O PROJEKTE

 

TECHNICKÝ SÚHRN

Názov projektu:

Open Access Educational Materials on Naturally Occurring Molecules - sources, biological activity and use / Open Access výučbové materiály o molekulách prírodného pôvodu - zdroje, biologická aktivita a využitie

Skratka projektu: OEMONOM

Typ projektu: ERASMUS+ KA203  Strategické partnerstvo

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA203-078218

Hlavný riešiteľ:                                                                                                                                                        prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D., Ph.D.                                                                                              (UNIVERZITA KARLOVA, FARMACEUTICKÁ FAKULTA, Hradec Králové)

Trvanie projektu: 36 mesiacov (1. september 2019 – 31. august 2023)

Partneri:

  • Univerzita Karlova (Česká republika)
  • Université de Lorraine (Francúzsko)
  • Pecsi Tudomanyegyetem (Maďarsko)
  • Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna (Taliansko)
  • Universidade do Porto (Portugalsko)
  • Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
  • Univerza v Ljubljani (Slovinsko)
  • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Německo)

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Koordinátor a kontaktná osoba projektu:

prof. Ing. Milan Nagy, CSc. - Katedra farmakognózie a botaniky (FaF UK)

kontaktný e-mail: nagyfpharm.uniba.sk


Cieľ projektu

Projekt Open access Educational Materials on Naturally Occurring Molecules – sources, biological activity and use (OEMONOM) je zameraný na prípravu zrozumiteľných, bezplatných a ľahko dostupných materiálov pre profesionálov, študentov biomedicínskych odborov ako aj laikov vo vzťahu k účinku prírodných látok na ľudské zdravie.

Projekt vznikol na základe spolupráce 8 európskych univerzít a bude k dispozícii v 8 uradných jazykoch zúčastnených univerzít (čeština, francúzština, maďarčina, nemčina, taliančina, portugalčina, slovenčina a slovinčina).

Materiály budú pripravené spoločnou prácou odborníkov z rôznych oblastí (farmakológovia, farmakognosti, toxikológovia, mikrobiológovia, analytickí chemici a odborníci na e-learning).


Bližšie informácie o projekte sú dostupné na hlavnej webovej stránke projektu: https://portal.faf.cuni.cz/OEMONOM/EN/Home/