Prijímacie konanie PhD.

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024

 • Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v AR 2023/2024 (pdf) 
 • The Admission Procedure and the Conditions for Admission for Doctoral Studies at the Faculty of Pharmacy, CU Bratislava in the AY 2023/2024 (pdf) 

 

 

Prihláška / Application form

Prihláška sa podáva elektronicky od 1.apríla 2023 prostredníctvom systému AIS2 – https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/start.do a po vytlačení aj s prílohami musí byť zaslaná do 31. mája 2023 (vrátane) na adresu: Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov Farmaceutickej fakulty UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava. 

K prihláške uchádzač priloží:

 • životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) a o štátnom občianstve (vydávajú ho okresné úrady v sídle kraja v zmysle zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR)
 • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, prípadne posudky týchto prác a činností
 • osobný dotazník (pdf)
 • iné relevantné doklady, napr. v prípade zmeny priezviska: sobášny list
 • uchádzač o štúdium v externej forme štúdia: potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (potvrdenie o transakcii) – poplatok (60 €) treba uhradiť na účet fakulty

 

Ako si podať prihlášku SK

 

Application form – please complete and submit to the electronic application system AIS2 – https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/start.do (click to English version) – thereafter also the printed version with attachments must be sent until May 31, 2023 (inclusive) to the Office of Science and Research and Foreign Relations, Faculty of Pharmacy, Comenius University Bratislava, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Slovak Republic

The applicants shall include these attachments:

 • Curriculum Vitae
 • certified copies of education certificate(s) (diplomas) and of a citizenship certificate,
 • a complete list of applicant’s their scientific publications or list of results of other professional activities, or reviews of these works and activities,
 • a personal questionnaire (form available on request),
 • academic letter of recommendation
 • other relevant certificate(s), if applicable, e.g., a marriage certificate to document a change of surname after graduation from university,
 • applicants for study in part-time form: a confirmation of an employer on the employment or service relationship at the time of study application,
 • a copy of proof of payment of the application fee (e.g. transaction confirmation) – the administration fee (60 €) must be paid to the Faculty address account

How to aplly EN