33. zasadnutie Akademického senátu FaF UK

33. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 8. novembra 2022 (utorok) o 10.30 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


27. 10. 2022 12.36 hod.

PROGRAM ZASADNUTIA:

 

  1. Návrh na stanovenie výšky školného a vybraných poplatkov FaF UK v akad. roku 2023/2024
  2. Správa o činnosti AS FaF UK
  3. Vyhlásenie riadnych volieb do ZČ AS FaF UK
  4. Rôzne