Školné

Kto má povinnosť platiť školné?

(v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 92 Školné a poplatky spojené so štúdiom na verejnej vysokej škole)


Verejná vysoká škola určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné. Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok. Študent verejnej vysokej školy v dennej forme štúdia, ktorý neprekročil štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú pre študijný program, školné neplatí.

A) SÚBEŽNÉ ŠTÚDIUM

Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku.


B) PREKROČENIE ŠTANDARDNEJ DĹŽKY ŠTÚDIA

Študent, ktorý študuje študijný program poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť verejnej vysokej škole ročné školné za každý ďalší rok štúdia. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej škole v niektorom zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom roku, sa na účely tohto odseku zaokrúhľuje na celý akademický rok. V celkovej dobe štúdia sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium na verejnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné.

Štandardná dĺžka štúdia spojeného I. a II. stupňa magisterského študijného programu farmácia je 5 rokov.

Štandardná dĺžka štúdia bakalárskeho študijného programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky sú 3 roky.

Výška školného

Výška školného

Výpočet školného a poplatkov spojených so štúdiom na verejnej vysokej škole sa riadi ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“). Verejná vysoká škola určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné, ktoré sa vzťahuje na akademický rok.

Sumu maximálneho ročného školného na príslušný akademický rok vydá ministerstvo opatrením.

V zmysle Prílohy č. 6 Vnútorného predpisu č. 11/2020 a jej príloh - Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 na FaF UK bolo určené školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, resp. súbežné štúdium nasledovne:

•    v bakalárskom  študijnom programe Zdravotnícke a diagnostické pomôcky 663 € za jeden akademický rok

•    v magisterskom  študijnom programe Farmácia  995 € za jeden akademický rok

 

Spôsob výpočtu školného

A) Spôsob výpočtu - súbežné štúdium

Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni (bakalárskom, resp. magisterskom), je povinný uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku.

Študent má právo sa rozhodnúť, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok (to znamená, že si môže vybrať platbu na tej škole, ktorá má a) nižšie školné, alebo b) kde má vyššiu šancu, že mu školné bude odpustené, resp. znížené).

Študentovi sa do štandardnej dĺžky štúdia započítava v akademickom roku v ktorom študoval dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni len jeden rok (keďže len jeden študoval bezplatne a ostatné mal spoplatnené). Študent teda opäť študuje celý príslušný študijný stupeň bezplatne a nie je o nič ukrátený.


B) Spôsob výpočtu - prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

Podľa §92 ods. (8) zákona sa na účely výpočtu školného spojené magisterské štúdium delí na pomyselný „bakalársky“ a „magisterský“ stupeň, kde prvé tri roky štúdia sa považujú za študijné programy prvého stupňa, t.j. „bakalárskeho“,  a 4. a 5. rok spojeného magisterského štúdia za štúdium v študijnom programe druhého stupňa, t.j. 1. a 2. rok štúdia „magisterského“ stupňa.

Povinnosť platiť školné je uložená tomu študentovi, ktorý prekročí štandardnú dĺžku štúdia bakalárskeho / magisterského stupňa, teda študuje bakalársky stupeň 4., alebo ďalší rok; alebo študuje magisterský stupeň 3. a ďalší rok.

Dôležité!

Podľa § 92 ods. 6 zákona sa v celkovej dobe štúdia zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej škole v niektorom so študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom roku, sa na účely výpočtu školného zaokrúhľuje na celý akademický rok. Je teda nepodstatné, či študent na verejnej vysokej škole študoval jeden deň, semester, alebo celý akademický rok. V momente zápisu na štúdium sa toto štúdium započítava do celkovej doby štúdia.


C) Povinnosť platiť školné po prerušení štúdia

a) pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia

Študentovi vzniká dňom zápisu na štúdium, pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia, povinnosť platiť školné a to bez ohľadu na to, či štúdium v danom akademickom roku preruší. Je povinný zaplatiť celé školné.

V prípade, že študent dokáže predvídať, že si nebude môcť riadne plniť svoje študijné povinnosti a že bude nútený štúdium v danom akademickom roku prerušiť, je preňho výhodnejšie, aby tak urobil v predchádzajúcom akademickom roku (najneskôr do konca augusta daného roka), než po zápise do ďalšieho roka štúdia.

Napríklad, ak študent vie, že v októbri bude musieť podstúpiť náročnú operáciu po ktorej bude dlhodobo v rekonvalescencii, požiada o prerušenie štúdia už v auguste a to od 1.9. daného roka do 31.8. nasledujúceho roka. V tomto prípade mu nebude uložená povinnosť platiť školné v akademickom roku v ktorom má štúdium prerušené.

V prípade, že sa na štúdium študent zapíše v septembri a vzápätí požiada o prerušenie zo zdravotných dôvodov, povinnosť platiť školné mu v danom akademickom roku uložená bude, keďže podľa zákona sa doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom roku, zaokrúhľuje na celý akademický rok.

b) pri súbežnom štúdiu

Študentovi dňom zápisu na štúdium pri súbežnom štúdiu vzniká povinnosť platiť školné a to bez ohľadu na to, či štúdium v danom akademickom roku preruší. Je povinný zaplatiť celé školné.

Študent, ktorý sa zapíše na štúdium po prerušení je povinný uhradiť verejnej vysokej škole pomernú časť z ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.

Kam zaplatiť školné

Študentovi príde v priebehu októbra - novembra "Rozhodnutie o povinnosti platiť školné" z Farmaceutickej fakulty UK.

Študenti, ktorým vyplýva povinnosť platiť školné uhradia príslušnú sumu bezhotovostne prevodom na účet uvedený nižšie a to v jednej splátke najneskôr do 15. decembra 2020 alebo v dvoch rovnakých splátkach v termínoch do 15. decembra 2020 a do 28. februára 2021. Každému študentovi bude v AIS vygenerovaný špecifický kód platby, uveďte ho, prosím, ako variabilný symbol.

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava
Názov účtu príjemcu: Bežný účet Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Adresa príjemcu: Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Odbojárov 10, 832 32  Bratislava, SK
IBAN príjemcu:  SK84 8180 0000 0070 0008 3012
BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 648003
Špecifický symbol:  viď kód z AIS
Správa pre prijímateľa: meno študenta
Konštantný symbol: 0308

UPOZORNENIE: Študenti, ktorí poplatok za školné do uvedeného termínu neuhradia môžu byť predvolaní pred disciplinárnu komisiu.

Odpustenie školného

Odpustenie školného je možné len v zmysle Smernice rektora. O odpustenie školného žiada študent písomne do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia. Žiadosť predkladá dekanovi fakulty, ktorá rozhodnutie o povinnosti platiť školné vydala. Študent uvedie dôvody na základe ktorých žiada o odpustenie školného a priloží všetky potrebné dokumenty.

 
Čl. 8 (Smernica rektora č. 10/2017)
Podmienky odpustenia alebo zníženia školného rektorom UK


(1) Rektor môže na základe písomnej žiadosti študenta rozhodnúť v súlade s § 92 ods. 18 zákona o vysokých školách o znížení alebo odpustení školného alebo odložiť termín jeho splatnosti, pričom pri rozhodovaní zohľadňuje priložené stanovisko dekana,

1. ak študentovi vznikla povinnosť platiť školné z dôvodu súbežného štúdia:
a) o 50 - 100 %, keď dosiahne vážený študijný priemer za celé predchádzajúce štúdiá v danom stupni štúdia v študijnom programe, v ktorom sa študent rozhodol hradiť školné v zmysle čl. 2 ods. 5 (ďalej len „VŠP“) 1,00 – 1,20,
b) o 25 - 50 %, keď dosiahne VŠP 1,21 – 1,50,
c) o 25 – 100%, keď do 30. septembra zanechá štúdium v prvom roku štúdia, na ktoré bol riadne prijatý a zapíše sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý,

2. ak študentovi vznikla povinnosť platiť školné z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia:
a) o 50 - 100%, keď je držiteľom ZŤP a je ako ZŤP registrovaný
v akademickom informačnom systéme UK;
b) o 50-100%, keď bol počas aktuálneho štúdia reprezentantom na olympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy a dosahuje VŠP do 2,00;
c) o 25 - 100%, keď má dlhodobé zdravotné problémy, ktoré zapríčinili, že študent prekračuje štandardnú dĺžku štúdia;
d) o 50 – 100% v dôsledku materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, ktoré zapríčinili, že študent prekračuje štandardnú dĺžku štúdia;
e) o 25 - 100%, keď spĺňa podmienky na udelenie sociálneho štipendia a dosahuje VŠP do 2,00, alebo iným spôsobom preukázateľne dokladuje zlú sociálnu situáciu podľa ods. 3 tohto článku a dosahuje VŠP do 2,00, alebo preukázateľne dokladuje hmotnú núdzu;
f) o 25 – 100%, keď do 30. septembra zanechá štúdium v prvom roku štúdia, na ktoré bol riadne prijatý a zapíše sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý;
g) o 25 – 100%, ak študent tretieho stupňa prekročil aspoň o 100% počet publikovaných prác potrebných na pripustenie k obhajobe dizertačnej práce;
h) o 25 - 100%, keď nastanú iné skutočnosti hodné zreteľa, najmä ak študent prekročil štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu schválenej mobility fakultou, počas ktorej získal najmenej 20 kreditov za semester (15 kreditov za semester, ak sa mobility zúčastnil pred akademickým rokom 2012/2013), alebo v dôsledku prieťahov spôsobených fakultou pri zabezpečení obhajoby dizertačnej práce a pod.

(2) Ak študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu, že sa zapíše do ďalšieho roka štúdia alebo sa zapíše na štúdium po prerušení štúdia, aby vykonal štátnu skúšku, resp. predmet štátnej skúšky alebo obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce (ďalej len „štátna skúška“), rektor môže na základe písomnej žiadosti študenta znížiť ročné školné maximálne o 90 %.

(4) Za zlú sociálnu situáciu sa považuje skutočnosť, keď na jedného člena spoločnej domácnosti, v ktorej študent žije (ďalej len „osoby žijúce v spoločnej domácnosti“), pripadá mesačný príjem nižší ako 300 €. Za príjem na účely tejto smernice sa považuje príjem podľa § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(5) Dekan fakulty predkladá rektorovi žiadosť študenta spolu so svojím stanoviskom, ktoré obsahuje aj stručné zdôvodnenie a odporúčanie dekana v prípade nevyhovenia, kópiou rozhodnutia o povinnosti zaplatiť školné zaslanom študentovi, čestným vyhlásením o štúdiu podľa § 71 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách a s nasledujúcimi dokladmi:
a) potvrdenie o dosiahnutom VŠP, ak študent žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bod 1 písm. a), b), ods. 1) bod 2 písm. b), e) alebo ods. 3 písm. b),
3 § 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8
b) potvrdenie o zanechaní štúdia, ak štúdium zanechal v prvom roku štúdia, na ktoré bol riadne prijatý a kópiu rozhodnutia o dodatočnom prijatí na štúdium, ak žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bod 1 písm. c) alebo ods. 1) bod 2 písm. f),
c) kópiu preukazu ZŤP osoby, ak žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bod 2 písm. a) alebo ods. 3 písm. a),
d) potvrdenie o tom, že je/bol počas aktuálneho štúdia reprezentantom na olympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy, ak žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bod 2 písm. b), alebo ods. 3 písm. b),
e) lekárske potvrdenia preukazujúce dlhodobé zdravotné problémy, ak žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bod 2 písm. c), alebo ods. 3 písm. c),
f) kópiu rodného listu dieťaťa, ak je dôvodom prekročenia štandardnej dĺžky štúdia materská, resp. rodičovská dovolenka a žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bod 2 písm. d),
g) potvrdenie o tom, že spĺňa podmienky na udelenie sociálneho štipendia alebo kópiu rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo doklady, ktoré preukazujú zlú sociálnu situáciu, ak študent žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bod 2 písm. e),
h) potvrdenie o schválení mobility fakultou a výpis získaných kreditov, ak študent žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 1) bod 2 písm. h),
i) potvrdenie, že sa študent zapísal do ďalšieho roku štúdia, aby vykonal štátnu skúšku, ak študent žiada odpustiť, resp. znížiť školné podľa ods. 2.

(6) Študent v dennej forme štúdia môže podať žiadosť najneskôr 15 dní od doručenia rozhodnutia o povinnosti zaplatiť školné. Pre študentov v externej forme štúdia plynie lehota na podanie žiadosti odo dňa zápisu do ďalšieho roku štúdia, resp. zápisu po prerušení štúdia. V odôvodnených prípadoch môže rektor na základe osobitnej žiadosti pripustiť podanie žiadosti o odpustenie, resp. zníženie školného v inej lehote, pričom sa tým nemení splatnosť splátok určených v súlade s touto smernicou. Študent je povinný k žiadosti priložiť doklady podľa ods. 5.

(7) V zmysle § 92 ods. 18 zákona neexistuje právny nárok na odpustenie, resp. zníženie školného ani v prípade, že študent splní podmienky na odpustenie, resp. zníženie školného a priloží všetky relevantné doklady.

(8) Proti rozhodnutiu rektora o odpustení, resp. znížení školného nemožno podať odvolanie.