Doplňovacie voľby zástupcov FaF UK do ŠČ AS UK na volebné obdobie 2019 - 2023

Kandidát do doplňovacích volieb ŠČ AS UK je Denis Filin (4. ročník). Doplňovacie voľby zástupcu ŠČ AO FaF UK do AS UK sa uskutočnia 30. septembra v čase od 9:00 do 13:00 hod v miestnosti OSM 1.


24. 09. 2021 13.35 hod.
Od: AS FaF UK

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na 12. zasadnutí konanom 23. júna 2021, vyhlásil doplňovacie voľby do študentskej časti AS UK na uprázdnený mandát vo volebnom obvode FaF UK  (uznesenie č. 31/23.06.2021).

 

Doplňovacie voľby do ŠČ AS UK na funkčné obdobie od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2023 sa riadia Vnútorným predpisom UK č. 21/2018 (Úplné znenie vnútorného predpisu č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu  Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2).

 

Študentský volebný obvod FaF UK tvorí celá študentská časť akademickej obce Farmaceutickej fakulty UK.

 

Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za študentskú časť akademickej obce fakulty má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce tejto fakulty, a to z členov študentskej časti akademickej obce tejto fakulty.  Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

 

Návrh na kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,

b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,

c) meno a priezvisko kandidáta,

d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do ŠČ AS UK.

(Pozn.: Vzor návrhu je súčasťou volebného poriadku, ktorý nájdete v prílohe tohto oznámenia.)

 

Odporúčanými náležitosťami návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu) sú:

a) e-mailová adresa kandidáta

b) e-mailová adresa navrhovateľa

 

Návrh na kandidáta do doplňovacích volieb do ŠČ AS UK treba odovzdať cez podateľňu fakulty predsedníčke volebnej komisie PharmDr. Andrey Balažovej, PhD. v termíne od 2. septembra 2021 do 24. septembra 2021 do 11.30 hod.

 

Volebná komisia určená AS FaF UK zostaví zoznam kandidátov a zverejní ho dňa 24. septembra 2021 na webovom sídle fakulty.

 

Voľby do ŠČ AS UK sa uskutočnia dňa 30. septembra 2021. Volebná urna bude umiestnená v zasadacej miestnosti dekana (m. OSM 1, oproti študijnému odd.) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10 v čase od 9:00 do 13:00 hod.


Prílohy: Volebný poriadok pre doplňovacie voľby zástupcov FaF UK do študentskej časti AS UK (pdf)