Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2022/2023

ŠTUDIJNÝ PROGRAM FARMACEUTICKÁ CHÉMIA V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA / STUDY PROGRAMME PHARMACEUTICAL CHEMISTRY IN THE STUDY FIELD PHARMACY

Katedra Farmaceutickej Analýzy a Nukleárnej Farmácie
Department of Pharmaceutical analysis and nuclear pharmacy

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Inovatívne liekové formy: štúdium nosičov liečiv na báze polysacharidov a ich derivátov

Topic: Innovative dosage forms: study of drug carriers based on polysaccharides and their derivatives

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time, externá/part-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Separačné metódy s hmotnostnou detekciou vo farmaceutickej analýze

Topic: Separation methods with mass spectrometry detection in pharmaceutical analysis

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time, externá/part-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Elektrochemické metódy s hmotnostnou detekciou vo farmaceutickej analýze

Topic: Electrochemical methods with mass spectrometry detection in pharmaceutical analysis

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time, externá/part-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Príprava a štúdium vlastností derivátov triazínu s aminokyselinami ako potenciálnych liečiv

Topic: Synthesis and study of properties of triazine derivatives with amino acids as potential drugs

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time, externá/part-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Téma: Pokročilé analytické metódy v analýze intaktných proteínov 

Topic: Advanced Analytical Methods in the Analysis of Intact Proteins

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Téma: Vysokoúčinné separačné metódy v analýze terapeutických peptidov a proteínov 

Topic: High Performance Separation Methods in Analysis of Therapeutic Peptides and Proteins 

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

Téma: Elektromigračné separačné metódy v analýze liečiv a ich metabolitov vo vzťahu k zápalovým ochoreniam 

Topic: Electromigration Separation Methods in Analysis of Drugs and Their Metabolites in Relation to Inflammatory Diseases

Forma/Form: denná/full-time study

 

Katedra FYZIKÁLNEJ CHéMIE LIEčIV
Department of Physical chemistry of drugs

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Téma: Kvantitatívne vzťahy štruktúra-aktivita a počítačový dizajn antivirálnych látok

Topic: Quantitative structure-activity relationships and computer-aided design of antiviral compounds

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: Mgr. Mária Klacsová, PhD. 

Téma: Štúdium účinkov amfifilných liečiv na modelové lipidové membrány

Topic: The study of amphiphilic drugs effects on model lipid membranes

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Katedra CHEMICKEJ TEÓRIE LIEčIV
Department of chemical theory of drugs

 

Meno školiteľa/Supervisor: Ing. Ladislav Habala, PhD.

Téma: Komplexy kovov s antimikróbnou a cytotoxickou aktivitou – príprava, charakterizácia a biologická aktivita

Topic: Metal complexes with antimicrobial and cytotoxic activity – preparation, characterization and biological activity

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time, externá/part-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: Ing. Ladislav Habala, PhD.

Téma: Bioaktívne zlúčeniny vanádu - syntéza a charakterizácia

Topic: Bioactive compounds of vanadium - synthesis and characterization

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time, externá/part-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Téma: Chemická modifikácia lišajníkových kyselín

Topic: Chemical modification of lichen acids

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

Téma: Prírodné  a syntetické systémy molekúl so spontánnou agregáciou pre farmaceutické aplikácie. Agregačné vlastnosti,  biologická aktivita.

Topic: Natural and synthetic molecular self-assembling systems for pharmaceutical use. Aggregation properties, biological activity.

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

Téma: Metalokomplexy  na báze prírodných zlúčenín s protinadorovým účinkom. Príprava, fyzikálno chemické vlastnosti, biologická aktivita.

Topic: Metallocomplexes with anticancer activity. Synthesis, physicochemical properties, biological activity.

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

Téma: Nové metalofarmaká interagujúce s DNA. Príprava, štúdium fyzikálno chemických vlastností a biologickej aktivity.

Topic: New metallopharmaceuticals interacting with DNA. Preparation, study of physicochemical properties and biological activity.

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Katedra FARMACEUTICKEJ CHéMIE
Department of Pharmaceutical chemistry

 

Meno školiteľa/Supervisor: Ing. Jaroslav Galba, PhD.

Téma: Analýza vzťahu štruktúry a aktivity biologických látok s protinádorovm účinkom

Topic: Analysis of structure-activity relationships of biologically active substances with anticancer activity

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD. 

Téma: Kontrola kvality liekov – procesy validácie pri stanovení liečiv a nečistôt  

Topic: Quality control of drugs – validation processes for determination of active pharmaceutical substances and impurities 

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

ŠTUDIJNÝ PROGRAM FARMAKOGNÓZIA V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA / STUDY PROGRAMME PHARMACOGNOSY IN THE STUDY FIELD PHARMACY

KATEDRA FARMAKOGNÓZIE A BOTANIKY FAF UK
DEPARTMENT OF PHARMACOGNOSY AND BOTANY

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

Téma: Štúdium rastlinných extraktov s antibakteriálnou a antibiofilmovou aktivitou

Dissertation topic: The study of plant extracts with antibacterial and antibiofilm activity

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Téma: Antimikrobiálne a hojivé účinky vybraných rastlín

Dissertation topicAntimicrobial and wound-healing activity of selected plants

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time

 

KATEDRA BUNKOVEJ A MOLEKULÁRNEJ BIOLÓGIE LIEČIV FAF UK
DEPARTMENT OF CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY OF DRUGS

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Téma: Vplyv signálnych systémov na procesy sekundárneho metabolizmu rastlín v podmienkach stresu

Dissertation topic: Influence of signalling systems on plant secondary metabolism processes in stress conditions

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time

ŠTUDIJNÝ PROGRAM FARMAKOLÓGIA V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA / STUDY PROGRAMME PHARMACOLOGY IN THE STUDY FIELD PHARMACY

KATEDRA FARMAKOLÓGIE A TOXIKOLÓGIE FAF UK
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

Meno školiteľa /Supervisor: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Téma: Hormonálne a nervové regulačné mechanizmy súvisiace s depresívnym a manickým fenotypom

Dissertation topic: Hormonal and neural regulatory mechanisms associated with depression and mania phenotype

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

Téma: Úloha viacerých, paralelných foriem bunkovej smrti pri poškodení srdca: identifikácia kľúčových signálnych molekúl a farmakologická stratifikácia kardioprotekcie

Dissertation topic: The role of multiple, parallel forms of cell death in heart damage: identification of key signaling molecules and pharmacological stratification of cardioprotection

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

Téma: Úloha kynurenínovej kaskády v terapii fibrotických ochorení

Dissertation topic: Role of kynurenine signaling pathway in therapy of fibrotic diseases

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time

 

KATEDRA BUNKOVEJ A MOLEKULÁRNEJ BIOLÓGIE LIEČIV FAF UK:
DEPARTMENT OF CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY OF DRUGS:

 

Meno školiteľa/Supervisor: RNDr. František Bilka, PhD.

Téma: Imunomodulácia zápalových procesov potenciálne probiotickými laktobacilmi a štúdium ich vplyvu na intermediárny metabolizmus

Dissertation topic: Immunomodulation of inflammatory processes by potentially probiotic lactobacilli and study of their effect on intermediate metabolism

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time

ŠTUDIJNÝ PROGRAM KLINICKÁ FARMÁCIA V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA / STUDY PROGRAMME CLINICAL PHARMACY IN THE STUDY FIELD PHARMACY

KATEDRA FARMAKOLÓGIE A TOXIKOLÓGIE FAF UK
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Téma: Bezpečnosť farmakoterapie v detskom veku

Dissertation  topic: Safety of pharmacotherapy in childhood

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study 

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Téma: Faktory ovplyvňujúce zvládanie psychosociálnych stresových situácií

Dissertation topic: Factors affecting the coping with stress situations of psychosocial nature

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study