Chemické diagnostické a zdravotnícke pomôcky, ich vlastnosti a štandardizácia

Dokumenty:

Informačný list

Vyhláška

 Návody:

Elektrochemické metódy prvkovej analýzy
Skriptá: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie III. Fyzikálno-chemické metódy. Bratislava UK (E.Havránek a kol.), teória str. 57-64, úloha č. 20 Stanovenie halogenidov vedľa seba str. 63-64 

Využitie optických metód na hodnotenie kvality diagnostických a zdravotníckych pomôcok

UV-VIS

príklady na samostatné domáce štúdium


Skriptá: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie III. Fyzikálno-chemické metódy. Bratislava UK (E.Havránek a kol.), teória str. 33-36, úloha č. 14 Sledovanie podmienok spektrofotometrického stanovenia Cu2+ s chelatónom 3 str. 39-40

Chromatografické metódy s UV, VIS a MS detekciou

HPLC, GC

Skriptá: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie III. Fyzikálno-chemické metódy. Bratislava UK (E.Havránek a kol.), teória str. 21-2

Meranie prirodzenej rádioaktivity draslíka 40K

Nukleárne analytické metódy

Skriptá: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie III. Fyzikálno-chemické metódy. Bratislava UK (E.Havránek a kol.), teória str. 78-88, úloha: Stanovenie obsahu draslíka vo vzorke, úloha č.3