5. zasadnutie Akademického senátu FaF UK

5. mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 19. apríla 2023 o 10:00 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č.36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


18. 04. 2023 15.20 hod.
Od: Mgr. Michal Hanko, PhD.

 

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu
  3. Schválenie návrhu Štatútu FaF UK po pripomienkovaní Právnou komisiou AS UK
  4. Rôzne