Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠČ AS FaF UK s mandátom od 28. apríla 2023

AS FaF UK uznesením č. 2-18/2023 vyhlasuje doplňovacie voľby do ŠČ AS FaF UK na funkčné obdobie od 28. apríla 2023 do vymenovania zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených štatútom UK podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr však do 31. augusta 2023.


08. 02. 2023 10.33 hod.
Od: Mgr. Michal Hanko, PhD.

Návrh na kandidátov do ŠČ AS FaF UK treba odovzdať cez podateľňu fakulty predsedníčke volebnej komisie PharmDr. A. Balažovej, PhD. od 8.2.2023 najneskôr do 20.2.2023, do 12:00 hod. Voľby sa uskutočnia dňa 28. februára 2023 v zasadacej miestnosti dekana (m. č. 39) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10 v čase od 9:00 do 13:00 hod.

Volebný poriadok (pdf)