Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2024/2025 / Dissertation topics for doctoral studies in the academic year 2024/2025

ŠTUDIJNÝ PROGRAM FARMACEUTICKÁ CHÉMIA V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA / STUDY PROGRAMME PHARMACEUTICAL CHEMISTRY IN THE STUDY FIELD PHARMACY

 

Katedra FARMACEUTICKEJ analýzy a nukleárnej farmácie

Department of Pharmaceutical Analysis and Nuclear Pharmacy

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

Téma: Vysokoúčinné separačné metódy v analýze terapeutických peptidov a proteínov 

Topic: High Performance Separation Methods in Analysis of Therapeutic Peptides and Proteins 

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá 

Form of study in slovak language: full-time, part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

Téma: Elektromigračné separačné metódy v analýze liečiv a ich metabolitov vo vzťahu k zápalovým ochoreniam 

Topic: Electromigration Separation Methods in Analysis of Drugs and Their Metabolites in Relation to Inflammatory Diseases

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá

Form of study in slovak language: full-time, part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Separačné metódy s hmotnostnou detekciou vo farmaceutickej a klinickej analýze liečiv

Topic: Separation methods with mass spectrometry detection in pharmaceutical and clinical analysis of drugs

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá

Form of study in slovak language: full-time, part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Vývoj inovatívnych elektromigračných metód pre farmaceutickú a klinickú analýzu

Topic: Development of innovative electromigration methods for pharmaceutical and clinical analysis

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá

Form of study in slovak language: full-time, part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Príprava a štúdium vlastností derivátov triazínu s aminokyselinami ako potenciálnych liečiv

Topic: Synthesis and study of properties of triazine derivatives with amino acids as potential drugs

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá

Form of study in slovak language: full-time, part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Inovatívne liekové formy: dizajnovanie a štúdium nosičov liečiv na báze polysacharidov a ich derivátov

Topic: Innovative dosage forms: designing and study of drug carriers based on polysaccharides and their derivatives

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá

Form of study in slovak language: full-time, part-time

 

Katedra chemickej teórie LIEČIV

Department of chemical theory OF DRUGS

 

Meno školiteľa/Supervisor: Ing. Ladislav Habala, PhD.

Téma: Komplexy kovov s protinádorovým účinkom ako potenciálne metalofarmaká – príprava, charakterizácia a biologická aktivita

Topic: Metal complexes with antitumour effect as potential metallopharmaceuticals – preparation, characterization and biological activity

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá

Form of study in slovak language: full-time, part-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná, externá

Form of study in english language: full-time, part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: Ing. Ladislav Habala, PhD.

Téma: Komplexy kovov ako perspektívne liečivá v boji proti patogénnym mikroorganizmom - syntéza a charakterizácia

Topic: Metal complexes as prospective drugs combatting pathogenic microorganisms – synthesis and characterization

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá

Form of study in slovak language: full-time, part-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná, externá

Form of study in english language: full-time, part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Téma: Chemická modifikácia prírodných zlúčenín

Topic: Chemical modification of natural compounds

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor:  doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

Téma: Príprava a štúdium vlastností nanodisperzných systémov s využitím vo farmácii

Topic: Preparation and study of properties of nanodispersion systems with the use in pharmacy

Forma štúdia v slovenskom jazyku: externá

Form of study in slovak language: part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor:  doc. PharmDr. J. Valentová, PhD.

Téma: Nové metalofarmaká s protinádorovým účinkom – štúdium ich interakcie s DNA a RNA.

Topic: New metallodrugs with anticancer effect - study their interaction with DNA and RNA.

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

Katedra BUNKOVEJ A MOLEKULÁRNEJ BIOLÓGIE LIEČIV

Department of CELL AND MOLECULAR BIOLOGY OF DRUGS

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

Téma: Štúdium vzťahu štruktúry a účinku vybraných aktívnych látok regulujúcich patofyziologický stav vo fagocytoch

Topic: Study of the structure-activity relationship of selected active compounds regulating the pathophysiological state in phagocytes

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

Katedra GALENICKEJ FARMÁCIE

Department of GALENIC PHARMACY

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.

Téma: Štúdium tvorby nanočastíc na báze chitozánu

Topic: Study of preparation of nanoparticles based on chitosan

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.

Téma: Vývoj topických inovatívnych liekových foriem s obsahom protizápalových liečiv

Topic: Development of topical innovative dosage forms containing anti-inflammatory drugs

Forma štúdia v slovenskom jazyku: externá

Form of study in slovak language: part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Téma: Terapeutické monitorovanie antibiotík u kriticky chorých pacientov

Topic: Therapeutic drug monitoring of antibiotics in critically ill patients

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

ŠTUDIJNÝ PROGRAM FARMAKOGNÓZIA V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA / STUDY PROGRAMME PHARMACOGNOSY IN THE STUDY FIELD PHARMACY

 

KATEDRA FARMAKOGNÓZIE A BOTANIKY

DEPARTMENT OF PHARMACOGNOSY AND BOTANY

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Téma: Komparatívna analýza extraktov repíka lekárskeho na hojenie rán

Topic: Comparative analysis of agrimony extracts in wound healing

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: RNDr. Peter Gál, DrSc., MBA

Téma: Vývoj antibakteriálneho hydrogélu obsahujúceho rastlinný extrakt stimulujúci hojenie

Topic: Development antibacterial hydrogel containing plant extract promoting healing

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

Téma: Medonosné liečivé rastliny – farmakognostický prieskum včelích produktov

Topic: Melliferous medicinal plants – pharmacognostic studies of honeybee products

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time 

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Téma: Farmakobotanické vyhodnotenie produkcie ruže stolistej (Rosa x centifolia L.) introdukovanej do teplej agroklimatickej oblasti južného Slovenska

Topic: Pharmacobotanical evaluation of the production of cabbage rose (Rosa x centifolia L.) introduced into the warm agroclimatic region of southern Slovakia

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Téma: Ostropestrec mariánsky (Silybum marianum (L.) Gaertn.) - farmakobotanické vyhodnotenie kvantitatívno-kvalitatívnych prvkov produkcie

Topic: Milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) – pharmacobotanical evaluation of quantitative and qualitative elements of production

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

KATEDRA BUNKOVEJ A MOLEKULÁRNEJ BIOLÓGIE LIEČIV

DEPARTMENT OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY OF DRUGS

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Téma: Stres a jeho vplyv na biochemické a (epi)genetické zmeny v rastlinách

Topic: Stress and its influence on biochemical and (epi)genetic changes in plants

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

Téma: Stres a jeho vplyv na biochemické a (epi)genetické zmeny v in vitro kultúrach liečivých rastlín

Topic: Stress and its influence on biochemical and (epi)genetic changes in in vitro cultures of medicinal plants

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

ŠTUDIJNÝ PROGRAM FARMAKOLÓGIA V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA / STUDY PROGRAMME PHARMACOLOGY IN THE STUDY FIELD PHARMACY

 

KATEDRA FARMALOKÓGIE A TOXIKOLÓGIE

DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY A TOXIKOLOGY

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.

Téma: Farmakologické intervencie v kardiometabolických ochoreniach a srdcovom zlyhávaní: štúdium mechanizmov kardioprotekcie

Topic: Pharmacological interventions in cardiometabolic diseases and heart failure: study of cardioprotective mechanisms

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

Téma: Cieľové molekuly farmakologickej intervencie v pľúcnej artériovej hypertenzii

Topic: Target molecules of pharmacological interventiion in pulmonary arterial hypertension

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.

Téma: Neneuronálny cholínergický systém srdca

Topic: Cardiac non-neuronal cholinergic system

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.

Téma: Vývoj a validácia diagnostického „point-of-care“ testu pre butyrylcholínesterázu

Topic: Development and validation of a point-of-care butyrylcholinesterase diagnostic test

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc, FESC

Téma: Predklinický vývoj inovatívnych liečiv cieliacich biochémiu síry

Topic: Preclinical development of innovative drugs targeting sulfur biochemistry

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Téma: Stres a duševné zdravie

Topic: Stress and mental health

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá

Form of study in slovak language: full-time, part-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

Téma: Nekróze podobné formy bunkovej smrti v patogenéze srdcových ochorení a ich farmakologická modulácia.

Topic: Necrosis-like cell death modes in the pathomechanisms of heart diseases and their pharmacological modulation.

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

KATEDRA BUNKOVEJ A MOLEKULÁRNEJ BIOLÓGIE LIEČIV

DEPARTMENT OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY OF DRUGS

 

Meno školiteľa/Supervisor: Ing. Ľudmila Pašková, PhD.

Téma: Štúdium mechanizmov patogenézy aterosklerózy a možnosti ich ovplyvnenia látkami prírodného pôvodu v zápalových modeloch

Topic: Study of the mechanisms of pathogenesis of atherosclerosis and the possibility of their influence by substances of natural origin in inflammatory models

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

EXTERNÁ VZDELÁVACIA INŠTITÚCIA: CENTRUM EXPERIMENTÁLNEJ MEDICÍNY SAV

EXTERNAL EDUCATIONAL INSTITUTION: CENTRE OF EXPERIMENTAL MEDICINE SAS 

 

Meno školiteľa/Supervisor: RNDr. Mojmír Mach, PhD.

Téma: Vplyv dlhodobej expozície chemickej zmesi pesticídov, kontaminantov a potravinových prísad v nízkych dávkach na vznik neurovývinových porúch: experimentálny prístup simulácie rizík v reálnom živote

Topic: The effect of long-term exposure to a chemical mixture of pesticides, contaminants and food additives at low doses as an origin of neurodevelopmental disorders: an experimental real-life risk simulation approach

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.

Téma: Terapeutické ovplyvnenie experimentálnej artritídy bioaktívnymi látkami zo včelích produktov

Topic: Therapeutic influence on experimental arthritis by bioactive substances from bee products

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. František Dráfi, PhD., MPH

Téma: Protizápalové farmakoterapeutické intervencie skúmané na zvieracom modeli: výskum bioaktívnych látok prírodného pôvodu a zvýšenie ich biologickej dostupnosti pomocou nanočasticových liekových systémov

Topic: Anti-inflammatory pharmacotherapeutic interventions studied on an animal model: research on bioactive substances of natural origin and increasing their bioavailability employing nano-drug delivery drug systems

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

ŠTUDIJNÝ PROGRAM KLINICKÁ FARMÁCIA V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA / STUDY PROGRAMME CLINICAL PHARMACY IN THE STUDY FIELD PHARMACY

 

KATEDRA FARMALOKÓGIE A TOXIKOLÓGIE

DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY A TOXIKOLOGY

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD. 

Téma: Prognostické využitie butyrylcholínesterázy v klinickej prax 

Topic: Butyrylcholinesterase as a prognostic marker in clinical practice 

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá 

Form of study in slovak language: full-time, part-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná, externá 

Form of study in english language: full-time, part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Téma: Nefarmakologické prístupy vo farmaceutickej starostlivosti u pacientov s kolorektálnym karcinómom

Topic: Non-pharmacological approaches in pharmaceutical care for patients with colorectal cancer

Konzultant/Consultant: doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., MPH

Konzultant/Consultant: Mgr. Jana Sremaňáková, PhD., MSc.

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Stanislava  Kosírová, PhD.

Téma: Preventívne farmakogenetické testovanie klinickými farmaceutmi s cieľom optimalizácie farmakoterapie

Topic: Preventive pharmacogenetic testing by clinical pharmacists with the aim of optimizing pharmacotherapy

Konzultant/Consultant: PharmDr. Gabriel Dóka, PhD.

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

KATEDRA ORGANIZÁCIE A RIADENIA FARMÁCIE

DEPARTMENT OF ORGANISATION AND MANAGEMENT OF PHARMACY

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH

Téma: Metódy umelej inteligencie pri hodnotení zdravotníckych technológií

Topic: Artificial Intelligence methods in Health Technology Assessments.

Forma štúdia v slovenskom jazyku: externá

Form of study in slovak language: part-time

 

KATEDRA GALENICKEJ FARMÁCIE

DEPARTMENT OF GALENIC PHARMACY

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Téma: Vývoj a klinické aspekty nových fotoprotektívnych nanononosičových dermálnych formulácií s obsahom silibinínu

Topic: Development and clinical aspects of novel photoprotective nanocarrier-based dermal formulations containing silibinin

Konzultant/Consultant: PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD.

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Téma: Galenické a klinické aspekty využitia nanonosičových systémov v dermálnej aplikácii kanabidiolu

Topic: Galenic and clinical aspects of nanocarrier systems in the dermal application of cannabidiol

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time