Motivačné štipendium

Motivačné štipendiá sa priznávajú v zmysle Vnútorného predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

Na základe prideleného rozpočtu z Ministerstva financií SR v akademickom roku 2019/2020 bude vyplatené motivačné štipendium študentom 2. – 5. ročníka za vážený študijný priemer za zimný a letný semester akademického roka 2018/2019 nasledovne:

·         študentom, ktorí dosiahli vážený študijný priemer menší a rovný 1,00 vo výške 705,- EUR

·         študentom, ktorí dosiahli vážený študijný priemer väčší a rovný 1,01 a zároveň menší 1,15  vo výške 650,- EUR

·         študentom, ktorí dosiahli vážený študijný priemer väčší a rovný 1,15 a zároveň menší 1,40 vo výške 515,- EUR

Zároveň úspešne absolvovali všetky zapísané predmety s hodnotením A až E a získali minimálne 54 kreditov v dennej forme štúdia.

Študentom, ktorým bude vyplatené motivačné štipendium budú zasielané rozhodnutia prostredníctvom pošty na trvalú adresu.