Magisterské štúdium

Ako písať záverečné práce

Vnútorný predpis UK č. 7/2018

VP č. 7/2018 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 09. 04. 2018.

<output>

VP č. 7/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 09. 04. 2018

</output>

Študenti 5. roku štúdia – riadne skončenie štúdia:

1. INDEX – študent je povinný odovzdať preukaz študenta (index) na Študijné oddelenie najneskôr do ..... mája 2019.

  • odovzdanie diplomovej práce je v termíne do .... apríla 2019,
  • študent musí získať za celé štúdium najmenej 300 kreditov,
  • v indexe musia byť zapísané všetky hodnotenia okrem hodnotení štátnej skúšky (vrátane hodnotenia za diplomovú prácu a lekárenskú prax),
  • je v záujme študenta, aby si skontroloval správnosť údajov v AIS - dátum a stupeň hodnotenia!!
    V prípade nezrovnalostí sa, prosím, dostavte na Študijné oddelenie.
  • študenti, ktorí neodovzdajú index, sa nemôžu zúčastniť štátnej skúšku z predmetov Farmaceutická technológia, Sociálna farmácia a lekárenstvo a Obhajoba diplomovej práce.

2. LITERATÚRA - Absolvent je povinný najneskôr po absolvovaní posledného predmetu štátnej skúšky vrátiť požičanú univerzitnú a fakultnú literatúru.     

3. SÚHLAS S ODOVZDANÍM DOKLADOV O UKONČENÍ ŠTÚDIA NA SLÁVNOSTNEJ PROMÓCII - v súlade s novelou zákona o vysokých školách je absolvent povinný podpísať súhlas s tým, aby sa mu odovzdali doklady po uplynutí 45 dní od absolvovania poslednej štátnej skúšky, t.j. na promócii. Termín: najneskôr po absolvovaní posledného predmetu štátnej skúšky.

4. PROMÓCIE  .... júla 2019  v Aule UK na Šafárikovom nám. 6, Bratislava