Školné

Kto má povinnosť platiť školné?

(v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 92 Školné a poplatky spojené so štúdiom na verejnej vysokej škole)


Verejná vysoká škola určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné. Ročné školné sa vzťahuje na akademický rok. Študent verejnej vysokej školy v dennej forme štúdia, ktorý neprekročil štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú pre študijný program, školné neplatí.

A) SÚBEŽNÉ ŠTÚDIUM

Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku.


B) PREKROČENIE ŠTANDARDNEJ DĹŽKY ŠTÚDIA

Študent, ktorý študuje študijný program poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť verejnej vysokej škole ročné školné za každý ďalší rok štúdia. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na verejnej vysokej škole v niektorom zo študijných programov príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania. Doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu v príslušnom akademickom roku, sa na účely tohto odseku zaokrúhľuje na celý akademický rok. V celkovej dobe štúdia sa nezohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium na verejnej vysokej škole v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné.

Štandardná dĺžka štúdia spojeného I. a II. stupňa magisterského študijného programu farmácia je 5 rokov.

Štandardná dĺžka štúdia bakalárskeho študijného programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky sú 3 roky.

Výška školného

Výška školného

Výpočet školného a poplatkov spojených so štúdiom na verejnej vysokej škole sa riadi ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“). Verejná vysoká škola určuje pre jednotlivé študijné programy ročné školné, ktoré sa vzťahuje na akademický rok.

Sumu maximálneho ročného školného na príslušný akademický rok vydá ministerstvo opatrením.

V zmysle Prílohy č. 6 Vnútorného predpisu č. 11/2020 a jej príloh - Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 na FaF UK bolo určené školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, resp. súbežné štúdium nasledovne:

•    v bakalárskom  študijnom programe Zdravotnícke a diagnostické pomôcky 663 € za jeden akademický rok

•    v magisterskom  študijnom programe Farmácia  995 € za jeden akademický rok