INTENSE LEARNER MEETING 2023

DISSEMINATION MEETING OF THE OEMONOM PROJECT + INTENSE LEARNER MEETING ON VITAMINS ("ILM 2023")

Dátum trvania aktivity:        19. 6. 2023 - 24. 6. 2023

Miesto konania aktivity:       Hradec Králové, ČR

Organizátor aktivity:             Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Karlova univerzita

Počet účastníkov:                  2 študenti z každej partnerskej organizácie                                                                        

 

CIEĽOM týždenného intenzívneho študijného programu je poskytnúť študentom detailný prehľad o vitamínoch s dôrazom na ich prirodzený a potravinový výskyt, stabilitu v potravinách, na symptómy nedostatku, terapeutické využitie, kľúčové farmakokinetické údaje a na potenciálnu toxicitu.

INTENZÍVNY ŠTUDIJNÝ PROGRAM je určený študentom z partnerských organizácií. Každá z nich nominuje 2 študentov, ktorí budú môcť zužitkovať  výsledky projektu a získajú jedinečnú možnosť intenzívneho štúdia vitamínov, a to spolu so študentmi farmácie alebo iných biomedicínskych disciplín z ostatných partnerských inštitúcií

ÚČASŤ je plne hradená programom. Zúčastneným študentom budú pokryté cestovné náklady, náklady na ubytovanie a stravu ako i poistenie (odporúčame si včas skontrolovať platnosť Európskeho preukazu zdravotného poistenia). Nákup cestovných lístkov i poistenie si študent zaistí sám; následne mu budú preplatené organizátorom "ILM 2023". Ubytovanie a strava budú zabezpečené organizátorom "ILM 2023".

UCHÁDZAŤ o intenzívny študijný program sa môžu študenti farmácie ("ILM 2023" sa odporúča študentom 2.-4. ročníka magisterského štúdia a 1.-4. ročníka doktorandského štúdia) alebo iných biomedicínskych odborov, študujúcich v magisterskom alebo doktorandskom programe jednej z partnerských univerzít.

"ILM 2023" - INTENSIVE STUDY PROGRAMME

PROGRAM:

Počas týždenného intenzívneho študijného programu študenti absolvujú prednášky a semináre; získané vedomosti si budú môcť overiť vo viacerých testoch v MOODLE.

Odborný program bude doplnený sprievodným sociálnym programom.

"ILM 2023" - PODMIENKY ÚČASTI A VÝBER UCHÁDZAČOV

PODMIENKY ÚČASTI NA "ILM 2023":

Študent, ktorý sa chce intenzívneho študijného programu zúčastniť musí úspešne prejsť výberovým konaním.

Nevyhnutnou súčasťou podkladov, ktoré budú posudzované výberovou komisiou sú:

 • MOTIVAČNÝ LIST / Letter of Intent 
 • CV 

Oba dokumenty musia byť napísané v anglickom jazyku a mali by obsahovať základné náležitosti, vrátane: ročníka štúdia, formy štúdia, kontaktnej e-mailovej adresy a telefónu.

 

KRITÉRIÁ VÝBERU UCHÁDZAČOV:

Nakoľko ide o aktivitu organizovanú v rámci projektu programu ERASMUS+, pre uchádzačov platia Kritériá výberu študentov na Erasmus+ mobilitu pre akademický rok 2022/2023. Uchádzač musí získať aspoň 15 bodov, aby postúpil do výberového konania.

   

  SPÔSOB ODOVZDÁVANIA DOKUMENTOV K VÝBEROVÉMU KONANIU:

  Uchádzač podklady k výberovému konaniu pošle mailom kontaktnej osobe, ktorej zároveň smeruje aj otázky týkajúce sa účasti na "ILM 2023":

  S otázkami ohľadne odovzdávaných dokumentov uchádzač kontaktuje Oddelenie pre zahraničné vzťahy a mobility:

   

  DEADLINE NA ODOVZDANIE PODKLADOV K VÝBEROVÉMU KONANIU:

  31. október 2022 (23:59)

   

  VÝBEROVÉ KONANIE:

  Termín výberového konania bol stanovený na 8. novembra 2022.

  Výberová komisia vyberie 2 účastníkov intenzívneho študijného programu a 2 náhradníkov.

  Vybraní nominanti aj náhradníci budú následne informovaní mailom. Výsledky výberového konania budú zverejnené aj na fakultnej webovej stránke projektu.

  Nominovaní študenti budú organizátorom "ILM 2023", Karlovou univerzitou, kontaktovaní s podrobnejšími informáciami.

  Pokiaľ na strane nominovaného študenta nastanú závažné dôvody, pre ktoré sa "ILM 2023" nebude môcť zúčastniť, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bezodkladne. Uchádzač bude nahradený študentom, ktorý vo výberovom konaní skončil ako tretí (resp. štvrtý).

  Členovia výberovej komisie:

  • prof. Ing. Milan Nagy, CSc., doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD., Mgr. Kristína Piatničková, PhD.

  Bližšie informácie k Intensive Learner Meeting 2023 sú dostupné aj na hlavnej webovej stránke projektu OEMONOM:

  https://portal.faf.cuni.cz/OEMONOM/EN/Meetings/

  "ILM 2023" - VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA (8. 11. 2022)

  NOMINANTKY (vybrané uchádzačky):

  Dominika ŽIGRAYOVÁ

  Jana URBÁNKOVÁ

   

  NÁHRADNÍČKY V PORADÍ:

  Denisa FUJAŠOVÁ

  Laura BAKSOVÁ

  Diana STEHLÍKOVÁ

  Katarína KADUČÁKOVÁ

   

  V prípade, pokiaľ sa niektorá z vybraných uchádzačiek nebude môcť "ILM 2023" z objektívnych dôvodov zúčastniť, bude oslovená náhradníčka, a to vo vyššie uvedenom poradí.