ISIC

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

SIEŤ UNIVERZITNÝCH TERMINÁLOV

SIEŤ UNI TERMINÁLOV

ZĽAVY

INFORMÁCIE NIŽŠIE SÚ LEN PRE ŠTUDENTOV FARMACEUTICKEJ FAKULTY.  

Študentov iných fakúlt prosíme, aby kontaktovali svoje príslušné študijné oddelenie.

 

 

Ak stratíte, alebo je Vám odcudzený ISIC

V prípade straty/odcudzenia je nutné požiadať o nový ISIC.

Vybavenie nového ISIC preukazu prebieha nasledovne:

1.      Uhradíte sumu 7 EUR na uvedený účet s použitím požadovaných symbolov

Banka príjemcu:               

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava

IBAN:

SK84 8180 0000 0070 0008 3012

Názov účtu príjemcu:         

Bežný účet Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

Adresa príjemcu:

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Odbojárov 10, 832 32  Bratislava, SK

BIC/SWIFT:

SPSRSKBA

Variabilný symbol:

379200 – poplatok za validačné známky ISIC, nový ISIC, alebo jeho duplikát

Správa pre prijímateľa:

Meno a priezvisko študenta

2.      Zašlete nám e-mail na: studijne@fpharm.uniba.sk so žiadosťou o nový preukaz s priloženým potvrdením o zrealizovanej platbe, postačí aj potvrdenie z internetbankingu. E-mail je potrebné zaslať z uniba konta a do predmetu uviesť: ISIC, meno a priezvisko, rok štúdia a študijný program.

3.      O preukaz je možné požiadať aj osobne na študijnom oddelení.

4.      Po kontrole došlej platby na účet fakulty Vám bude vystavený nový ISIC.

5.      Keď bude ISIC k dispozícii, budeme Vás kontaktovať e-mailom ohľadne jeho prevzatia. ISIC môže prevziať len študent osobne, resp. iná osoba, ktorá sa preukáže úradne overeným splnomocnením na tento účel.

Ak máte ISIC fyzicky poškodený, alebo vykazuje technickú chybu

V prípade poškodenia ISIC preukazu sa prosím najskôr dostavte na študijné oddelenie, alebo nás kontaktujte ohľadne ďalšieho postupu.