Informácie k odbornej lekárenskej 5-mesačnej praxi pre 4. ročník

Aktuality

ZDRAVOTNÝ PREUKAZ

Vzhľadom na množiace sa podnety od členov Slovenskej lekárnickej komory, že Úrad verejného zdravotníctva pri kontrolách zisťuje nedodržanie povinnosti byť držiteľom zdravotného preukazu aj u študentov, Vás upozorňujeme na povinnosť zaobstarať si uvedený preukaz.

Viac informácií v PRÍLOHE.

 

 

OZNAM: e-protokol je povinnosť vypracovávať v súlade s pokynmi: POKYNY a VZOR. E-protokol nespĺňajúci formálne a obsahové kritériá bude považovaný za neabsolvovanie predmetu!

Pozor: je povinnosť posielať dokument pod správnym názvom - Priezvisko_Meno_AUGUST, rozpisovať denné aktivity, ...!

Všeobecné informácie

Informačný list predmetu

Skriptá

 

Cieľ praxe:

Cieľom lekárenskej praxe (ďalej „prax“) je oboznámenie študenta s prostredím lekárne a zvládnutie celého spektra aktivít súvisiacich s poskytovaním lekárenskej starostlivosti.

 

Parametre praxe: 

V zmysle platného znenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov, zosúladeného s legislatívou platnou v Európskej únii, je prax povinnou súčasťou päťročného spojeného magisterského študijného programu farmácia v študijnom odbore 7.3.1. farmácia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „fakulta“). Štatutárnym orgánom fakulty je dekan, pričom prax  zabezpečuje, organizuje a riadi Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „katedra“).

SR: prax je realizovaná na základe Akceptácie študenta na prax (ďalej „Akceptácia“) a Zmluvy o výkone odbornej praxe študenta Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (ďalej „Zmluva“).

Krajiny EÚ: prax je realizovaná na základe Paper of Acceptation (ďalej „Acceptation“) a Agreement on Professional Practical Experience of Student the Faculty of Pharmacy Comenius University (ďalej „Agreement“).

Na Slovensku sa prax uskutočňuje v zariadeniach poskytujúcich lekárenskú starostlivosť (verejné výučbové a nemocničné výučbové lekárne). Zoznam výučbových lekární SLeK nájdete na www.slek.sk .

 

 • Študentovi, ktorý plánuje prax absolvovať vo verejnej lekárni sa odporúča absolvovať prax minimálne 1 mesiac v nemocničnej lekárni, prípadne vo verejnej lekárni, ktorá zabezpečuje zásobovanie lôžkového zdravotníckeho zariadenia.
 • Študentovi, ktorý plánuje prax absolvovať v nemocničnej lekárni sa odporúča absolvovať minimálne 1 mesiac vo verejnej lekárni.
 • Prax absolvovaná v štátoch EÚ je považovaná za absolvovanú v súlade s platným právnym poriadkom SR. Uznanie praxe absolvovanej v rámci programov Erasmus+ alebo iných, je možné iba vo vopred schválených prípadoch, pred nástupom na prax.
 • Počas päťmesačnej praxe je možné praxovať najviac v 3 lekárňach!
 • Celková dĺžka praxe je 6 mesiacov pri pracovnej dobe 37,5 hodín týždenne.
 • Obdobie 5-mesačnej časti praxe trvá v termíne 1.8.2024 – 31.12.2024.

 

Sylaby predmetu: pre prax na Slovensku TU.

                                   pre prax v krajinách EÚ TU.

Absencia

Absencia počas praxe:

  

 • Povinnosťou študenta je nahradiť každú neprítomnosť na praxi! Zodpovedná osoba za prax v lekárni uvedie rozsah a spôsob nahradenia neprítomnosti študenta na praxi v Hodnotení a svojím podpisom potvrdí uvedený záznam.
 • Neprítomnosť na praxi je študent povinný bezodkladne oznámiť osobe zodpovednej za prax študenta v lekárni a náležite ju zdokladovať. V prípade neprítomnosti na praxi z dôvodu karantény alebo ochorenia Covid-19 platia rovnaké pravidlá nahrádzania absencie. Absenciu počas praxe je povinnosť nahradiť a zároveň uviesť záznam v „Hodnotení“.        
 • Zodpovedná osoba za prax v lekárni uvedie rozsah a spôsob nahradenia neprítomnosti študenta na praxi v „Hodnotení“ a svojím podpisom potvrdí uvedený záznam.
 • Nahradené dni praxe je potom potrebné v protokole zdokumentovať rovnako, ako ostatné dni praxe.
 • Štátne sviatky sú považované za ospravedlnenú neprítomnosť na praxi a nie je povinnosť ich nahrádzať.
 • Zápis, dekanské a rektorské voľno sú považované za účasť na výučbe a nie je povinnosť ich nahrádzať.

 

Upresňujúce a doplňujúce informácie k absencii počas praxe:

 

1.  Absencia na čas nevyhnutný na účasť zástupcu študentov na zasadnutiach samosprávy univerzity/fakulty, ak je prítomný študent (vedenie, kolégium, senát) je považovaná za ospravedlnenú neúčasť bez potreby náhrady, za podmienky priloženia pozvánky (scan/kópia v e-PZ).

2. Absencia študentov na praxi z dôvodu účasti na podujatiach organizovaných univerzitou/fakultou je považovaná za ospravedlnenú neúčasť iba s predchádzajúcim súhlasom katedry (scan/kópia programu v e-PZ).

3.  Absencia študentov na praxi z dôvodu účasti na iných podujatiach je považovaná za neospravedlnenú neúčasť a je potrebné ju nahradiť.

Zmena miesta praxe

  

 • Študent je povinný nastúpiť na prax v určenom termíne a do lekárne, s ktorou je uzatvorená Zmluva.
 • Zmena termínu a/alebo lekárne, v ktorej má študent vykonávať prax po nadobudnutí platnosti Zmluvy je možná v odôvodnených prípadoch a s predchádzajúcim súhlasom dotknutých lekární a katedry.
 • Zmluva môže byť vypovedaná iba k poslednému dňu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zmluvným stranám.
 • Ak študent počas praxe poberá odmenu za prácu, ktorú vykonáva v rámci praxe, ide o bezdôvodné obohatenie sa, ktoré je žalovateľné.
 • Študent je povinný byť zdravotne spôsobilý počas celej doby trvania praxe, pričom zdravotná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením o zdravotnej spôsobilosti (Zdravotný preukaz). V prípade, že študent nie je zdravotne spôsobilý, lekáreň má právo odmietnuť študenta a absencia študenta na praxi bude považovaná za neospravedlnenú absenciu.

Harmonogram praxe v SR

Akceptácia (na stiahnutie)

Akceptácia s prílohou Fakultná lekáreň (na stiahnutie)

Akceptácia s prílohou Univerzitná lekáreň (na stiahnutie)

 

 • Študent si vyberie lekáreň zo zoznamu výučbových lekární.
 • Ak chce študent absolvovať prax v lekárni, ktorá sa nenachádza v zozname výučbových lekární, je potrebné, aby lekáreň požiadala o zaradenie do zoznamu (Štatút Rady SLeK o výučbových lekárňach).
 • Študent a zodpovedný pracovník lekárne (štatutárny zástupca, resp. konateľ) vyplnia a podpíšu 3 rovnopisy Akceptácie.

 

         Dôležité:

 • Študent je povinný poslať scan vyplnenej Akceptácie (podpis študenta + podpis a pečiatka lekárne) na email: kuchtovafpharm.uniba.sk (p. Eva Kuchtová) v období od 19.2.2024 do 26.4.2024 (platí pre 5-mesačnú prax). Na základe Akceptácie mu bude vystavená Zmluva, ktorú pošle p. Kuchtová v PDF študentovi na email. Akceptácie doručené po tomto termíne nebudú uznané a prax nebude započítaná!
 • V prípade, že bude študent vykonávať odbornú prax v NEMOCNIČNEJ LEKÁRNI, je povinný doručiť osobne vyplnenú a podpísanú Akceptáciu študentom a lekárňou (podpis študenta + podpis a pečiatka lekárne) v 3 rovnopisoch (originál) p. Kuchtovej (sekretariát KORF, m. č. 117,  1. posch., Kalinčiakova) v období od 19.2.2024 do 26.4.2024 (platí pre 5-mesačnú prax). Na základe Akceptácie bude študentovi obratom vystavená Zmluva, ktorú podpíše v 3 rovnopisoch. Zmluvy budú následne podpísané Farmaceutickou fakultou a zaslané poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Akceptácie doručené po tomto termíne nebudú uznané a prax nebude započítaná! 
 • K Akceptácii pre FAKULTNÚ a UNIVERZITNÚ lekáreň sa nevystavuje Zmluva. Odovzdáva sa (osobne alebo poštou) podpísané a potvrdené tlačivo (strany 1 - 3, podpis študenta + podpis a pečiatka lekárne) v 3 rovnopisoch v období od 19.2.2024 do 26.4.2024 (platí pre 5-mesačnú prax). 
 • Do stanoveného termínu študent pošle scan Akceptácie za všetky lekárne, v ktorých chce prax absolvovať (max. 3). 
 • Študent používa na e-mailovú komunikáciu výhradne svoju univerzitnú e-mailovú adresu.
 • V Akceptácii treba čitateľne vyplniť všetky položky! Nečitateľne alebo neúplne vyplnené Akceptácie nebudú uznané!

 

ZMLUVA

 

 • Pred nástupom študenta na prax Univerzita uzavrie s lekárňou a študentom Zmluvu na základe vyplnenej Akceptácie. Zmluva sa vzťahuje výlučne na študenta a termín uvedený v Akceptácii.
 • Zmluvy sa vyhotovujú pre 1-mesačnú a 5-mesačnú prax samostatne.

 

         Dôležité:

 • Študent je povinný doručiť 3 rovnopisy Akceptácie a 3 rovnopisy Zmluvy (originály) podpísané študentom a súčasne podpísané a potvrdené lekárňou (štatutárnym zástupcom, resp. konateľom) poštou na FaF UK, KORF, Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava (p. Eva Kuchtová) najneskôr do 7.6.2024 (platí pre 5-mesačnú prax)! Študent môže do stanoveného termínu doručiť dokumenty osobne na sekretariát KORF (p. E. Kuchtová), prípadne vhodiť do schránky pre poštu (budova Odbojárov, oproti výťahom, schránka č. 6 KORF). Neúplné Zmluvy nebudú akceptované a prax nebude započítaná!
 • Do stanoveného termínu študent pošle Zmluvy za všetky lekárne, v ktorých chce prax absolvovať (max. 3).
 • Zmluvy doručené najskôr v prvý alebo ďalší deň praxe budú považované za neúplné, nebudú akceptované a prax nebude započítaná.
 • Po doručení rovnopisov na katedru, ich podpísaní a potvrdení Univerzitou, bude 1 rovnopis Akceptácie a 1 rovnopis Zmluvy za každú lekáreň zaslaný na adresu lekárne. 1 rovnopis Akceptácie a 1 rovnopis Zmluvy za každú lekáreň bude zaslaný na adresu trvalého bydliska študenta.

Harmonogram praxe v EÚ

Acceptation (download) pre členské štáty EÚ okrem Českej republiky

Akceptácia (na stiahnutie) pre Českú republiku

Akceptácia (na stiahnutie) pre Česká lékárna holding a.s. (Lékárna Dr. Max)

 

 • Študent si dohodne absolvovanie praxe v zahraničnej lekárni.
 • Študent je povinný predložiť katedre vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný originál formuláru, preukazujúci potvrdenie zodpovednosti za správnosť a pravdivosť údajov. Formulár na stiahnutie.
 • Študent používa na e-mailovú komunikáciu výhradne svoju univerzitnú e-mail adresu.
 • V Akceptácii treba čitateľne vyplniť všetky položky! Nečitateľne alebo neúplne vyplnené Akceptácie nebudú uznané!
 • Akceptácie doručené po tomto termíne nebudú uznané a prax nebude započítaná.

 

      Dôležité: 

 

AKCEPTÁCIA pre ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s. ďalej len „ČLH“ (Lékárna Dr. Max)
 • So spoločnosťou ČLH je uzatvorená rámcová zmluva. Z uvedeného dôvodu sa k akceptácii nevystavuje Zmluva o výkone odbornej praxe študenta.
 • Študent doručí 3 originály (nie sken) vyplnenej akceptácie (podpis študent, podpis a pečiatka lekáreň) poštou na FaF UK, KORF, Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava (p. Eva Kuchtová) najneskôr do 7.6.2024 (platí pre 5-mesačnú prax)!
 • Študent môže do stanoveného termínu doručiť akceptácie v 3 rovnopisoch osobne na sekretariát KORF (p. E. Kuchtová, 1. poschodie, č. d. 117), prípadne vhodiť do schránky pre poštu (budova Odbojárov, oproti výťahu, schránka č. 6 KORF).
 • Po doručení rovnopisov na katedru, ich podpísaní a potvrdení fakultou, budú 2 rovnopisy Akceptácie zaslané na adresu lekárne. Študent si vyžiada z lekárne 1 rovnopis Akceptácie.

 

 

AKCEPTÁCIA a ZMLUVA pre BENU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
 • Študent zašle na mail kuchtovafpharm.uniba.sk najneskôr do 7.6.2024 (platí pre 5-mesačnú prax) nasledovné informácie:
 1. informácie o sebe (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, mobil, email), 
 2. informácie o lekárni, v ktorej bude prax vykonávať (názov lekárne, adresa lekárne, meno zodpovedného farmaceuta, t. č. a email lekárne), 
 3. obdobie, počas ktorého bude prax vykonávať. 
 • Na základe týchto údajov vystaví p. E. Kuchtová akceptáciu a zmluvu v 3 rovnopisoch a mailom oznámi študentovi, aby sa zastavil na sekretariáte KORF  (1. poschodie, č. d. 117) podpísať tieto dokumenty. Následne zabezpečí pani Kuchtová podpis dekana a zašle akceptáciu a zmluvu na centrálu spoločnosti za každého študenta.
 • 1 rovnopis akceptácie a 1 rovnopis zmluvy bude po podpísaní ostatných zúčastnených strán zaslaný študentovi na adresu bydliska, uvedenej v zmluve.

 

 

AKCEPTÁCIA pre Českú republiku a ACCEPTATION  pre členské štáty EÚ okrem Českej republiky
 • Študent je povinný poslať sken vyplnenej  Akceptácie (podpis študent, podpis a pečiatka lekáreň) na email: kuchtovafpharm.uniba.sk (p. Eva Kuchtová) v období od 19.2.2024 do 26.4.2024 (platí pre 5-mesačnú prax).
 • Študent môže osobne odovzdať 3 rovnopisy akceptácie na sekretariáte KORF (p. Eva Kuchtová, 1. poschodie, č. d. 117)  v období od 19.2.2024 do 26.4.2024  (platí pre 5-mesačnú prax).

  

AGREEMENT, ZMLUVA

 

 • Pred nástupom študenta na prax fakulta uzavrie s lekárňou a študentom Zmluvu na základe vyplnenej Akceptácie. Zmluva sa vzťahuje výlučne na študenta a termín uvedený v Akceptácii.
 • Na základe zaslaného skenu Akceptácie bude študentovi vystavená Zmluvaktorú zašle p. Kuchtová v PDF študentovi na email. 
 • V prípade osobného doručenia 3 rovnopisov akceptácií na sekretariát KORF, bude študentovi vystavená zmluva v 3 rovnopisoch na počkanie.
 • Zmluvy sa vyhotovujú pre 5-mesačnú a 1-mesačnú prax samostatne.

 

      Dôležité:

 • Študent je povinný doručiť 3 rovnopisy Akceptácie a 3 rovnopisy Zmluvy (originály) podpísané študentom a súčasne podpísané a potvrdené lekárňou (štatutárnym zástupcom, resp. konateľom) poštou na FaF UK, KORF, Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava (p. Eva Kuchtová) najneskôr do 7.6.2024 (platí pre 5-mesačnú prax)!
 • Študent môže do stanoveného termínu doručiť dokumenty osobne na sekretariát KORF (p. E. Kuchtová, 1. poschodie, č. d. 117), prípadne vhodiť do schránky pre poštu (budova Odbojárov, oproti výťahu, schránka č. 6 KORF).
 • Neúplné Zmluvy nebudú akceptované a prax nebude započítaná!
 • Zmluvy doručené najskôr v prvý alebo ďalší deň praxe budú považované za neúplné, nebudú akceptované a prax nebude započítaná
 • Po doručení rovnopisov na katedru, ich podpísaní a potvrdení Univerzitou, bude 1 rovnopis Akceptácie a 1 rovnopis Zmluvy za každú lekáreň zaslaný na adresu lekárne. 1 rovnopis Akceptácie a 1 rovnopis Zmluvy za každú lekáreň bude zaslaný na adresu trvalého bydliska študenta.

 

 

Hodnotenie predmetu

Podmienky k získaniu hodnotenia predmetu:

 

Elektronický protokolárny záznam (ďalej „e-protokol“).

 

 • V priebehu praxe má študent povinnosť vypracovávať a v stanovených termínoch zasielať scany vytlačených, podpísaných (zodpovedným pracovníkom lekárne) a opečiatkovaných e-protokolov výhradne vo formáte PDF prostredníctvom elektronickej aplikácie Moodle. E-protokoly je nutné poslať:
 • júlový Erasmus+ e-protokol do 29.9.2023 ÚLOŽISKO JÚL
 • augustový e-protokol do 29.9.2023 ÚLOŽISKO AUGUST
 • septembrový e-protokol do 3.10.2023 ÚLOŽISKO SEPTEMBER
 • októbrový e-protokol do 3.11.2023 ÚLOŽISKO OKTÓBER
 • novembrový e-protokol do 3.12.2023 ÚLOŽISKO NOVEMBER
 • decembrový e-protokol do 3.1.2024 ÚLOŽISKO DECEMBER
 • E-protokol je potrebné zaslať ako samostatný súbor za každý mesiac prostredníctvom Moodle.
 • Pokiaľ prax vykonávate v rámci jedného kalendárneho mesiaca v 2 lekárňach, je potrebné nahrať samostatný protokol a hodnotenie za každú lekáreň samostatne.

 

MOODLE (sprístupnenie k semestru 2023/2024)

 

 • Načas neposlaný scan e-protokolu, vôbec neposlaný scan e-protokolu a scan e-protokolu nespĺňajúci formálne a obsahové kritériá je považovaný za neabsolvovanie predmetu. Formálne a obsahové kritériá e-protokolu sú zverejnené TU.
 • Jazyk, v ktorom je povinnosť vypracovávať e-protokoly: slovenský jazyk pre prax absolvovanú v Slovenskej republike a Českej republike; a anglický jazyk pre prax absolvovanú v rámci všetkých ostatných krajín EÚ.

 

 Hodnotenie z lekárne (ďalej „Hodnotenie“)

 

 • V priebehu praxe hodnotí študentovu aktivitu zodpovedný pracovník v lekárni a na záver praxe udelí študentovi písomné Hodnotenie vedomostí, zručností a aktivity (podpísané zodpovedným pracovníkom lekárne a potvrdené pečiatkou lekárne). Všetky druhy hodnotení nájdete  TU.
 • Ak študent počas praxe nevykonával aktivitu uvedenú v Hodnotení, zodpovedný pracovník v lekárni uvedie túto skutočnosť v Hodnotení v časti „body“ písomným spôsobom („nevykonával“).
 • Podmienkou k absolvovaniu skúšky je v stanovenom termíne zaslanie piatich e-protokolov prostredníctvom Moodle (za dodržania formálnych a obsahových kritérií) a získanie minimálne 60 % v písomnom Hodnotení z lekárne.
 • Hodnotenie z lekárne, ktoré vystaví osoba zodpovedná za prax študenta je potrebné zaslať po skončení praxe v danej lekárni ako samostatný súbor (scan vytlačeného a opečiatkovaného hodnotenia) prostredníctvom Moodle.

 

Skúška

 

 • Skúška je písomná formou testu po ukončení 5-mesačnej LP.
 • V prípade nemožnosti uskutočniť skúšku v priestoroch fakulty z dôvodov opatrení štátnych autorít, bude sa skúška konať v prostredí Moodle.
 • E-PROTOKOLY ZASIELAJTE PROSTREDNÍCTVOM MOODLE AKO SAMOSTATNÝ SÚBOR (vo formáte PDF) V URČENÝCH TERMÍNOCH.
 • HODNOTENIE ZASIELAJTE PO SKONČENÍ PRAXE V JEDNEJ LEKÁRNI PROSTREDNÍCTVOM MOODLE AKO SAMOSTATNÝ DOKUMENT (vo formáte PDF). V KOĽKÝCH LEKÁRŇACH BUDETE MAŤ PRAX (ZMLUVU), TOĽKO HODNOTENÍ POŠLETE.
 • E-PROTOKOL aj HODNOTENIE vkladajte do toho istého ÚLOŽISKA v Moodle.
 • Stupnica hodnotenia: A: 100-93 %, B: 92-85 %, C: 84-77 %, D: 76-69 %, E: 68-60 %, Fx: 59 % a menej.

Kontaktné informácie

Administratívne informácie o praxi:

  

 • PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. – osoba zodpovedná za prax 

 

 

 • Eva Kuchtová, sekretariát katedry – osoba zodpovedná za administratívu praxe