Motivačné štipendium

Podľa čl. 6 ods. 11 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 21/2022) sa zverejňujú nasledujúce informácie o priznaní prospechových štipendií v akademickom roku 2022/2023:

  1. Prospechové štipendium sa priznáva:
    • v súlade s čl. 6 ods. 2 Štipendijného poriadku UK je hranica váženého študijného priemeru na priznanie prospechového štipendia pre študentov bakalárskeho štúdia 1,30
    • v súlade s čl. 6 ods. 3 Štipendijného poriadku UK je hranica váženého študijného priemeru na priznanie prospechového štipendia pre študentov magisterského štúdia 1,30
  1. Študent, ktorý sa domnieva, že splnil kritéria pre priznanie motivačného štipendia, môže namietať nepriznanie prospechového štipendia podaním písomnej námietky (voľne sformulovanej) na Študijné oddelenie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v lehote najneskôr 14 dní po zverejnení podmienok priznania štipendia. 

Štipendium a jeho výška Vám bola zaevidovaná do systému AIS2, o priznaní štipendia Vám bude vydané a doručené aj rozhodnutie.

V prípade, ak Vám bolo priznané štipendium a doposiaľ ste Študijnému oddeleniu FaF UK neposkytli číslo Vášho účtu, potom tam bezodkladne urobte, respektíve si zaevidujte číslo účtu prostredníctvom systému AIS2.