Bakalárske štúdium

Otázky zimných štátnych skúšok

Ako písať záverečné práce

Vnútorný predpis UK č. 5/2020

Na základe Vnútorného predpisu UK č. 5/2020 študent odovzdá záverečnú prácu len v elektronickej forme v termínoch určených v Harmonograme štúdia na FaF UK. Tlačenú verziu práce nie je potrebné odovzdať.

Predpis bol vydaný dňa 18. 05. 2020

 

Ďaľšie informácie k záverečným prácam sú dostupné tu.