Vedecko-výskumná činnosť

Laboratórium nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)

Laboratórium nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) je účelovým servisným a výskumným pracoviskom fakulty, ktorého činnosť je zameraná na:

  • zabezpečovanie meraní spektier NMR pre potreby katedier FaF UK so zameraním najmä na potvrdenie štruktúry a čistoty a novosyntetizovaných látok, stanovenie fyzikálnochemických vlastností pomocou NMR, identifikáciu a určenie štruktúry látok izolovaných z rastlinných materiálov,
  • projektovú spolupráca s katedrami fakulty a inými NMR laboratóriami v SR.