Farmaceutická stáž

Aktuality

Maximálna veľkosť súboru, ktorý je možné nahrať v Moodle kurze je 250MB.

Pri súboroch prekračujúcich túto veľkosť odporúčame nahrať videoreportáž na Váš fakultný OneDrive a poslať odkaz na video s povoleným sťahovaním na mailovú adresu snopkovafpharm.uniba.sk.

Všeobecné informácie

 • Informačný list
 • Cieľ stáže
  • Cieľom predmetu Farmaceutická stáž je oboznámenie sa s farmaceutickými pracoviskami, získanie novým poznatkov z rôznych oblastí farmácie, prehľad v činnostiach na rôznych úsekoch farmácie, organizácia práce, činnosti a význam pre oblasť zdravotnej starostlivosti a aplikácia týchto poznatkov v praxi.
 • Parametre stáže
  • Výberový predmet Farmaceutická stáž (ďalej „stáž“) si môže študent zvoliť maximálne 1x počas štúdia študijného programu farmácia.
  • Stáž je realizovaná na základe Akceptácie študenta na stáži (ďalej „Akceptácia“) a Zmluvy o výkone farmaceutickej stáže študenta Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „Zmluva“).
  • Stáž sa uskutočňuje na partnerských pracoviskách. Medzi partnerské pracoviská patria: regulačné orgány, zdravotnícka samospráva, držitelia povolení na výrobu liekov, držitelia povolení na veľkodistribúciu liekov, držitelia povolení na registráciu liekov, farmaceutické spoločnosti, klinické pracoviská, lekárne.
  • Partnerským pracoviskom je pracovisko, ktoré pred realizáciou stáže podpísalo 3-strannú Akceptáciu a Zmluvu (študent, fakulta, partnerské pracovisko), a zároveň spĺňa kritériá minimálne jedného z vyššie vymenovaných orgánov, spoločností alebo poskytovateľov.
  • Celkový rozsah stáže je 1 týždeň, čo zodpovedá 37,5 hod. za semester.
  • Študent môže stáž absolvovať blokovo alebo čiastkovo počas akademického roka.

Absencia

Absencia počas stáže

 • Povinnosťou študenta je absolvovať predpísaný rozsah stáže.
 • Každú neprítomnosť počas stáže je študent povinný nahradiť spôsobom určeným partnerským pracoviskom.
 • Osoba zodpovedná za stáž na partnerskom pracovisku uvedie rozsah a spôsob nahradenia neprítomnosti vo formulári Hodnotenie študenta počas farmaceutickej stáže.

Zmena miesta stáže

 • Študent je povinný nastúpiť na stáž v určenom termíne.
 • Zmena termínu alebo zmena miesta stáže je po nadobudnutí platnosti Zmluvy možná v odôvodnených prípadoch a s predchádzajúcim súhlasom všetkých dotknutých strán (vopred súhlas partnerského pracoviska a súhlas fakulty).
 • Zmluva môže byť vypovedaná iba k poslednému dňu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zmluvným stranám.
 • V prípade, ak to partnerské pracovisko vyžaduje, študent je povinný byť zdravotne spôsobilý počas celej doby trvania stáže, pričom zdravotná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením o zdravotnej spôsobilosti (tzv. zdravotný preukaz).

Harmonogram stáže

Akceptácia a Zmluva

 • Študent si vyberie miesto stáže tak, aby spĺňalo parametre partnerského pracoviska (viď. parametre stáže).
 • Študent a zástupca partnerského pracoviska (štatutárny zástupca, resp. konateľ) vyplnia a podpíšu 3 rovnopisy Akceptácie.
 • Študent pošle scan vyplnenej Akceptácie na email: snopkovafpharm.uniba.sk  najneskôr do 30 kalendárnych dní pred začiatkom stáže.
 • Na základe predloženej Akceptácie fakulta vystaví 3-strannú Zmluvu, ktorú študent dostane vo formáte PDF emailom najneskôr do 15 kalendárnych dní.
 • Študent Zmluvu vytlačí v 3 rovnopisoch a zabezpečí podpísanie a potvrdenie aj od partnerského pracoviska. Všetky tri rovnopisy pošle študent poštou na adresu FaF UK, Prodekan pre spoluprácu s praxou, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava najneskôr 7 kalendárnych dní pred nástupom na stáž.
 • Po doručení rovnopisov Zmluvy na fakultu, ich podpísaní a potvrdení prodekanom pre spoluprácu s praxou, bude 1 rovnopis Akceptácie a 1 rovnopis Zmluvy zaslaný na adresu partnerského pracoviska a 1 rovnopis Akceptácie a 1 rovnopis Zmluvy zaslaný na adresu trvalého bydliska študenta.

Hodnotenie predmetu

Podmienky k získaniu hodnotenia predmetu

 • Študent po skončení stáže odovzdá semestrálnu prácu, ktorú vypracuje pod vedením zodpovednej osoby na partnerskom pracovisku. 
 • Hodnotené parametre semestrálnej práce sú dostupné tu po prihlásení.
 • Alternatívou semestrálnej práce je videoreportáž zo stáže, v rozsahu minimálne 5 minút.
 • Termín, kedy najneskôr študent odovzdá semestrálnu prácu alebo videoreportáž je koniec semestra, v ktorom si študent predmet zapísal.
 • Vypracovanú semestrálnu prácu alebo videoreportáž študent odovzdá prostredníctvom úložiska moodle.
 • Osoba zodpovedná za stáž študenta po skončení stáže vyplní formulár Hodnotenie študenta počas farmaceutickej stáže. Formulár musí obsahovať bodové hodnotenie študenta, a môže (ale nemusí) obsahovať aj slovné hodnotenie študenta tak, aby bolo možné študentovi udeliť hodnotenie predmetu v rozsahu A až Fx. Vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný formulár (scan formuláru) študent odovzdá prostredníctvom úložiska moodle.
 • Hodnotenie splnenia parametrov predmetu (1. semestrálna práca alebo videoreportáž  a 2. hodnotenie) bude hodnotiť prodekan pre spoluprácu s praxou, a následne študentovi udelí percentuálne hodnotenie.
 • Hodnotenie formou známky udelí prodekan do systému Ais2 v súlade so študijným poriadkom FaF UK.
 • Stupnica hodnotenia: A: 100-93 %, B: 92-85 %, C: 84-77 %, D: 76-69 %, E: 68-60 %, Fx: 59 % a menej.
 • Partnerské pracovisko môže hodnotiť študenta po skončení stáže formu štruktúrovaného dotazníka (https://forms.office.com/r/2zBtHurXkL).
 • Študent môže po skončení stáže hodnotiť partnerské pracovisko formou štruktúrovaného dotazníka (https://forms.office.com/r/eNSMGJhZSi).

Kontaktné informácie

Prodekanka pre spoluprácu s praxou

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. snopkovafpharm.uniba.sk

Povedali o nás