Prerušenie RK

Rigorózne konanie možno prerušiť na základe odôvodnenej písomnej žiadosti uchádzača, a to aj opakovane, celková dĺžka prerušenia štúdia však nesmie kumulatívne presiahnuť 12 mesiacov. O povolení, resp. nepovolení prerušenia rigorózneho konania rozhoduje dekan a neexistuje naň právny nárok. Toto rozhodnutie je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

Žiadosť o prerušenie RK musí byť podaná v lehote určenej na absolvovanie RK. Neskoro podanej žiadosti nebude vyhovené a študentovi bude RK zrušené bez nároku na vrátenie poplatku.

Žiadosť o prerušenie RK nemá predpísaný formát. Uchádzač uvedie svoje meno, priezvisko, kontaktné údaje, katedru na ktorej je na RK prijatý, dôvod prerušenia (s doložením potrebných potvrdení, napr. o zdravotnom stave a pod.) a dátum od kedy a do kedy by chcel RK prerušiť.

Žiadosť o prerušenie RK (vzor, súbor DOCX)