Motivačné štipendium

Oznámenie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2023/2024

PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIUM

Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave priznáva prospechové štipendium  študentom dennej formy štúdia (bakalárske a magisterské štúdium) na základe študijných výsledkov v akademickom roku 2022/2023 v zmysle Úplné znenie vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (pdf).

Podľa čl. 6 ods. 11 a čl. 8 ods. 2 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 21/2022) (ďalej len „Štipendijný poriadok UK“) sa zverejňujú nasledujúce informácie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2023/2024:

 1. Prospechové štipendium sa priznáva:
  • v súlade s čl. 6 ods. 2 Štipendijného poriadku UK je hranica váženého študijného priemeru na priznanie prospechového štipendia pre študentov bakalárskeho štúdia 1,40
  • v súlade s čl. 6 ods. 3 Štipendijného poriadku UK je hranica váženého študijného priemeru na priznanie prospechového štipendia pre študentov magisterského štúdia 1,40
 1. Študent, ktorý sa domnieva, že splnil kritéria pre priznanie motivačného štipendia, môže namietať nepriznanie prospechového štipendia podaním písomnej námietky so zdôvodnením (voľne sformulovanej) na Študijné oddelenie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v lehote najneskôr 14 dní po zverejnení podmienok priznania štipendia

Proti nepriznaniu prospechového štipendia možno namietať v lehote do 09.11.2023 do 12.00 hod.

Štipendium a jeho výška bola študentom zaevidovaná do systému AIS2, o priznaní štipendia  bude vydané a doručené aj rozhodnutie.

Študenti, ktorí splnili stanovené kritériá a bolo im priznané prospechové štipendium, budú informovaní prostredníctvom elektronickej správy na univerzitné e-mailové konto.

V prípade, ak Vám bolo priznané štipendium a doposiaľ ste Študijnému oddeleniu FaF UK neposkytli číslo Vášho účtu, potom tak bezodkladne urobte, respektíve si zaevidujte číslo účtu prostredníctvom systému AIS2.

Oznámenie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2022/2023

Podľa čl. 6 ods. 11 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 21/2022) sa zverejňujú nasledujúce informácie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2022/2023:

 1. Prospechové štipendium sa priznáva:
  • v súlade s čl. 6 ods. 2 Štipendijného poriadku UK je hranica váženého študijného priemeru na priznanie prospechového štipendia pre študentov bakalárskeho štúdia 1,30
  • v súlade s čl. 6 ods. 3 Štipendijného poriadku UK je hranica váženého študijného priemeru na priznanie prospechového štipendia pre študentov magisterského štúdia 1,30
 1. Študent, ktorý sa domnieva, že splnil kritéria pre priznanie motivačného štipendia, môže namietať nepriznanie prospechového štipendia podaním písomnej námietky (voľne sformulovanej) na Študijné oddelenie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v lehote najneskôr 14 dní po zverejnení podmienok priznania štipendia. 

Štipendium a jeho výška Vám bola zaevidovaná do systému AIS2, o priznaní štipendia Vám bude vydané a doručené aj rozhodnutie.

V prípade, ak Vám bolo priznané štipendium a doposiaľ ste Študijnému oddeleniu FaF UK neposkytli číslo Vášho účtu, potom tam bezodkladne urobte, respektíve si zaevidujte číslo účtu prostredníctvom systému AIS2.