Víťazné projekty 2021

VYUŽITIE INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ VO FAMAKOVIGILANCII

Autor: Katarína Košariťanová (5. ročník)

Školiteľ: doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.

Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Cieľom našej práce bolo navrhnúť novú formu hlásenia nežiadúcich účinkov liekov vo forme chatbota. Výsledkom bol chatbot Pillius, spĺňajúci všetky obsahové štandardy, ktorého sme spustili na sociálnej sieti Facebook. Chatbot využíval interaktívne vysvetlivky, laický jazyk a pri jeho tvorbe sme kládli dôraz na používateľskú skúsenosť pacientov. Vo všetkých oblastiach (jednoduchosť používania, či zrozumiteľnosť) získal chatbot v prieskume v porovnaní s oficiálnym formulárom ŠÚKL vyššie hodnotenie. Väčšina účastníkov nášho prieskumu by si pre hlásenie NÚL vybrala pravé chatbota Pillius, čo tiež poukazuje na potenciál úspešnej implementácie nami navrhovaného riešenia do farmakovigilačnej praxe.

Obr.1 Dva príklady hlásenia nežiadúcich účinkov liekov v chatbote Pillius.


VYUŽITIE POKROČILÝCH ANALYTICKÝCH METÓD V MONITOROVANÍ POTENCIÁLNYCH ONKOMARKEROV A ŠTÚDIUM MOLEKULÁRNEJ PODSTATY FENOMÉNU SPONTÁNNEJ REGRESIE NÁDOROV

Autor:  Petra Chaľová (1. ročník DŠ)

Školiteľ:  PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Pokročilé analytické metódy na báze UHPLC v spojení s detekčnými technikami na báze MS, resp. MS/MS sa vyznačujú vysokou selektivitou, citlivosťou a robustnosťou systému, čo vedie k získaniu komplexnej kvalitatívnej a taktiež kvantitatívnej analýzy  jednoduchých alebo multikomponentných látok v biologických matriciach. Súčasným trendom je dosahovanie ultrastopových parametrov analýzy, čo výrazne prispieva k monitorovaniu potenciálnych onkomarkerov. Nepochybne veľkým objavom v oblasti výskumu bola spontánna regresia nádorov. Tento fenomén bol pozorovaný prakticky u všetkých typov ľudských malignít. Snaha o pochopenie jeho molekulárneho mechanizmu tkvie v kvalitnom analytickom výskume molekúl podieľajúcich sa na tomto fenoméne, a preto implementácia metabolomických a proteomických štúdií je neodmysliteľnou súčasťou skúmania tejto mimoriadne aktuálnej problematiky. Výsledky z pokročilých analytických štúdií môžu výrazne prispieť nielen k pochopeniu molekulárnej podstaty mechanizmu spontánnej regresie nádorov ale taktiež môžu prispieť  k odhaleniu dôležitých onkomarkerov  ochorenia, čo môže v konečnom dôsledku viesť k optimalizácii terapie pacientov. Vzhľadom na stúpajúcu incidenciu onkologických ochorení môže takýto prístup znamenať skutočne veľký prínos pre verejné zdravie.

Obr.1 Grafický návrh experimentu.
Obr.2 Petra pri práci.

VPLYV ISCHEMICKÝCH DENDRITICKÝCH BUNIEK STIMULOVANYCH IZOMÉRMI 1-METYLTRYPTOFÁNU NA FENOTYP T-LYMFOCYTOV

Autor:  Petra Lenčová (4. ročník)

Školiteľ:  PharmDr. Diana Čepcová, Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

Katedra Farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Nasleduje Ischemicko-reperfúzne poškodenie (IRI) obličky výrazne komplikuje transplantáciu. Cieľom našej práce bolo zistiť, či liečivo 1-metyltryptofán (1-MT) vplýva na ischemické dendritické bunky (DCs) v našom in vitro modeli, a či takto liečené DCs posúvajú diferenciáciu T lymfocytov (T-ly) smerom k protektívnym (Th2, Treg) fenotypom. DCs potkana Lewis boli rozdelené na: kontrolné, s IRI, s IRI liečené 1-MDT a 1-MLT. Po kultivácii s naivnými T-ly sme pomocou sq-RT-PCR sledovali expresiu markerov fenotypov T-ly. Naše výsledky vravia, že izoméry 1-MT vplývajú na diferenciáciu T-ly v modeli IRI DCs rôzne. Celkovo znižujú expresiu patogénnych (IL-17, IFNγ) a zvyšujú expresiu markerov protektívnych T-ly (IL-4, GATA3), čo predstavuje možný mechanizmus protektívneho pôsobenia v renálnom IRI.

Obr.1 Anestetický systém VetFloTM, laboratórne zvieratá.
Obr.2 Petra Lenčová pri práci v laboratóriu.