Sociálne štipendium

Sociálne štipendium sa posudzuje:

Študent má právo požiadať o posúdenie návrhu na poberanie sociálneho štipendia v priebehu celého akademického roka. Nárok na sociálne štipendium mu vzniká v mesiaci v ktorom podal žiadosť. V prípade nekompletnej žiadosti bude študentovi zaslaná výzva na doplnenie žiadosti. Ak študent do určeného termínu žiadosť neskompletizuje bude konanie o priznanie sociálneho štipendia zastavené. Študent si môže podať novú žiadosť s novým termínom evidencie.

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia je možné si vyzdvihnúť osobne na študijnom oddelení, alebo vytlačiť vo formáte A3. K žiadosti o sociálne štipendium je potrebné priložiť nižšie uvedené potvrdenia.

Zoznam príloh žiadateľa (študenta)

 • potvrdenie príslušného daňového úradu o podaní alebo nepodaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok,
 • ak je študent poberateľ dôchodku (invalidného, sirotského):
 • od daného kalendárneho roka: predloží platné aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, potvrdenie o výške dôchodkových dávok za jednotlivé mesiace;
 • od predošlého kalendárneho roka: predloží platné aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, potvrdenie o výške dôchodkových dávok za jednotlivé mesiace predchádzajúceho i daného kalendárneho roku;
 • viac ako 2 kalendárne roky spätne: predloží rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku; potvrdenie o výške dôchodkových dávok za jednotlivé mesiace predchádzajúceho i daného kalendárneho roku
 • ak študent poberá sirotský dôchodok predloží fotokópiu úmrtného listu rodiča/rodičov.
 • ak študent študoval na inej vysokej škole - potvrdenie vysokej školy o poberaní alebo nepoberaní sociálneho štipendia počas predchádzajúceho štúdia na danej vysokej škole v SR.
 • ak je študent držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby (ŤZP) - fotokópiu preukazu ŤZP. Pri podávaní žiadosti je nutné priniesť originál preukazu ŤZP k nahliadnutiu, alebo k žiadosti priložiť úradne overenú fotokópiu preukazu ŤZP.
 • ak je študentovi súdom určené výživné od rodiča / rodičov - úradne overený rozsudok vydaný Okresným súdom o určení vyživovacej povinnosti; ak sú rodičia rozvedení aj úradne overený rozsudok o rozvode rodičov.
 • ak študent uzatvoril manželstvo predloží úradne overenú kópiu sobášneho listu.

Zoznam príloh spoločne posudzovaných osôb


ZA RODIČA:

ak je zamestnaný: 
 • potvrdenie - výpis na účely priznania sociálneho štipendia (vystaví daňový úrad), alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci kalendárny rok (vystaví zamestnávateľ, nie potvrdenie o daňovom priznaní)
 •  potvrdenie o poberaní/nepoberaní nemocenských dávok od zamestnávateľa
 •  aj potvrdenie o nemocenských dávkach vyplatených Sociálnou poisťovňou za predchádzajúci kalendárny rok (v prípade PN prvých 10 dní vypláca zamestnávateľ, ďalšie dni Sociálna poisťovňa. Sociálna poisťovňa vypláca aj peňažné dávky za ošetrovanie člena rodiny)


ak je poberateľom dôchodku:

 • výpis Sociálnej poisťovne o výške vyplatených dôchodkov za predchádzajúci kalendárny rok (starobný, invalidný, vdovský, sirotský, výsluhový dôchodok), ak bol dôchodok priznaný v predchádzajúcom kalendárnom roku treba predložiť aktuálny výmer o dôchodku
 • čestné vyhlásenie spoločne posudzovanej osoby, ktorá začala poberať dôchodok, materský alebo rodičovský príspevok v predchádzajúcom alebo aktuálnom kalendárnom roku a najmenej počas troch mesiacov pred posudzovaním nároku na sociálne štipendium nemala iné príjmy


ak je nezamestnaný:

 • potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dobe trvania evidencie v nezamestnanosti
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške vyplatených dávok v nezamestnanosti za predchádzajúci kalendárny rok, ak v čase podania žiadosti o sociálne štipendium spoločne posudzovaná osoba poberá dávku v nezamestnanosti, treba predložiť potvrdenie o výške a období v ktorom bola dávka vyplácaná. Sociálne štipendium sa potom priznáva na 5 kalendárnych mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia musí študent opätovne požiadať o sociálne štipendium, pričom musí predložiť príjmy svojich rodičov za predchádzajúci kalendárny rok
 • potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávkach v hmotnej núdzi za predchádzajúci kalendárny rok, ak v čase podávania žiadosti o sociálne štipendium spoločne posudzovaná osoba poberá dávku v hmotnej núdzi, treba predložiť potvrdenie o dobe a výške poberania dávky v hmotnej núdzi v aktuálnom roku. Sociálne štipendium sa žiadateľovi prizná na 5 mesiacov, pričom po uplynutí päť mesačného obdobia musí študent znovu podať žiadosť o sociálne štipendium predložením a zdokladovaním nového potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi


ak je poberateľom opatrovateľského, pestúnskeho, materského alebo rodičovského príspevku:

 • potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške príspevku za predchádzajúci /aktuálny kalendárny rok,


ak sú rozvedení:

 • právoplatný rozsudok o rozvode manželov a výške upravenej vyživovacej povinnosti zo strany druhého rodiča, alebo právoplatný rozsudok o úprave práv a povinností voči nezaopatreným deťom. Ak je rozsudok starší ako 4 roky čestné vyhlásenie o aktuálnom stave plnenia vyživovacej povinnosti overené notárom v Eur- ak je suma ešte v Sk

 

ZA SÚRODENCA

ak navštevuje predškolské zariadenie, alebo je v domácej opatere:

 • fotokópiu rodného listu súrodenca


ak navštevuje základnú, alebo strednú školu:

 • aktuálne potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako 30 dní

ak študuje na vysokej škole, alebo strednej škole a má viac ako 18 rokov:

 • aktuálne potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako 30 dní
 • potvrdenie - výpis na účely priznania sociálneho štipendia za predchádzajúci kalendárny rok (vystaví daňový úrad)


ak je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby (ŤZP):

 • fotokópiu preukazu ŤZP. Pri podávaní žiadosti je nutné priniesť originál preukazu ŤZP k nahliadnutiu, alebo k žiadosti priložiť úradne overenú fotokópiu preukazu ŤZP.


za všetkých nezaopatrených súrodencov:

 • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na dieťa v aktuálnom roku (dva doklady - jeden s uvedením výšky vyplatených dávok v jednotlivých mesiacoch a druhý s uvedením mien detí za ktoré sa dávky vyplácajú)

 

ZA VŠETKY SPOLOČNE POSUDZOVANÉ OSOBY

 • doklad mestského alebo obecného úradu o mieste bydliska žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb

 

Predložené dokumenty musia byť originály, alebo úradne overené kópie.