Výbor SFS SLS schválil návrh dekana FaF UK na udelenie Medaily PhMr. Vladimíra J. Žuffu riaditeľke ŠÚKL Zuzane Baťovej

Výbor SFS SLS schválil návrh dekana FaF UK na udelenie Medaily PhMr. Vladimíra J.Žuffu PharmDr. Zuzane Baťovej, PhD., riaditeľke a generálnej tajomníčke ŠÚKL. Medaila jej bude odovzdaná na najbližšom zasadnutí výboru, keď to pandemická situácia dovolí.“


12. 04. 2021 07.10 hod.

Dekan Farmaceutickej fakulty UK V Bratislave a člen Výboru Slovenskej farmaceutickej spoločnosti SLS prof. Ján Klimas navrhol výboru udeliť Medailu PhMr. Vladimíra J.ŽUFFU PharmDr. Zuzane Baťovej, PhD., riaditeľke a generálnej tajomníčke ŠÚKL, ako prejav úcty a rešpektu k jej profesionálnym a ľudským kvalitám, a zároveň ako prejav úcty a rešpektu k Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ktorého je predstaviteľkou. Podľa dekana Klimasa je ocenenie odôvodnené významným prínosom Dr. Baťovej v budovaní medzinárodnej reputácie slovenskej farmácie v oblasti regulácie liekov.

Dekan v odôvodnení návrhu uviedol aj jej príspevok k fakultnému farmaceutickému výskumu a univerzitnému farmaceutickému vzdelávaniu. Dr. Baťová je skvelou dlhoročnou prednášajúcou na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a partnerkou fakulty v rôznych oblastiach farmaceutickej vedy a výskumu. Je významnou absolventkou FaF UK s pevným charakterom a zásadnými ľudskými postojmi, je vzorom pre budúce generácie farmaceutov a svojím profesionálnym príbehom pomáha budovať osobnostné postoje a profesijné sebavedomie mladým farmaceutom. Ako dekan píše v návrhu, „je zvykom, že najvyššie možné ocenenie SFS SLS je udeľované osobnostiam po dosiahnutí viacerých životných míľnikov. Som presvedčený, že Dr. Baťová si ho v plnej miere zaslúži už dnes, v neobvykle mladom veku pre toto ocenenie. Za dôležité považujem aj to, že ho SFS SLS udelí v správnom čase. A ten je podľa môjho názoru práve teraz“.

PharmDr. Zuzana Baťová, PhD. (1977) vyštudovala farmáciu na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave (2000), kde aj obhájila dizertačnú prácu vo farmakológii (2007). Počas doktorandského štúdia pôsobila na prestížnej Catholic University of Louvain (UCL) v Belgicku (2002-2003), následne ako odborná asistentka na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK. Špecializáciu v lekárenstve obhájila na Slovenskej zdravotníckej univerzite (2004) a pôsobila ako odborná zástupkyňa a vedúca lekární v Trnave a v Bratislave (2004-2011). Od roku 2012 pôsobí v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, od roku 2016 v pozícii riaditeľky a generálnej tajomníčky. Je členkou Siete riaditeľov liekových agentúr (HMA) a spolupracuje s orgánmi Európskej únie pri projektoch o liečivách v rámci členských krajín EÚ. 

Dr. Baťová je prednášajúcou na FaF UK v rámci pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania, vrátane medzinárodného programu Cooperative European Medicines Development Course tvorenom ako spolupráca univerzít (UK v Bratislave, Semmelweisovej univerzity v Budapešti a Univerzity v Ljubljane). Je členkou Vedeckej rady FaF UK, členkou odborovej komisie v študijnom programe klinická farmácia, riešiteľkou spoločných výskumných projektov s pracovníkmi FaF UK, oponentkou záverečných prác a vykazuje bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma aj v zahraničí.

 

Medaila PhMr. Vladimíra J. ŽUFFU 

Udeľuje sa za prínos do slovenského lekárnictva. PhMr. Žuffa (1893 – 1974) pochádzal zo starej oravsko-mikulášskej národoveckej rodiny a skrz matku bol príbuzným P. O. Hviezdoslava. Rodinná výchova a detailné zoznámenie sa s neradostnou situáciou, v akej sa po vzniku I. ČSR nachádzalo slovenské lekárnictvo, ho primälo k aktivizačnej činnosti v oblasti stavovskej politiky. Stal sa iniciátorom založenia neformálnej skupiny slovenských lekárnikov, ktorá po roku 1920 s veľkým nasadením osnovala základy vzniku národného emancipačného stavovského hnutia v prostredí farmácie. Jeho konečným cieľom bolo vytvorenie podmienok na konštituovanie slovenských lekárnických inštitúcií v prostredí mladej československej republiky a súčasne aj postupná slovakizácia všetkých odvetví lekárnictva na našom teritóriu, vrátane najrozsiahlejšieho z nich, teda lekárenstva. Rovnako bol činný aj neskôr vo vojnových časoch ako štábny kapitán čs. armády počas emigrácie v Londýne vo funkcii podpredsedu Čs. Červeného kríža v roku 1943.

 

 

  1. Bartunek A: Pohľad PhMr. Vladimíra Žuffu na vývoj slovenského lekárnictva po roku 1918 a iné súvisiace okolnosti. Lekárnik, ročník XXII, číslo 05, máj 2017, strany 42-48.