Kontaktné osoby na jednotlivých katedrách

Názov katedryČíslo katedryMeno zodpovedného
pracovníka katedry
Č. tel. E-mail
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie110RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.50 117 249dokupilovafpharm.uniba.sk
Katedra chemickej teórie liečiv120Mgr. Lucia Lintnerová, PhD.50 117 326lintnerovafpharm.uniba.sk 
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv130PharmDr. Andrea Balažová, PhD.50 117 315balazova@fpharm.uniba.sk
Katedra farmaceutickej chémie140doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.    50 117 225sykorovafpharm.uniba.sk 
Katedra farmakológie a toxikológie150Dagmar Křečková50 117 378kreckovafpharm.uniba.sk 
Katedra organizácie a riadenia farmácie160Eva Kuchtová50 117 348kuchtovafpharm.uniba.sk 
Katedra farmakognózie a botaniky170prof. Ing. Milan Nagy, CSc. 50 117 170nagy@fpharm.uniba.sk
Katedra fyzikálnej chémie liečiv180Ing. Jarmila Oremusová, CSc.50 117 282oremusovafpharm.uniba.sk
Katedra galenickej farmácie190Mária Horváthová50 117 193horvathova143uniba.sk