Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024

ŠTUDIJNÝ PROGRAM FARMACEUTICKÁ CHÉMIA V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA / STUDY PROGRAMME PHARMACEUTICAL CHEMISTRY IN THE STUDY FIELD PHARMACY

 

Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie

Department of pharmaceutical analysis and nuclear pharmacy

 

Meno školiteľa /Supervisor: PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

Téma: Vysokoúčinné separačné metódy v analýze terapeutických peptidov a proteínov 

Topic: High Performance Separation Methods in Analysis of Therapeutic Peptides and Proteins 

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá                                                                                       

Form of study in slovak language: full-time, part-time

 

Meno školiteľa /Supervisor: PharmDr. Katarína Maráková, PhD. 

Téma: Elektromigračné separačné metódy v analýze liečiv a ich metabolitov vo vzťahu k zápalovým ochoreniam 

Topic: Electromigration Separation Methods in Analysis of Drugs and Their Metabolites in Relation to Inflammatory Diseases

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá                                                                                       

Form of study in slovak language: full-time, part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Separačné metódy s hmotnostnou detekciou vo farmaceutickej a klinickej analýze

 liečiv

Topic: Separation methods with mass spectrometry detection in pharmaceutical and  

clinical analysis of drugs

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná                                                                                    

Form of study in slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Vývoj inovatívnych elektrochemických metód pre farmaceutickú a klinickú analýzu

Topic: Development of innovative electrochemical methods for pharmaceutical and clinical analysis

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná                                                                                  

Form of study in slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Príprava a štúdium vlastností derivátov triazínu s aminokyselinami ako potenciálnych liečiv

Topic: Synthesis and study of properties of triazine derivatives with amino acids as potential drugs

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná                                                                                 

Form of study in slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Inovatívne liekové formy: dizajnovanie a štúdium nosičov liečiv na báze polysacharidov a ich derivátov

Topic: Innovative dosage forms: designing and study of drug carriers based on polysaccharides and their derivatives

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná                                                                                 

Form of study in slovak language: full-time

 

Katedra chemickej teórie liečiv

Department of chemical theory of drugs

 

Meno školiteľa/Supervisor: Ing. Ladislav Habala, PhD.

Téma: Komplexy kovov s protinádorovým účinkom – príprava, charakterizácia a biologická aktivita

Topic: Metal complexes with antitumour effect – preparation, characterization and biological activity

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá                                                                                      

Form of study in slovak language: full-time, part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: Ing. Ladislav Habala, PhD.

Téma: Komplexy kovov ako perspektívne liečivá v boji proti patogénnym mikroorganizmom - syntéza a charakterizácia

Topic: Metal complexes as prospective drugs combatting pathogenic microorganisms – synthesis and characterization

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá                                                                                       

Form of study in slovak language: full-time, part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.                                             

Téma: Chemická modifikácia prírodných zlúčenín                                                                  

Topic: Chemical modification of natural compounds                                                                    

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná                                                                                      

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.                                             

Téma: Syntéza nových bioaktívnych organofosforových zlúčenín

Topic: Synthesis of new bioactive organophosphorus compounds

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor:  doc. Ing. M. Pisárčik, CSc.

Téma: Nanočasticové systémy a molekuly so spontánnou agregáciou pre farmaceutické

aplikácie

Topic: Nanoparticle systems and self-assembling molecules for pharmaceutical applications

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor:  doc. PharmDr. J. Valentová, PhD.

Téma: Nové metalofarmaká s protinádorovým účinkom – štúdium ich interakcie s DNA a RNA.

Topic: New metallodrugs with anticancer effect - study their interaction with DNA and RNA.

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

Katedra farmaceutickej chémie

Department of pharmaceutical chemistry

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.  

Téma: Syntéza, hodnotenie fyzikálno-chemických vlastností a biologických účinkov zlúčenín obsahujúcich privilegovaný benzofuránový alebo N-arylpiperazínový motív         

Topic: Synthesis, evaluation of physicochemical properties and biological effects of the compounds containing a privileged benzofuran or N-arylpiperazine motif 

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná 

Form of study in slovak language: full-time 

 

Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Department of physical chemistry of drugs

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Téma: Racionálny molekulový dizajn antivirálnych látok proti koronavírusu SARS-CoV-2

Topic: Rational molecular design of antiviral compounds against coronavirus SARS-CoV-2

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time 

 

Meno školiteľa/Supervisor: Mgr. Mária Klacsová, PhD.

Téma: Štúdium fyzikálno-chemických vlastností alternatívnych nosičov liečiv - nanozómov na prírodnej báze

Topic: Study of physico-chemical properties of alternative drug delivery systems - nanosomes on natural basis

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language:  full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in english language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

Téma:  Exogénny pľúcny surfaktant pre prenos liečiv: fyzikálno-chemické vlastnosti

Topic:  Exogenous pulmonary surfactant for drug delivery: physico-chemical properties

Forma štúdia v slovenskom jazyku:  denná

Form of study in slovak language:    full-time

Forma štúdia v anglickom jazyku:    denná

Form of study in english language:   full-time 

 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM FARMAKOGNÓZIA V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA / STUDY PROGRAMME PHARMACOGNOSY IN THE STUDY FIELD PHARMACY

 

KATEDRA FARMAKOGNÓZIE A BOTANIKY

DEPARTMENT OF PHARMACOGNOSY AND BOTANY

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

Téma: Štúdium mechanizmov účinku rastlinných drog používaných na liečbu nechutenstva pomocou „network pharmacology“ a in silico prístupmi.

Topic: The study of the mechanisms of action of herbal drugs used for the treatment of loss of appetite using "network pharmacology" and in silico approaches.

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

Téma: Štúdium rastlinných extraktov s antibakteriálnou a antibiofilmovou aktivitou

Topic: The study of plant extracts with antibacterial and antibiofilm activity

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Téma: Antimikrobiálne a hojivé účinky vybraných rastlín

Topic: Antimicrobial and wound-healing activity of selected plants

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

KATEDRA BUNKOVEJ A MOLEKULÁRNEJ BIOLÓGIE LIEČIV

DEPARTMENT OF CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY OF DRUGS

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Téma: Stres a jeho vplyv na biochemické a (epi)genetické zmeny v in vitro kultúrach liečivých rastlín

Topic: Stress and its influence on biochemical and (epi)genetic changes in in vitro cultures of medicinal plants

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in slovak language: full-time

 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM FARMAKOLÓGIA V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA / STUDY PROGRAMME PHARMACOLOGY IN THE STUDY FIELD PHARMACY

 

Katedra farmakológie a toxikológie

Department of pharmacology a toxikology

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. Mgr. Peter Vavrinec, PhD

Téma: Farmakológia bunkovej senescencie

Topic: Pharmacology of cellular senescence

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in Slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Téma: Prežívanie empatickej bolesti: dôsledky na neuroendokrinný systém a správanie

Topic: Experiencing empathic pain: consequences on the neuroendocrine system and behavior

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in Slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

Téma: Alternatívne mechanizmy nekroptotickej bunkovej smrti pri srdcových ochoreniach a možnosti ich farmakologickej modulácie.

Topic: Alternative mechanisms of necroptotic cell death in heart diseases and the possibility of their pharmacological modulation.

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study inSlovak language: full-time 

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

Téma: Multicieľové nástroje v kardioprotekcii: štúdium signalizácie bunkovej smrti podobnej  nekróze a farmakologické aspekty jej modulátorov.

Topic: Multitargeted interventions in cardioprotection: study of signaling of necrosis-like cell death and pharmacological aspects of its modulators.

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in Slovak language: full-time

  

Meno školiteľa/Supervisor: Tomáš Rajtík

Téma: Kardioprotektívne intervencie v akútnych a chronických kardiovaskulárnych patológiách

Topic: Cardioprotective interventions in acute and chronic cardiovascular pathologies

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in Slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.

Téma: Neneuronálny cholínergický systém srdca

Topic: Cardiac non-neuronal cholinergic system  

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in Slovak language: full-time 

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in English language: full-time 


Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.

Téma: Inhibítory cholínesteráz v terapii zlyhávajúceho srdca

Topic: Cholinesterase inhibitors in the treatment of heart failure 

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in Slovak language: full-time 

Forma štúdia v anglickom jazyku: denná

Form of study in English language: full-time 

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD

Téma: Cieľové molekuly farmakologickej intervencie v pľúcnej artériovej hypertenzii

Topic: Target molecules of pharmacological interventiion in pulmonary arterial hypertension

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in Slovak language: full-time

 

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv

Department of cellular and molecular biology of drugs

 

Meno školiteľa/Supervisor: Ing. Ľudmila Pašková, PhD.

Téma: Štúdium imunomodulačných vlastností látok prírodného pôvodu ovplyvňujúcich lipidový metabolizmus

Topic: The study of immunomodulatory features of compounds of natural origin influencing lipid metabolism

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in Slovak language: full-time 

 

Externá vzdelávacia inštitúcia: Centrum experimentálnej medicíny SAV

External educational institution: Centre of experimental medicine SAS 

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.

Téma: Farmakologické ovplyvnenie mimokĺbových komplikácii experimentálnej artritídy so zameraním na prírodné látky

Topic: Pharmacological intervention of extraarticular manifestations in experimental arthritis  focussing on natural substances

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in Slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: RNDr. Mojmír Mach, PhD.

Téma: Vplyv dlhodobej expozície chemickej zmesi pesticídov, kontaminantov a potravinových prísad v nízkych dávkach na vznik neurovývinových porúch: experimentálny prístup simulácie rizík v reálnom živote

Topic: The effect of long-term exposure to a chemical mixture of pesticides, contaminants and food additives at low doses as an origin of neurodevelopmental disorders: an experimental real-life risk simulation approach

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in Slovak language: full-time

 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM KLINICKÁ FARMÁCIA V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA / STUDY PROGRAMME CLINICAL PHARMACY IN THE STUDY FIELD PHARMACY

 

Katedra farmakológie a toxikológie

Department of pharmacology a toxikology

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Téma: Faktory ovplyvňujúce zvládanie psychosociálnych stresových situácií

Topic: Factors affecting the coping with psychosocial stress situations

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná

Form of study in Slovak language: full-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.

Téma: Prognostické využitie butyrylcholínesterázy v klinickej praxi

Topic: Butyrylcholinesterase as a prognostic marker in clinical practice

Forma štúdia v slovenskom jazyku: denná, externá                                                                                      

Form of study in slovak language: full-time, part-time

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH

Téma: Klinický a ekonomický vplyv intervencií lekárnikov vo farmaceutickej starostlivosti

Topic: Clinical and economic impact of pharmacist interventions in pharmaceutical care

Forma štúdia v slovenskom jazyku: externá                                                                                      

Form of study in slovak language: part-time