Laboratórium farmaceutickej a biomedicínskej analýzy

Zameranie:

Laboratórium separačných analytických metód. Podľa typu analytu a matrice sú aplikovateľné vysokoúčinné elektromigračné (CE) alebo chromatografické (HPLC) separačné metódy a podľa dôrazu na kvantifikáciu alebo štruktúrnu identifikáciu analytu sú aplikovateľné so separačnými jednotkami on-line prepojené hmotnostné spektrometre na báze „triple quadrupole” (3Q MS) alebo na báze „time-of-flight” (Q-TOF MS). Výber zariadení pre laboratórium zároveň vytvára optimálne podmienky pre nové aplikačné stratégie založené na kombináciách jednotlivých separačných a detekčných modulov. Zastúpené sú aj zariadenia na predúpravu vzoriek (krv, plazma, sérum, moč a i.) pred vlastnou analýzou, ako je SPE automat.

Prislúchajúce priestory:

  • Centrálne analytické laboratórium (CE-3Q MS, HPLC-Q-TOF MS, datastanice, pomocné zariadenia – SPE automat), č. 38
  • Prístrojovňa (kompresor pre MS, sušiareň, destilačné zariadenie), č. 36
  • Vstupná hala, č. 37
  • Sklad (dusíková bomba pre MS, dusíkový generátor pre MS, chladničky, vybrané chemikálie), č. 39
  • Laboratórium na prípravu vzoriek (digestor, destilačné zariadenie, centrifúga, vybrané chemikálie), č. 6-7

Stručná charakterizácia metód a techník:

Kapilárna elektroforéza (CE) je analytická technika používaná na analytickú separáciu (delenie) zmesi látok. Látky sa navzájom delia v elektrickom poli na základe rozdielov v ich pomere náboj/hmotnosť. CE je technika primárne vhodná pre delenie nabitých alebo ionizovateľných látok ako sú kyseliny, zásady, soli (mnohé liečivá, markery a iné biologicky aktívne látky). Je možné uskutočňovať separáciu, detekciu a stanovenie koncentrácie týchto látok aj v zložitých farmaceutických (liekové formy) a biologických (moč, krv, plazma, sérum, tkanivá, liofilizáty buniek) matriciach. CE je mimoriadne účinná pre ionizovateľné biopolyméry ako sú proteíny a DNA, RNA. Je tak možné získavať profily proteínového zloženia alebo DNA, RNA zloženia v syntetických alebo biologických vzorkách. CE s chirálnym selektorom (t.j. chirálne aditívum sa pridá do CE separačného elektrolytu) sa používa na delenie enantiomérov (D,L-aminokyseliny, D,L-liečivá, atď.). Podobne ako ostatné separačné techniky, CE je najčastejsie prepojená s UV detektorom (deteguje vo vzorke UV absorbujúce látky v koncentračnom rozpätí 10-5-10-7 mol/l), ale v pokročilých aplikáciách sa spája napríklad aj s LIF detektorom (deteguje fluorescenčne aktívne látky prítomné vo vzorke vo veľmi nízkych koncentráciách, 10-8-10-12 mol/l), alebo detektormi s hmotnostnou spektrometriou (MS) (detegujú látky podľa pomeru hmotnosť/náboj, hmotnostné spektrá sú vhodné na štruktúrnu charakterizáciu látky, koncentračná citlivosť je v intervale 10-6-10-9 mol/l).

Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (High performance liquid chromatography - HPLC). Chromatografické metódy sú v súčasnosti najrozšírenejším druhom separačných metód. Tvoria štandardnú súčasť vestníka EÚ a ISO noriem v rámci analytických metód. Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia   sa využíva na separáciu látok v závislosti od výberu stacionárnej fázy. Najbežnejším typom je systém s obrátenými fázami (stacionárna fáza C18), ktorý umožňuje separáciu a následnú detekciu najmä lipofilných látok (liečivá a markery s vysokou molekulovou hmotnosťou). Stacionárne fázy ako HILIC, resp. C4-C5 nám umožňujú pomocou HPLC stanovovať aj látky polárneho charakteru, ako sú nízkomolekulové liečivá, resp. proteíny.

Kvapalinová chromatografia je vysokoúčinná separačná technika, ktorá umožňuje  uskutočňovať separáciu a stanovenie koncentrácie horeuvedených analytov aj v zložitých farmaceutických a biologických (moč, krv, plazma, sérum, tkanivá, liofilizáty buniek) matriciach.

Dvojdimenzionálna kvapalinová chromatografia, umožňuje  kombináciu nepolárnych (C18) a polárnych (HILIC a C4) stacionárnych fáz, čo zvyšuje separačnú účinnosť oproti jednodimenzionálnej HPLC. Dokonca umožňuje separáciu  polárnych aj nepolárnych látok v rámci jednej analýzy i v zložitých biologických  matriciach.

Najbežnejším detektorom pre HPLC je  DAD (detektor diodového poľa) detektor. Disponovanie dvomi celami s rôznou dĺžkou optickej dráhy (10mm a 60mm)  nám umožňuje detegovať opticky aktívne látky v širokom koncentračnom rozsahu. V súčasnej dobe je najviac preferovaným spojením spojenie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou  pre  kvalitatívnu aj pre kvantitatívnu  analýzu. Toto spojenie je jednou z najlepších možností stanovenia štruktúry látky v on-line spojení so separačnou technikou.

Hmotnostný analyzátor typu trojitý kvadrupól (QQQ) patrí do skupiny tandemových hmotnostných spektrometrov, ktoré umožňujú viacnásobnú selekciu a separáciu hmoty na základe pomeru m/z. Prvý kvadrupól umožňuje výber materského iónu. Druhý kvadrupól plní funkciu kolíznej cely a sprostredkuje fragmentáciu materských iónov na ióny dcérske. Tretí kvadrupól následne sprostredkuje analýzu vyselektovaných dcérskych iónov. QQQ je charakterizovaný vysokou citlivosťou a selektivitou. V spojení s vhodnou separačnou technikou (LC, CE) je vhodným nástrojom pre analýzu (najmä kvantitatívnu) polykomponentných vzoriek, a preto sa stal neodmysliteľnou súčasťou bioanalytiky.

Hmotnostný spektrometer QTOF (Quadrupole-Time Of Flight) predstavuje hybridný hmotnostný spektrometer kombinujúci princípy kvadrupólu (Q) a letovej trubice (TOF). Q v takomto usporiadaní slúži na selekciu materského iónu, jeho fragmentáciu na ióny dcérske, avšak konečné MS spektrum je zaznamenané pomocou TOF. Q-TOF sa vyznačuje vyšším rozlíšením, lepšou presnosťou hmoty a schopnosťou simultánne zaznamenávať všetky fragmenty prichádzajúce k detektoru. V spojení so separačnými technikami (LC, CE) umožňuje nielen analýzu neznámej látky pomocou hmotnostných spektier, ale i rekonštrukciu molekúl neznámych látok a ich porovnanie s databázou látok už dobre známych, čo vedie k detailnej identifikácii chemickej štruktúry separovaných látok. Významné postavenie preto Q-TOF nadobúda na poli proteomiky alebo metabolomiky.

SPE (solid phase extraction)-extrakcia tuhou fázou predstavuje rýchlu a selektívnu metódu na prípravu vzorky. Táto extrakčná metóda je založená na separačnom mechanizme používanom v kvapalinovej chromatografii. Využíva tuhú a kvapalnú fázu na izoláciu jedného analytu, alebo analytov jedného typu z roztoku. Pri tejto metóde sa analyt sorbuje na tuhú fázu z fázy kvapalnej. Interakcie analytu s tuhou fázou musia byť silnejšie než s fázou kvapalnou, v ktorej je analyt rozpustený. Všeobecný postup spočíva v nadávkovaní roztoku s analytom na tuhú fázu SPE kolónky, vo vymytí nežiadúcich komponent a v zachytení analyzovanej látky do zbernej skúmavky po vymytí s iným rozpúšťadlom. SPE využíva rovnaké stacionárne fázy ako kvapalinová chromatografia. SPE metodika sa používa na izoláciu dokazovanej alebo stanovovanej zložky z analyzovanej zmesi, na prečistenie vzorky pred použitím chromatografie alebo inej analytickej metódy a na zakoncentrovanie analytov z vody, alebo iných kvapalných vzoriek. Metóda je rýchla, presná a reprodukovateľná, umožňuje súčasné spracovanie viacerých vzoriek a je ju tiež možné automatizovať.