Motivačné štipendium

Motivačné štipendiá sa priznávajú v zmysle Vnútorného predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.

Na základe prideleného rozpočtu z Ministerstva financií SR v akademickom roku 2021/2022 bude vyplatené motivačné štipendium študentom 2. – 5. ročníka za vážený študijný priemer za zimný a letný semester akademického roka 2020/2021 nasledovne:

  • študentom, ktorí dosiahli vážený študijný priemer väčší a rovný 1,00 a zároveň menší a rovný 1,08 vo výške 600,- EUR
  • študentom, ktorí dosiahli vážený študijný priemer väčší a rovný 1,09 a zároveň menší a rovný 1,36 vo výške 500,- EUR

Zároveň úspešne absolvovali všetky zapísané predmety s hodnotením A až E a získali minimálne 54 kreditov v dennej forme štúdia.

Študentom, ktorým bude vyplatené motivačné štipendium budú zasielané rozhodnutia prostredníctvom pošty na trvalú adresu.