Motivačné štipendium

Priznanie motivačného štipendia

Motivačné štipendiá sa priznávajú v zmysle Vnútorného predpisu č. 9/2013 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

Motivačné štipendiá sa priznávajú raz ročne, štandardne v novembri až decembri nasledujúceho akademického roka. Štipendiá sa priznávajú za vynikajúci prospech (vážený študijný priemer) za celý predchádzajúci akademický rok a to najviac 10% všetkých študentov.

Študent nemá právny nárok na priznanie motivačného štipendia, rozhodnutie dekana o priznaní motivačného štipendia je konečné a nie je proti nemu možné podať opravný prostriedok.

FaF UK priznáva študentom motivačné štipendiá z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu. V prípade, že dotácia nepríde na účet fakulty v plnej výške bude suma pripísaná na účet fakulty prerozdelená medzi študentov alikvótne.

Na základe prideleného rozpočtu z Ministerstva financií v akademickom roku 2017/2018 za vážený študijný priemer za zimný semester v prvom roku štúdia bude vyplatené motivačné štipendium nasledovne:

  • študentom, ktorí dosiahli vážený študijný priemer menší a rovný 1,03 vo výške 256,- EUR
  • študentom, ktorí dosiahli vážený študijný priemer väčší a rovný 1,04 a zároveň menší 1,31  vo výške 210,- EUR


Študenti, ktorým bolo vyplatené v mesiaci máj 2018 motivačné štipendium budú zasielané rozhodnutia prostredníctvom pošty.