Prijímacie konanie PhD.

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024

  • Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v AR 2023/2024 (pdf) 

 

 

Prihláška

Prihláška sa podáva elektronicky od 1.apríla 2023 prostredníctvom systému AIS2 – https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/start.do a po vytlačení aj s prílohami musí byť zaslaná do 31. mája 2023 (vrátane) na adresu: Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov Farmaceutickej fakulty UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava. 

K prihláške uchádzač priloží:

  • životopis
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) a o štátnom občianstve (vydávajú ho okresné úrady v sídle kraja v zmysle zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR)
  • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, prípadne posudky týchto prác a činností
  • osobný dotazník (pdf)
  • iné relevantné doklady, napr. v prípade zmeny priezviska: sobášny list
  • uchádzač o štúdium v externej forme štúdia: potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium
  • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (potvrdenie o transakcii) – poplatok (60 €) treba uhradiť na účet fakulty

Ako si podať prihlášku SK