Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2020/2021

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať v akademickom roku 2020/2021: (súbor PDF v slovenskom a anglickom jazyku).

Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium na akademický rok 2020/2021

Študijný program Farmaceutická chémia (v študijnom odbore Farmácia)
Study Programme Pharmaceutical Chemistry (Study Field Pharmacy)

 

Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Department of Pharmaceutical Analysis and Nuclear Pharmacy

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Analytické štúdium inovatívnych nosičových systémov liečiv

Topic: Analytical study of innovative drug-carrier systems

Forma štúdia/Form of study: denná/externá/full-time study/part-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Analytické štúdium biologicky aktívnych látok vo farmaceutických a biologických systémoch vo vzťahu k toxikológii a antidopingu

Topic: Analytical study of biologically active compounds in pharmaceutical and biological systems related to toxicology and antidoping

Forma štúdia/Form of study: denná/externá/full-time study/part-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Štúdium komplexotvorných vlastností konjugátov s-triazinyl-substituovaných amino(alkyl)benzénsulfonamidov s aminokyselinami ako prekurzorov potenciálnych liečiv

Topic: Study of complexing properties of s-triazinyl-substituted amino(alkyl)benzenesulfonamides incorporating amino acid moieties as precursors of potential drugs

Forma štúdia/Form of study: denná/externá/full-time study/part-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Téma: Pokročilé analytické metódy v analýze proteínov ako potenciálnych biomarkerov

Topic: Advanced Analytical Methods in the Analysis of Proteins as Prospective Biomarkers

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Téma: Nové analytické prístupy v predúprave biologických vzoriek pre proteomickú analýzu

Topic: New Analytical Approaches in the Pretreatment of Biological Samples for Proteomic Analysis

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Téma: Elektromigračné separačné metódy v analýze liečiv a ich metabolitov vo vzťahu k zápalovým ochoreniam

Topic: Electromigration Separation Methods in Analysis of Drugs and Their Metabolites in Relation to Inflammatory Diseases

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Téma: Analýza peptidových a proteínových liečiv modernými analytickými metódami

Topic: Analysis of peptide and protein therapeutics by modern analytical methods

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Téma: Analýza potenciálnych biomarkerov zápalových ochorení modernými separačnými metódami

Topic: Analysis of putative biomarkers of inflammation diseases by modern separation methods

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Téma: Pokročilé analytické metódy pre antidopingovú kontrolu

Topic: Advanced analytical methods for antidoping control

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Téma: Kapilárna elektroforéza v terapeutickom monitorovaní liečiv

Topic: Capillary electrophoresis in therapeutic drug monitoring

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Téma: Pokročilé analytické metódy v monitorovaní potenciálnych onkmarkerov

Topic: Advanced analytical methods in monitoring of putative oncomarkers

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Katedra farmaceutickej chémie
Department of Pharmaceutical Chemistry

 

Meno školiteľa/Supervisor:  PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

Téma: Molekulové modelovanie a syntéza inhibítorov karboanhydrázy

Topic: Molecular modelling and synthesis of carbonic anhydrase inhibitors

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

Téma: Procesy validácie analytických metód v kontrole kvality liečiv, liekov, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok

Topic: Validation processes of analytical methods in control quality of drugs, medicines, dietary supplements and medical devices

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Department of Physical Chemistry of Drugs

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Téma: Kvantitatívne vzťahy štruktúra-aktivita a počítačový dizajn antivirálnych látok

Topic: Quantitative structure-activity relationships and computer-aided design of antiviral compounds

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 

Téma: Vplyv antimikróbnych látok na lipidové dvojvrstvy modelových systémov pľúcneho surfaktantu

Topic: The effect of antimicrobial agents on lipid bilayers of pulmonary surfactant model systems.

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. 

Téma: Štúdium fyzikálno-chemických vlastností lipidových dvojvrstiev so zložením pľúcneho surfaktantu pre prenos liečiv

Topic: The study of physical-chemical properties of lipid bilayers mimicking pulmonary surfactant as a carrier of drugs

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. RNDr. Jana Gallová, PhD.

Téma: Štúdium štruktúry a vlastností lipidových mezofáz pre prenos liečiv

Topic: The study of the structure and characteristics of lipid mesophases for drug delivery

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Katedra chemickej teórie liečiv
Department of Chemical Theory of Drugs

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

Téma: Nanočastice v biofarmácii. Príprava, stabilita, analýza štruktúry, fyzikálnochemické vlastnosti, biologická aktivita.

Topic: Nanoparticles in biopharmacy. Synthesis, stability, structure analysis, physicochemical properties, biological activity.

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Téma: Chemická modifikácia triterpénových saponínov, štúdium ich fyzikálnochemických vlastností a biologických aktivít

Topic: Chemical modification of triterpene saponins, study of their physicochemical properties and biological activities

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

 

Meno školiteľa/Supervisor: Ing. Ladislav Habala, PhD.

Téma: Komplexné zlúčeniny kovov v terapii infekčných ochorení

Topic: Metal complexes in the therapy of infectious diseases

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: Ing. Ladislav Habala, PhD.

Téma: Bioaktívne zlúčeniny vanádu - syntéza a charakterizácia

Topic: Bioactive compounds of vanadium - synthesis and characterization

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Meno školiteľa/Supervisor: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

Téma: Metalokomplexy  s protinadorovým účinkom. Príprava, fyzikálno chemické vlastnosti, biologická aktivita.

Topic: Metallocomplexes with anticancer activity. Synthesis, physicochemical properties, biological activity.

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

 

Študijný program Farmakognózia (v študijnom odbore Farmácia)
Study Programme Pharmacognosy (Study Field Pharmacy)

 

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Department of Cell and Molecular Biology of Drugs

 

Názov témy: Faktory ovplyvňujúce enzýmy sekundárneho metabolizmu a signálnych procesov rastlín.

Topic: Factors influencing enzymes of secondary metabolism and signalling processes of plants.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

 

Študijný program Klinická farmácia (v študijnom odbore Farmácia)
Study Programme Clinical Pharmacy (Study Field Pharmacy)

 

Katedra farmakológie a toxikológie
Department of Pharmacology and Toxicology

 

Názov témy: Genetické a epigenetické abnormality vo vzťahu k účinnosti liečiv a ich nežiaducim účinkom.

Topic: Genetic and epigenetic abnormalities in relation to efficacy of drugs and to their adverse effects.

Školiteľ/Supervisor: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Forma štúdia/Form of study: externá/part-time study

 

Názov témy: Vplyv farmakogenetiky na bezpečnosť liečiv v klinickej farmácii.

Topic: Impact of pharmacogenetics on safety of medicines in clinical pharmacy.

Školiteľ/Supervisor: prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

Forma štúdia/Form of study: denná/full-time study

 

Katedra organizácie a riadenia farmácie
Department of Organisation and Management of Pharmacy

 

Názov témy: Adherencia k preventívnym odporúčaniam a kvalita života u pacientov s chronickými ochoreniami.

Topic: Adherence to preventive guidelines and quality of life among patients with chronic diseases.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

Forma/Form of study: denná/full-time study

 

Názov témy: Suplementácia vitamínu D v klinickej praxi.

Topic: Vitamin D supplementation in clinical practice.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

Forma/ Form of study: externá/part-time study

 

 

Študijný program Farmakológia (v študijnom odbore Farmácia)
Study Programme Pharmacology (Study Field Pharmacy)

 

Katedra farmakológie a toxikológie
Department of Pharmacology and Toxicology

 

Názov témy: Mechanizmy zúčastnené na prešmyku z depresie do mánie počas liečby antidepresívami.

Topic: Mechanisms involved in the switch from depression to mania during the treatment with antidepressant drugs

Školiteľ/Supervisor: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Forma/ Form of study: denná/full-time study

 

Názov témy: Úloha tryptofánového metabolizmu v terapii fibrotických ochorení.

Topic: Role of tryptophan metabolism in therapy of fibrotic diseases

Školiteľ/Supervisor: Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

Forma/ Form of study: denná/full-time study

 

Názov témy: Bunková senescencia a stratégie na jej zastavenie, alebo elimináciu.

Topic: Cellular senescence and strategies to stop or eliminate it

Školiteľ/Supervisor: Mgr. Peter Vavrinec, PhD.

Forma/ Form of study: denná/full-time study

 

Názov témy: Vplyv metabolickej terapie na remodeláciu srdca v patologických podmienkach.

Topic: Effect of metabolic therapy on cardiac remodeling in pathological conditions.

Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Forma/ Form of study: denná/full-time study

 

Názov témy: Multicieľové stratégie smerujúce k zmierneniu poškodenia srdca: porozumenie základných mechanizmov a farmakoterapeutický potenciál s pleiotropným pôsobením.

Topic: Multitarget strategies to mitigate cardiac damage: understanding fundamental mechanisms and pharmacotherapeutic potential with pleiotropic action

Školiteľ/Supervisor: PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Forma/ Form of study: denná/full-time study

 

Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Department of Cell and Molecular Biology of Drugs

 

Názov témy: Modulácia lipidového metabolizmu látkami prírodného pôvodu v zápalových modeloch.

Topic: Modulation of lipid metabolism by compounds of natural origin in inflammatory models.

Školiteľ/Supervisor: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Forma/ Form of study: denná/full-time study

 

Názov témy: Možnosti modulácie zápalu v modeli črevnej bariéry potenciálne probiotickými laktobacilmi v podmienkach in vitro.

Topic: Possibilities of inflammation modulation in the model of intestinal barrier by potentially probiotic Lactobacilli in vitro.

Školiteľ/Supervisor: RNDr. František Bilka, PhD.

Forma/ Form of study: denná/full-time study