Poplatky za štúdium

Poplatky od akademického roka 2016/2017

Základné poplatky za špecializačné štúdium sa platia od akademického roka 2016/2017 v dvoch platbách nasledovne:

Predmet platbyPoplatok
Administratívny poplatok
280€

Špecializačný kurz I. - IV.
Špecializačné sústredenie
Špecializačná skúška400€
Názov účtu príjemcu:Bežný účet Farmaceutická fakulta UK Bratislava
IBAN číslo účtu:SK84 8180 0000 0070 0008 3012
Variabilný symbol:649019
Suma:podľa predmetu platby
Správa pre prijímateľa (poznámka):meno a priezvisko uchádzača

Poplatky od roku 2013 - 2016

 1. Administratívne poplatky

  • za zaradenie do špecializačného štúdia - 50€
  • za vyradenie zo špecializačného štúdia - 50€

 1. Poplatky za štúdium

  • vzdelávacie aktivity (špecializačné kurzy, sústredenie, školiace miesta) - 10€/deň
  • špecializačná skúška a vydanie špecializačného diplomu - 400€
  • opakovanie špecializačnej skúšky - 100€