Doplňujúca skúška pre povolanie farmaceut

Doplňujúca skúška na uznanie dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut vydaného v treťom štáte

V dvoch termínoch ročne, spravidla v jarnom a jesennom termíne, sa na fakulte koná doplňujúca skúška na uznanie dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut vydaného v treťom štáte. Doplňujúca skúška sa koná po uznaní dokladu o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Všeobecné informácie o uznávaní zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov a o doplňujúcej skúške sa uvádzajú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Doplňujúca skúška sa koná spravidla v jarnom a jesennom termíne (marec – apríl, resp. október – november). Žiadateľ sa prihlási na vykonanie skúšky písomnou žiadosťou o absolvovanie doplňujúcej skúšky najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky. 

Podrobnosti o obsahu, priebehu a hodnotení doplňujúcej skúšky, zložení skúšobnej komisie a opakovaní doplňujúcej skúšky upravuje vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 30/2018 Z. z. (link na súbor PDF, časová verzia predpisu účinná od 15. februára 2018). 
Pozn.: Pre doplňujúcu skúšku sa v prípade zdravotníckeho povolania farmaceut neuplatňujú ustanovenia (§ 2 ods. 3 vyhlášky) o overovaní praktických zručností žiadateľa, t. j. ústna časť doplňujúcej skúšky nezahŕňa praktickú časť v simulovaných podmienkach.

Termíny nasledujúcej doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie farmaceut, okruhy otázok a ďalšie informácie sú uvedené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Termín konania: 11. apríl 2019 (od 09:00)

Okruhy otázok ku skúške (pre všetky predmety): (súbor PDF)

Písomné žiadosti o vykonanie doplňujúcej skúšky vrátane predpísaných príloh prosím zasielajte na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
Študijné oddelenie
Ulica odbojárov 10
832 32 Bratislava 3

 

Ďalšie informácie poskytne študijné oddelenie fakulty:

(Mgr. Adriana Lendvayová)
lendvayova@fpharm.uniba.sk 
Telefón: 02/ 501 17 145, 146, 142

 

Informácie o spôsobe platby poplatku za úkony spojené so zabezpečením a vykonaním doplňujúcej skúšky

Banka príjemcu:Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava
Názov účtu príjemcu:Bežný účet Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Adresa príjemcu:Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Odbojárov 10, 832 32  Bratislava, SK
IBAN príjemcu: SK84 8180 0000 0070 0008 3012
BIC/SWIFT:SPSRSKBA
Variabilný symbol:648008
Špecifický symbol: neuvádzať
Správa pre prijímateľa:meno a priezvisko

Suma: (podľa 
vnútorných predpisov UK)

620,00 € (doplňujúca skúška) 
310,00 € (opakovanie doplňujúcej skúšky) 

akademický rok 2018/19 – predpis