Prijímacie konanie PhD.

Prijímacie pohovory - VÝSLEDOK

Prijímacie skúšky pre doktorandské štúdium sa konali dňa 20. júna 2022, formou ústnej skúšky, prezenčne.

Zoznam prijatých uchádzačov:

Kód uchádzača

Študijný odbor

Študijný program

Kód programu

1928

farmácia

farmaceutická chémia

dFMX

2215

farmácia

farmaceutická chémia

dFMX/x

2343

farmácia

farmakognózia

dFMG

2424

farmácia

klinická farmácia

dKFC

2425

farmácia

farmakológia

dFML

2494

farmácia

farmakológia

dFML

2561

farmácia

farmaceutická chémia

dFMX

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, vrátane pokynov k zápisu, bude uchádzačom zaslané v zákonnej lehote, poštou.

Elektronickú návratku a teda svoj záujem o štúdium bude možné potvrdiť od 14.7.2022. 

Návod na potvrdenie elektronickej návratky nájdete tu.

Zápis na doktorandské štúdium študentov 1. ročníka bude 2. septembra 2022. Účasť je povinná. Súčasťou zápisu bude aj školenie BOZP.

Prijímacie pohovory - TERMÍN

Prijímacie pohovory na PhD. štúdium sa uskutočnia v pondelok, dňa 20. júna 2022 od 8.30 hod v zasadacích sieňach dekanátu FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, prízemie (dv. č. 36 až 39).

Pozvánky boli uchádzačom zaslané poštou aj elektronicky.

Kvôli prezencii a zabezpečeniu plynulého chodu prijímacích skúšok uchádzačov žiadame, aby sa dostavili na 8.00 hod.

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2022/2023

  • Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v AR 2022/2023 (pdf) 
  • The Admission Procedure and the Conditions for Admission for Doctoral Studies at the Faculty of Pharmacy, CU Bratislava in the AY 2022/2023 (pdf) 
  • Témy dizertačných prác podľa akreditovaných študijných programov / The dissertation topics by accredited fields of study:

 

- Farmaceutická chémia / Pharmaceutical chemistry (pdf)

- Farmakognózia / Pharmacognosy (pdf)

- Farmakológia / Pharmacology (pdf)

- Klinická farmácia / Clinical pharmacy (pdf)

Informácie k podaniu prihlášky

Kedy je možné podať prihlášku? Od 1.4.2022 - 31.5.2022.

Akou formou? Elektronicky prostredníctvom systému AIS2 – https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/start.do 

Je potrebné prihlášku aj zaslať? Áno, po vyplnení a vytlačení je prihlášku vrátane príloh nutné zaslať poštou. 

Kam mám prihlášku zaslať? Adresa pre zaslanie je:

Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov

Farmaceutickej fakulty UK

Odbojárov 10

832 32 Bratislava

Aké prílohy je potrebné doložiť? K prihláške dokladujete:

1. životopis 

2. úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)

3. osvedčenie o štátnom občianstve, ktoré vydávajú okresné úrady v sídle kraja v zmysle zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR

4. súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, prípadne posudky týchto prác a činností

5. osobný dotazník (pdf)

6. iné relevantné doklady, napr. v prípade zmeny priezviska: úradne overenú kópiu sobášneho listu

7. uchádzač o štúdium v externej forme štúdia: potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium

8. kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (potvrdenie o transakcii)

Existuje na podanie prihlášky nejaká pomôcka? Áno, tu je návod na podanie prihlášky (pdf)