor: doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

5. Názov témy: Nanočastice stabilizované povrchovoaktívnymi zlúčeninami. Príprava,

    analýza štruktúry, fyzikálnochemické vlastnosti, biologická aktivita.

    Dissertation topic: Nanoparticles stabilised with surface-active agents. Synthesis,

    structure analysis, physicochemical properties, biological activity.

    Školiteľ/Supervisor: doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

6.  Názov témy: Príprava a charakterizácia komplexov prechodných kovov s protinárorovým

     účinkom.

Dissertation topic: Preparation and characterization of transition metal complexes with

anticancer activity.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

7. Názov témy: Príprava a charakterizácia chemoterapeutík na báze Schiffových zásad a ich

    metalokomplexov.

    Dissertation topic: Preparation and charactzerization of chemotherapeutics based on Schiff

    bases and their metallo-complexes.

    Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

Na Katedre fyzikálnej chémie liečiv FaF UK:
Department of Physical Chemistry of Drugs:

 

1. Názov témy: Kvantitatívne vzťahy štruktúra-aktivita a počítačový dizajn látok

    s antimikrobiálnymi účinkami.

Dissertation topic: Quantitative structure-activity relationships and computer-aided design of compounds with antimicrobial effects.

Školiteľ/Supervisor: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Forma/Form: denná/full-time study

 

2. Názov témy: Štruktúra a vlastnosti lipidových nanonosičov liečiv.

    Dissertation topic: The structure and characterististics of lipid baed drugs nanocarriers.

    Školiteľ/Supervisor: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

Študijný odbor farmakognózia – len denná forma štúdia
Study Field Pharmacognosy – full-time study

 

Na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK:
Department of Cell and Molecular Biology of Drugs:

 

1. Názov témy: Fosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho

    metabolizmu.

     Dissertation topic: Phosphatidylinositol system and transcription factors in the context of  

    secondary metabolism.

    Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. 

    Forma/Form: denná/full-time study

 

2. Názov témy: Jasmonátová signálna cesta a jej zapojenie do biosyntézy sekundárnych

    metabolitov.

     Dissertation topic: The jasmonate signaling pathway and its involvement in the secondary    

     metabolites biosynthesis.

    Školiteľ/Supervisor: Mgr. Ivana Holková, PhD.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

Študijný odbor klinická farmácia
Study Field Clinical Pharmacy

 

Na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV – Biomedicínske centrum SAV:
Slovak Academy of Sciences (SAS), Biomedical Research Center, Institute of Experimental Endocrinology:

 

1. Názov témy: Stres, psychika a účinky liečiv.

    Dissertation topic: Stress, mental functions and drug therapy.

Školiteľ/Supervisor: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Forma/Form: denná/full-time study

 

Študijný odbor farmakológia – len denná forma štúdia
Study Field Pharmacology – full-time study

 

Na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK:
Department of Pharmacology and Toxicology:

 

1. Názov témy: Regulácia zásobami kontrolovaného vtoku vápnika v patofyziológii

    myokardu.

    Dissertation topic: Regulation of store-operated calcium entry in pathophysiology of    

    myocardium.

   Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

   Forma/Form: denná/full-time study

 

2. Názov témy: Úloha parakrinnej signalizácie pri kardiálnych ochoreniach: štúdium

    mechanizmov a možnosti ich farmakologickej modulácie.

    Dissertation topic: Role of paracrinne signaling in cardiac diseases: mechanisms and

    pharmacological modulatio.

    Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

3. Názov témy: Asociácia medzi adipokínmi a rozvojom kardiometabolického rizika.

    Dissertation topic:  The association of adipokines with cardiometabolic risk development.

    Školiteľ/Supervisor: doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

4. Názov témy: Cielená downregulácia expresie endotelínu-1 v pľúcnej artériovej hypertenzii

    Dissertation topic:  Targeted downregulation of endothelin-1 expression in pulmonary

    arterial hypertension.

    Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

    Forma/Form: denná/full-time study

 

 

 

Na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK:
Department of Cell and Molecular Biology of Drugs:

 

Názov témy: Štúdium protizápalových mechanizmov v adipocytoch.

Dissertation topic: Study of antiinflammatory mechanisms in adipocytes.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Forma/Form: denná/full-time study