Ubytovanie

Ubytovanie v akademickom roku 2023/2024 - AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM

 

VŠETKY DÔLEŽITÉ TERMÍNY NÁJDETE V HARMONOGRAME UBYTOVACIEHO PROCESU PRE AR 2023/2024


DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Pred podaním žiadosti odporúčame naštudovať si Sprievodcu ubytovacím procesom.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ubytovania, či technických problémov s elektronickým systémom, kontaktujte Centrum podpory informačných technológií (CePIT). Tel.číslo, aktuálne výpadky a informácie nájdete tu .

Informovanie blízkych osôb žiadateľov o pridelenie ubytovania na UK pri komunikácii s Centrom podpory informačných technológií:

V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) nie je možné poskytovať akékoľvek informácie o ubytovaní fyzických osôb, resp. žiadateľov o pridelenie ubytovania a následne ubytovaných, ak osoby dosiahli plnú spôsobilosť na právne úkony – plnoletosť. Ak je zastupovanie týchto osôb nevyhnutné, je potrebné zaslať úradne overené plnomocenstvo od dotknutej fyzickej osoby, resp. plnoletého žiadateľa o pridelenie ubytovania alebo ubytovaného. Vzor dokumentu je prístupný na webovej stránke www.uniba.sk/oou, pričom pre urýchlenie procesov jeho spracovania môže byť úradne overené plnomocenstvo zaslané elektronicky na dpo@uniba.sk (zastupovanie je však podmienené doručením originálu plnomocenstva na adresu: zodpovedná osoba, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum informačných technológií UK, Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika). V prípade, ak ste držiteľ preukazu ŤZP s nárokom na asistenciu, je potrebné zaslať úradne overené plnomocenstvo na spracovanie údajov o vašom želanom spolubývajúcom. Ak chcete plnomocenstvo riešiť osobne, obráťte sa na CePIT, kde vám poskytnú ďalšie informácie.

Ak Vás CePIT nasmeruje na referenta pre Farmaceutickú fakultu, kontaktujte nás:

Študijné oddelenie FaF UK: 

e-mail: studijne@fpharm.uniba.sk

tel.: +421 2 9016 9146