Doplňujúca skúška pre povolanie farmaceut

Doplňujúca skúška na uznanie dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut vydaného v treťom štáte

V dvoch termínoch ročne, spravidla v jarnom a jesennom termíne, sa na fakulte koná doplňujúca skúška na uznanie dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut vydaného v treťom štáte. Doplňujúca skúška sa koná po uznaní dokladu o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Všeobecné informácie o uznávaní zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov a o doplňujúcej skúške sa uvádzajú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Doplňujúca skúška sa koná spravidla v jarnom a jesennom termíne (marec – apríl, resp. október – november). Žiadateľ sa prihlási na vykonanie skúšky písomnou žiadosťou o absolvovanie doplňujúcej skúšky najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky. 

Podrobnosti o obsahu, priebehu a hodnotení doplňujúcej skúšky, zložení skúšobnej komisie a opakovaní doplňujúcej skúšky upravuje vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 30/2018 Z. z. (link na súbor PDF, časová verzia predpisu účinná od 15. februára 2018). 
Pozn.: Pre doplňujúcu skúšku sa v prípade zdravotníckeho povolania farmaceut neuplatňujú ustanovenia (§ 2 ods. 3 vyhlášky) o overovaní praktických zručností žiadateľa, t. j. ústna časť doplňujúcej skúšky nezahŕňa praktickú časť v simulovaných podmienkach.

Termíny nasledujúcej doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie farmaceut, okruhy otázok a ďalšie informácie sú uvedené na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Termín konania nasledujúcej doplňujúcej skúšky: 

 • 26. apríl 2024 o 8:30 (termín podania prihlášok je do 28. 03. 2024)
 • 22. november 2024 o 8:30 (termín podania prihlášok je do 24. 10. 2024)

Okruhy otázok ku skúške (pre všetky predmety): (súbor PDF)

Písomné žiadosti o vykonanie doplňujúcej skúšky vrátane predpísaných príloh prosím zasielajte na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
Študijné oddelenie
Ulica odbojárov 10
832 32 Bratislava 3
 

Ďalšie informácie poskytne študijné oddelenie fakulty.

Informácie o spôsobe platby poplatku za úkony spojené so zabezpečením a vykonaním doplňujúcej skúšky

Banka príjemcu:Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava
Názov účtu príjemcu:Bežný účet Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Adresa príjemcu:Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Odbojárov 10, 832 32  Bratislava, SK
IBAN príjemcu: SK61 8180 0000 0070 0013 4836
BIC/SWIFT:SPSRSKBA
Variabilný symbol:648008
Špecifický symbol: neuvádzať
Správa pre prijímateľa:meno a priezvisko

Suma: 

620,00 € (doplňujúca skúška) 
310,00 € (opakovanie doplňujúcej skúšky do 12 mesiacov) 

Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce zdravotnú a liekovú starostlivosť v Slovenskej republike

 • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • nariadenie vlády č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MZ SR č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
 • vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z. z o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

Aktuálne plné znenia právnych predpisov odporúčame vyhľadať na právnom a informačnom portáli Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/domov