Clinical Skills Event 2024

Spolupráca zdravotníckych profesionálov je kľúčovým aspektom k dosiahnutiu účinnej, efektívnej a bezpečnej liečbe s ohľadom na individuálne potreby pacienta, pričom je nevyhnutné spoluprácu podporovať už počas vysokej školy prostredníctvom medziodborového vzdelávania. V duchu medziodborovej spolupráce a vzdelávania medzi lekármi a farmaceutmi vznikla aj celoštátna súťaž študentov farmácie a medicíny Clinical Skills Event (CSE). Tento rok sa súťaž konala počas Týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa) 15. marca 2024 na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, pričom po prvýkrát sa mohla pýšiť aj medzinárodnou účasťou tímu z Farmaceutickej fakulty Univerzity v Ľubľane.


27. 03. 2024 13.13 hod.
Od: Natália Stollárová

Projekt je organizovaný študentmi z farmaceutických spolkov – Slovenského spolku študentov farmácie (SSŠF) a Spolku košických študentov farmácie (SKŠF) a študentmi z medických spolkov – Bratislavského spolku medikov (BSM), Martinského klubu medikov (MKM), Spolku medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity (SM SZU), Spolku medikov mesta Košice (SMMK) a Slovenskej asociácie študentov medicíny (SloMSA).

Cieľom projektu je poukázať na prínos spolupráce lekárov a farmaceutov v rámci rozvíjania klinických vedomostí a zručností. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 22 tímov (87 študentov ) a jeden tím zo Slovinska pozostávajúci zo 4 študentov. Súťažné tímy zložené z dvoch študentov farmácie a dvoch študentov medicíny, čakali tri kolá. V prvom kole odpovedali v časovom limite na krátke otázky z klinickej farmácie a medicíny. V druhom a treťom kole študenti riešili reálne kazuistiky z praxe. Ich úlohou bolo prepojenie vedomostí, aby mohli komplexne zhodnotiť stav a terapiu pacienta.  Využívali svoje doterajšie vedomosti a zručnosti z klinicky orientovaných disciplín ako sú farmakológia, interná medicína, klinická farmácia, anatómia, patofyziológia, klinická biochémia a podobne. V kazuistikách riešili problémy a príčiny ako sú interakcie a duplicita liečiv, farmakoterapia rizikových skupín pacientov a celkové zhodnotenie zdravotného stavu pacienta. Pri tvorbe kazuistík spolupracovali odborní garanti PharmDr. Peter Takáč, PhD., PharmDr. Monika Holécyová, PhD., MPH. (UVLF), PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD., PharmDr. Gabriel Dóka, PhD. (FaF UK), prof. MUDr. Jana Plevková PhD. (JLF UK), MUDr. Mgr. Ivana Jochmanová, PhD. (LF UPJŠ), MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová Rihová (LF SZU) a doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD (LF UK).

Súčasťou CSE sú každoročne aj odborné prednášky, na ktoré sa súťažiaci obzvášť tešia. Prvým prednášajúcim bol PharmDr. Dalibor Černý, PhD., pôsobiaci na Oddělení klinické farmacie Krajské nemocnice Liberec a.s., Oddělení klinické farmacie Nemocnice Rudolfa a Stefanie a.s. Benešov, na tému: „Ambulantní klinická farmacie v ČR – praktické zkušenosti". Nasledovala doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., zástupkyňa prednostu Anatomického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s témou: „Spolupráca na klinike - lekár a farmaceut“. S treťou prednáškou vystúpil hosť z Katedry biofarmácie a farmakokinetiky Farmaceutickej fakulty Univerzity v Ľubľane, Izr. prof. dr. Lovro Žiberna, mag.farm na tému: „Minds in Overdrive: A Pharmacological Review of Nootropic Agents," zameranou na biochemické mechanizmy, terapeutické aplikácie a vplyv tzv. “akademického dopingu” medzi študentmi, ktorí sa zaujímajú o kognitívne nabudenie.

Vyhodnotenie bude prebiehať 5. apríla 2024 na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Za uskutočnenie súťaže by sme sa radi poďakovali organizátorom – študentom Natálii Stollárovej (SSŠF), Karin Kapsdorferovej (SSŠF), Ivane Radosovej (SSŠF), Romane Hajdukovej (SKŠF), Martinovi Duránikovi (SMMK), Petrovi Kollárovi (BSM), Rolandovi Tóthovi (BSM), Matejovi Vargaovi (SM SZU) a Igorovi Ontekovi, ako aj partnerom súťaže Slovenskej lekárnickej komore, kníhkupectvám GRADA a Equilibria, eshopom Infinite MedStyle a Medical Uniforms, Penta Hospitals, značkám Idem Liečim, NA.KRK, Herbert Sirupu, Red Bullu a Mitickej.

Viac informácii o súťaži sa dočítate na stránke: https://sssf.sk/cse

Natália Stollárová & Karin Kapsdorferová (FaF UK)