DOPLŇOVACIE VOĽBY DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS FAF UK

AS FaF UK uznesením č. 20-1/2021 vyhlasuje doplňovacie voľby do ZČ AS FaF UK. V rámci doplňovacích volieb sa volí zástupca Katedry jazykov. Voľby sa uskutočnia dňa 13. októbra 2021 v aplikácii MS-Teams od 9.00 do 13.00. Kandidátkou do doplňovacích volieb ZČ AS FaF UK je PaedDr. Viera Žufková, PhD. (KJ).


30. 09. 2021 07.12 hod.

 

VOLEBNÝ PORIADOK
PRE DOPLŇOVACIE VOĽBY DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS FAF UK
NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2018 – 2022

 

 1. Členov zamestnaneckej časti (ZČ) AS FaF UK volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce (AO) fakulty. Kandidátom na členstvo v ZČ AS FaF UK môže byť len člen AO [1].
 2. V rámci doplňovacích volieb sa volí zástupca Katedry jazykov v AS FaF UK.
 3. Poverený pracovník Katedry jazykov uskutoční na pracovisku voľby kandidátov do ZČ AS FaF UK v čase od 30. septembra 2021. Katedra môže navrhnúť najviac troch kandidátov. Súčasne môže katedra navrhnúť účasť člena AO v komisii pre sčítanie hlasov po skončení volieb (môže ísť o 1 osobu pre obidve funkcie).
 4. Zoznam zvolených kandidátov katedry s ich písomným súhlasom s kandidatúrou sa odovzdáva cez podateľňu predsedníčke volebnej komisie AS FaF UK Dr. Andrei Balažovej, PhD., do 8. októbra 2021 (piatok), do 11:30.
 5. Volebná komisia AS FaF UK v zložení PharmDr. Andrea Balažová, PhD. (predsedníčka), doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD., Mgr. Dalibor Ludvig, PhD., a Veronika Smoleňová, zostaví zoznam kandidátov a zverejní ho dňa 8. októbra 2021 na webovom sídle fakulty.
 6. Zoznam voličov pripraví volebná komisia v súčinnosti s príslušným referátom dekanátu FaF UK. Predsedníčka volebnej komisie pripraví v MS-Teams tím „Doplňovacie voľby do ZČ AS FaF UK“, ktorého členmi budú všetci členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FaF UK a každý člen tímu bude o tíme informovaný cestou e-mailu. Predsedníčka volebnej komisie pripraví volebný lístok v aplikácii MS-Forms tak, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania a aby každý oprávnený volič mohol hlasovať iba raz.
 7. Voľby do ZČ AS FaF UK sa uskutočnia dňa 13. októbra 2021 (streda). O 9.00 predsedníčka volebnej komisie zverejní v MS-Teams hlasovací lístok a možnosť hlasovania potrvá do 13.00.
 8. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Do MS-Teams tímu „Doplňovacie voľby do ZČ AS FaF UK“ sa volič prihlási pomocou prihlasovacích údajov univerzitného e-mailového systému, ktorý zabezpečí jednoznačnú identifikáciu voliča.
 9. Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.
 10. Komisia pre sčítanie hlasov (členovia volebnej komisie a určení pracovníci z AO) bude pracovať dňa 13. októbra 2021 od 13:00 hod. Zasadnutie sa uskutoční v aplikácii MS-Teams. Výsledky volieb sa zverejnia v ten istý deň na webovom sídle fakulty.
 11. Volebná komisia fakulty vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb v najmenej troch rovnopisoch podľa požadovaných náležitostí. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia volebnej komisie fakulty.
 12. Členom ZČ AS FaF UK na dobu do konca funkčného obdobia sa stane kandidát, ktorý získal v poradí najviac platných hlasov.
 13. Ak získajú viacerí kandidáti na člena ZČ AS FaF UK rovnaký počet hlasov, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná voľba.
 14. Ďalší kandidáti v poradí sú náhradníkmi na členstvo v ZČ AS FaF UK v prípade potreby doplnenia členov senátu.

 

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.
predsedníčka VK AS FaF UK


[1]  vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, ktorí sú s FaF UK v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas – Čl 14, ods. 1., Štatút UK