Prijímacie konanie PhD.

Výsledok prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium pre AR 2024/2025

Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium na akademický rok 2024/2025 sa konali dňa 19. júna 2024, formou ústnej skúšky, prezenčne.

Zoznam prijatých uchádzačov s pracoviskom FaF UK so štúdiom v slovenskom jazyku :

Kód uchádzača

Študijný odbor

Študijný program

Kód programu

2121

farmácia

farmakológia

dFML

2153

farmácia

klinická farmácia

dKFC

2193

farmácia

farmakognózia

dFMG

2253

farmácia

farmaceutická chémia

dFMX/x

2256

farmácia

klinická farmácia

dKFC

2257

farmácia

farmakológia

dFML

2261

farmácia

klinická farmácia

dKFC

2266

farmácia

klinická farmácia

dKFC/x

2280

farmácia

farmaceutická chémia

dFMX/x

2283

farmácia

farmakológia

dFML

2296

farmácia

klinická farmácia

dKFC

2314

farmácia

farmaceutická chémia

dFMX/x

Zoznam prijatých uchádzačov je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk. 

Zápis na doktorandské štúdium študentov 1. ročníka bude 2. septembra 2024. Účasť je povinná. Súčasťou zápisu bude aj školenie BOZP. 

Postup pre potvrdenie záujmu o štúdium SJ  

Prijímacie pohovory - TERMÍN

Prijímacie pohovory na PhD. štúdium sa uskutočnia v stredu, dňa 19. júna 2024 od 8.30 hod, s miestom konania na Farmaceutickej fakulte, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, v zasadacích sieňach dekanátu FaF UK  na prízemí (dv. č. 36 až 39) a v Multimediálnej miestnosti na 1. poschodí (dv.č. 140).

Pozvánky boli uchádzačom zaslané poštou aj elektronicky.

Kvôli prezencii a zabezpečeniu plynulého chodu prijímacích skúšok uchádzačov žiadame, aby sa dostavili na 8.00 hod.

Prihláška

Prihláška sa podáva elektronicky od 1.apríla 2024 prostredníctvom systému AIS2 – https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/start.do a po vytlačení aj s prílohami musí byť zaslaná do 31. mája 2024 (vrátane) na adresu: Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a projektovej činnosti Farmaceutickej fakulty UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava. 

K prihláške uchádzač priloží:

a/ životopis,

b/ overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške),

c/ súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti,

prípadne posudky týchto prác a činností,

d/ osobný dotazník,

e/ iné relevantné doklady, napr. v prípade zmeny priezviska: sobášny list,

f/ uchádzač o štúdium v externej forme štúdia: potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium,

g/ záujemci o štúdium zo zahraničia musia spĺňať podmienky, ktoré sú ekvivalentné podmienkam pre domácich záujemcov o štúdium, prijatí uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium druhého stupňa na zahraničnej vysokej škole, musia do dátumu zápisu predložiť na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a projektovej činnosti Farmaceutickej fakulty UK doklad Rozhodnutie o rovnocennosti vzdelania,

h/ kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (potvrdenie o transakcii) – poplatok (60 €) treba uhradiť na účet fakulty:

Banka

Štátna pokladnica

IBAN príjemcu

SK61 8180 0000 0070 0013 4836

Názov účtu príjemcu

Bežný účet Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

Adresa príjemcu

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, SK

BIC/SWIFT

SPSRSKBA

Variabilný symbol

648003

Správa pre prijímateľa

meno a priezvisko študenta (tento údaj je povinný)

Konštantný symbol

0558

Informácie o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom v súlade s § 92 ods. 16 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Poplatky za prijímacie konanie (FaF UK): materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 60 €.

Školné (FaF UK): externá forma štúdia, doktorandské štúdium v slovenskom a českom jazyku (študent je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia vo výške): 300 €.

Prijímacie konanie sa bude konať dňa 19. júna 2024 od 8.30 h  v zasadacích sieňach dekanátu FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, prízemie (dv. č. 36 až 39), prípadne online spôsobom.

Počet plánovaných miest na prijatie doktorandov pre:

denné štúdium: 20 miest,

externé štúdium: 20 miest. 

Nástup na doktorandské štúdium: 2. september 2024.

 

Ako si podať prihlášku SK