Prijímacie konanie PhD.

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2022/2023

  • Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v AR 2022/2023 (pdf) 
  • The Admission Procedure and the Conditions for Admission for Doctoral Studies at the Faculty of Pharmacy, CU Bratislava in the AY 2022/2023 (pdf) 
  • Témy dizertačných prác podľa akreditovaných študijných programov / The dissertation topics by accredited fields of study:

 

- Farmaceutická chémia / Pharmaceutical chemistry (pdf)

- Farmakognózia / Pharmacognosy (pdf)

- Farmakológia / Pharmacology (pdf)

- Klinická farmácia / Clinical pharmacy (pdf)

Informácie k podaniu prihlášky

Kedy je možné podať prihlášku? Od 1.4.2022 - 31.5.2022.

Akou formou? Elektronicky prostredníctvom systému AIS2 – https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/start.do 

Je potrebné prihlášku aj zaslať? Áno, po vyplnení a vytlačení je prihlášku vrátane príloh nutné zaslať poštou. 

Kam mám prihlášku zaslať? Adresa pre zaslanie je:

Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov

Farmaceutickej fakulty UK

Odbojárov 10

832 32 Bratislava

Aké prílohy je potrebné doložiť? K prihláške dokladujete:

1. životopis 

2. úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)

3. osvedčenie o štátnom občianstve, ktoré vydávajú okresné úrady v sídle kraja v zmysle zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR

4. súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, prípadne posudky týchto prác a činností

5. osobný dotazník (pdf)

6. iné relevantné doklady, napr. v prípade zmeny priezviska: úradne overenú kópiu sobášneho listu

7. uchádzač o štúdium v externej forme štúdia: potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium

8. kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (potvrdenie o transakcii)

Existuje na podanie prihlášky nejaká pomôcka? Áno, tu je návod na podanie prihlášky (pdf)