Vysvetlenie pojmu "príjem" pri určovaní sociálneho štipendia

Rozhodujúci príjem

Podľa §2 ods. 1 vyhlášky 102/2006 Z. z. sa za rozhodujúci príjem považuje jedna dvanástina súčtu príjmov okruhu spoločne posudzovaných osôb (čl. 2 smernice) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium.

Za príjem pre účely sociálneho štipendia sa považuje :

a) príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov (uvádzajú sa v daňovom priznaní):

 • príjmy zo závislej činnosti (§ 5 daňového zákona),
 • príjmy z podnikania, či inej samostatne zárobkovej činnosti (§ 6 daňového zákona),
 • príjmy z kapitálového majetku (§ 7 daňového zákona),ostatné príjmy (§ 8 daňového zákona).

b) príjmy, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov (§ 9 daňového zákona):

 • dary a dedičstvo,
 • príjmy z predaja nehnuteľnosti, ak daňový zákon ustanovuje, a nie sú predmetom dane z príjmov,
 • vreckové poskytnuté zamestnávateľom do výšky 40 % nároku na stravné, náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej zákonom (ide najmä o vyslanie zamestnanca a jeho rodiny do zahraničia a pod.), sociálne dávky a štátne sociálne dávky, okrem uvedených v ďalšom odseku,
 • dôchodky a náhrady poskytované podľa osobitných zákonov (starobné dôchodky, invalidné dôchodky, vdovské a vdovecké dôchodky, sirotské dôchodky, sociálny dôchodok, výsluhové dôchodky, dávky v nezamestnanosti, nemocenské dávky...)náhrada mzdy poskytovaná zamestnávateľom podľa osobitného predpisu,
 • výživné,
 • ďalšie.

c) príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmu:

 1. podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, učeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 2. vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem:
  2.1. podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti,
  2.2. podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti,
  2.3. podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti
  2.4. vyrovnávacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí.

Za príjem pre účely sociálneho štipendia sa nepovažuje

 1. prídavok na dieťa,
 2. jednorazové štátne sociálne dávky, ako sú napríklad:
 • príspevok na pohreb,
 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,
 • jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti,
 • jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti,
 • štipendiá
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa osobitného predpisu,
 • príjem z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy a príjmy získané na základe dohody o vykonaní práce do výšky dvojnásobku životného minima,
 • náhrada časti cestovných výdavkov a náhrada cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie podľa osobitného predpisu,
 • príspevok na náhradu cestovných výdavkov na konanie aktivít vymedzených v individuálnom akčnom pláne podľa osobitného predpisu,
 • úhrada výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné uchádzačovi o zamestnanie, ktorému sa zabezpečuje vzdelávanie a príprava na trh práce podľa osobitného predpisu,
 • príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky podľa osobitného predpisu,
 • zamestnanecká prémia (od zdaňovacieho obdobia za rok 2012) a daňový bonus,
 • peňažné príspevky a peňažný príspevok za opatrovanie poskytované ako kompenzácia na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 195/1998Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov v prípade, resp. peňažné príspevky podľa tretej časti zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak spoločne posudzovanou osobou je:
  osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, osoba vykonávajúca celodenné, osobné a riadne opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby.

Prijem nezaopatreného dieťaťa

Za príjem nezaopatreného dieťaťa v okruhu spoločne posudzovaných osôb sa považuje príjem presahujúci 1,2 násobok životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby a na určenie rozhodujúceho príjmu sa tento príjem zníži o 1,2-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.

Kto je nezaopatrené dieťa?

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku (§ 3 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z.) ak:

Osoby žijúce v spoločnej domácnosti = spoločne posudzované osoby

1. rodič je spoločne posudzovanou osobou v prípade, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

 • nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať žiadateľovi výživné,
 • nebol pred dosiahnutím plnoletosti zverený do náhradnej starostlivosti,
 • žiadateľ je slobodný alebo uzatvoril manželstvo a jeho manžel/manželka je nezaopatrené dieťa,
 • žiadateľ je bezdetný.

2. súrodenec je spoločne posudzovanou osobou ak sú splnené všetky tieto podmienky :

 • súrodenec nie je plnoletý a je v osobnej starostlivosti rodiča, ktorý sa spoločne posudzuje so žiadateľom, alebo je plnoletý a sústavne sa pripravuje na budúce povolanie podľa osobitného predpisu a pred dosiahnutím plnoletosti nebol zverený do náhradnej starostlivosti,
 • najviac jeden z rodičov ( t.j. jeden alebo žiaden) je povinný poskytovať súrodencovi žiadateľa výživné alebo žije len jeden z rodičov žiadateľa a žijúci rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať súrodencovi žiadateľa výživné,
 • súrodenec je slobodný alebo uzatvoril manželstvo a jeho manžel je nezaopatreným dieťaťom,
 • žiadateľ a jeho súrodenec sú bezdetní,
 • súrodencovi žiadateľa nevznikol nárok na invalidný dôchodok,
 • súrodenec žiadateľa predchádzajúcim štúdiom nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

3. manžel žiadateľa je spoločne posudzovanou osobou ak sú splnené všetky tieto podmienky :

 • nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať žiadateľovi výživné,
 • nie je nezaopatrením dieťaťom.

4. nezaopatrené dieťa žiadateľa je spoločne posudzovanou osobou ak sú splnené všetky tieto podmienky :

 • nie je zverené do náhradnej starostlivosti,
 • nie je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča.

5. druhý rodič žiadateľovho nezaopatreného dieťaťa , s ktorým žiadateľ neuzatvoril manželstvo je spoločne posudzovanou osobou ak sú splnené všetky tieto podmienky :

 • nezaopatrené dieťa žiadateľa sa posudzuje spoločne so žiadateľom,
 • druhý rodič žiadateľovho dieťaťa nie je nezaopatreným dieťaťom,
 • druhý rodič nie je rozhodnutím súdu povinný dieťaťu žiadateľ poskytovať výživné.

6. manžel žiadateľovho rodiča (nevlastný rodič) je spoločne posudzovanou osobou ak sú splnené všetky tieto podmienky:

 • rodič žiadateľa sa posudzuje spoločne so žiadateľom,
 • manžel žiadateľovho rodiča nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať rodičovi žiadateľa výživné.

7. dieťa manžela žiadateľovho rodiča ( nevlastný súrodenec žiadateľa) je spoločne posudzovanou osobou ak sú splnené všetky tieto podmienky:

 • manžel žiadateľovho rodiča sa posudzuje spoločne so žiadateľom,
 • dieťa je zverené do osobnej starostlivosti manželovi žiadateľovho rodiča.

Nárok študenta na sociálne štipendium

Základnou podmienkou na podanie návrhu na sociálne štipendium je:

 • trvalý pobyt študenta na území SR, pričom nie je rozhodujúce štátne občianstvo študenta;
 • prvé štúdium na vysokej škole v danom stupni štúdia. Ak študuje študent aj na inej vysokej škole, o sociálne štipendium môže požiadať len jednu z nich.

Na sociálne štipendium nemá nárok študent :

 • ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
 • ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; na účely tohto odseku sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods.3 zákona o VŠ považujú za štúdium v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia za štúdium v študijnom programe druhého stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ je na účely tohto odseku považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie roky štúdia primerane; doba, počas ktorej študent poberal v príslušnom roku štúdia sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor,
 • ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
 • ktorý študuje externou formou štúdia.

Vyplácanie sociálneho štipendia

Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná čiastka, vyplácaná počas jedného akademického roka od 1.9. do 30.6. alebo jeho časti 5 mesiacov, najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.

Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca v akademickom roku, v ktorom bola žiadosť podaná, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka. Študentovi, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má určené výživné alebo je nezaopatreným dieťaťom, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti štipendium aj za mesiace júl a august.

Lehota pre rozhodnutie

Podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2004 o správnom konaní, správny orgán, t. j. vysoká škola rozhodne vo veci priznania sociálneho štipendia bezodkladne v prípade, že žiadateľ doložil všetky potrebné doklady. V ostatných prípadoch je vysoká škola povinná rozhodnúť do 30 dní od podania žiadosti; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.

Sociálne štipendiá sa vyplácajú len študentom, ktorí majú právoplatné a vykonateľné rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia.

Rozhodnutie je právoplatné dňom jeho prevzatia žiadateľom.

Rozhodnutie je vykonateľné :

 • dňom jeho prevzatia žiadateľom, ak žiadateľ rozhodnutie prevezme osobne a na jeho kópiu uvedie, že sa vzdáva nároku na odvolanie,
 • po uplynutí lehoty na odvolanie, t. j. 15 dní od nasledujúceho dňa po dni, v ktorom si žiadateľ rozhodnutie prevzal, ak bolo rozhodnutie zaslané poštou a žiadateľ sa neodvolal,

Ak v priebehu akademického roka nastali v okruhu spoločne posudzovaných osôb skutočnosti

majúce vplyv na priznanú výšku sociálneho štipendia, ako napr. ak niekto z okruhu spoločne posudzovaných osôb začne poberať starobný alebo invalidný dôchodok, prípadne sa zmení rozhodujúci príjem spoločne posudzovaných osôb, zomrie rodič študenta a iné, môže študent požiadať o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, prostredníctvom žiadosti o prehodnotenie sociálneho štipendia, alebo môže študent požiadať o priznanie sociálneho štipendia, ak v príslušnom akademickom roku o sociálne štipendium nežiadal. Žiadateľ, ktorý podá žiadosť o sociálne štipendium až v mesiaci január alebo neskôr, musí predložiť príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok.