Prístrojové vybavenie

Sekcia podáva prehľad o prístrojovom vybavení a zariadeniach umiestnených v priestoroch TAC a využívaných na riešenie projektov TAC. Uvedené sú aj funkcie/zamerania jednotlivých laboratórií a princípy/využiteľnosť zariadení, prístrojov a techník za účelom optimálneho výberu pre riešenie projektových úloh externým uchádzačom.

Abecedný zoznam prístrojového vybavenia laboratória

Automatizovaná premývačka s odsávaním ELx50TM (KFT)

CE-3Q MS (TAC)

CE-CE-LIF (CE-CE - KFANF, LIF - TAC)

CE-CE-UV (CE-CE – Villa Labeco, UV – KFANF)

CliniMACS® Plus Instrument (KFT)

CO2 inkubátor Binder (KFT)

GC-MS (TAC)

HPC s Schrödinger Suit (TAC)

HPLC-Q-TOF MS (TAC)

HPLC-UV/FLD (TAC)

Inkubátor Cooling Shaker Incubator NB-205QF N-Biotek (KFT)

MACSQuant analyzer (KFT)

SPE automat (TAC)

Synergy H4 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader  (TAC)

Zariadenia pre PAGE a Western blot (KFT)

Dodatočné prístrojové vybavenie

Prístroje Katedry farmakológie a toxikológie umiestnené v priestoroch Laboratória farmakoproteomiky a farmakogenomiky (FaProGen) z dôvodu využívania pri riešení projektov TAC (prístroje nepatria medzi pristrojové vybavenie TAC) :

Automatizovaná premývačka s odsávaním ELx50TM

Sumárna charakteristika zariadení

Automatizovaná premývačka s odsávaním ELx50TM , Biotek na premývanie 96-jamkových platničiek, s dvoma zásobnými nádobami a príslušným softvérom.

Umiestnenie zariadení podľa čísel miestností

Č.8

Opis princípov a použitia jednotlivých techník

ELISA a metódy založené na používaní 96-jamkových platničiek

ELISA alebo „Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay“ patrí medzi imunologické metódy, a teda je založená na interakcii protilátky a antigénu. Metóda slúži na detekciu protilátok vo vzorke (antigén je uchytený na doštičke) alebo na detekciu antigénu vo vzorke (protilátky sú naviazané na doštičku).

MACSQuant analyzer

Sumárna charakteristika zariadenia

MACSQuant analyzer Miltenyi Biotec je prietokový cytometer pre vysokosenzitívnu, multiparametrickú analýzu buniek. Prístroj ponúka plne automatizované prístrojové nastavenie prostredníctvom prednastavených programov. Vďaka automatizovanému štartu, vypínaniu a čisteniu nie je MACSQuant analyzer náročný na údržbu. Ľahko ovládatelný MACSQuantifyTM software umožňuje kontrolu prístroja, meranie vzoriek a ďalšiu analýzu dát.  

Umiestnenie zariadeni podľa čísel miestností

miestnosť č. 12

Opis princípov a použitia jednotlivych techník

Prietoková cytometria umožňuje bunkovú analýzu na základe detekcie svetelných signálov emitovaných bunkami (rozptyl a fluorescencia). Bunky sú značené protilátkami konjugovanými s flurochrómom. Bunková suspenzia je prenesená do prietokového systému, kde sú bunky vystavené laserovému žiareniu jedna po druhej. Signály z emitovaného rozptylu žiarenia a fluorescencie sú vedené na detektory. Signály sú spracované detektormi a počítačom pre zobrazenie a analýzu dát. Technika má široké využitie, napríklad na analýzu počtu buniek a ich životaschopnosti, detekciu povrchových znakov, apoptózu, sledovanie sekrécie cytokínov, analýzu chromozómov, analýzu bunkového cyklu, proliferácie a iné.

CliniMACS® Plus Instrument

Sumárna charakteristika zariadenia

CliniMACS® Plus Instrument, Miltenyi Biotec umožňuje magnetickú separáciu vybraných buniek (kmeňové bunky, monocyty, T lymfocyty, B lymfocyty, NK bunky). Prístroj zabezpečí separáciu veľkého množstva buniek s vysokou čistotou a vynikajúcim výťažkom. CliniMACS® Plus Instrument tak možno využiť vo výskume v oblasti regeneratívnej medicíny.  Práca s prístrojom je uľahčená plne kontrolovaným systémom pomocou zabudovaného mikropočítača. Plynulosť procesu je zabezpečená peristaltickou pumpou, ktorá vytvára stály prietok systémom.

Umiestnenie zariadeni podľa čísel miestností

miestnosť č. 12

Opis princípov a použitia jednotlivych techník

Bunky sa označia protilátkami konjugovanými s magnetickými časticami v prípravnom vaku. Prípravný vak sa pripojí na CliniMACS® Plus Instrument. Nainštaluje sa hadičkový systém. Vďaka ľahko ovládatelnému softwaru je inštalácia tohto systému jednoduchá. Software používatela prevedie krok po kroku inštaláciou až po naštartovanie separácie. Separácia je umožnená vďaka posuvnému magnetu a držiakov na filtre. Po ukončení magnetickej separácie používatel získa frakciu želaných buniek v zbernom vaku, oddelenú od zvyšku pôvodného biologického materiálu. 

Zariadenia pre PAGE a Western blot

Sumárna charakteristika zariadení

Zariadenia pre PAGE a Western blot

-          Elektroforéza pre "precast" aj "hand made" gely MiniPROTEAN Tetra Cell , Bio-Rad                              

-           Zdroj napätia PowerPac Basic, Bio-Rad   

-          Poloautomatický blotter Trans-Blot Turbo Blotting System, Bio-Rad

-          iBlot Gel transfer device, Invitrogen           

-          Zobrazovací systém fluorescencie a chemiluminescencie Syngene G:BOX Chemi

Umiestnenie zariadení podľa čísel miestností

Č. 11

Opis princípov a použitia jednotlivých techník

PAGE znamená elektroforéza na polyakrylamidovom géle (z ang. polyacrylamide gel electrophoresis). Výsledkom je separácia proteínov na základe ich elektorforetickej mobility. Pre zachovanie aktivity proteínov, je celý proces PAGE vykonávaný za natívnych, t.j. nedenaturujúcich (bez pridania detergentu) a za redukujúcich alebo neredukujúcich (s pridaním alebo bez pridania látok redukujúcich disulfidové väzby) podmienok. Proteíny sú separované je na základe veľkosti proteínu - dĺžky

polypeptidu (v denaturovaných podmienkach) alebo 3D štruktúry proteínu (v natívnych podmienkach).

Metóda Western blot (WB) je jednou z hlavných metodík na štúdium proteínov. Založená je na využití elektroforézy, ktorou sú rozdelené proteíny v natívnom alebo denaturovanom stave. Proteíny sú následne prenesené z gélu na membránu (tzv. transfer), kde sú detegované pomocou protilátok špecifických pre cieľový proteín.

Zariadenia pre kultiváciu buniek

Sumárna charakteristika zariadení

Zariadenia pre kultiváciu buniek

-          Inkubátor Cooling Shaker Incubator NB-205QF N-Biotek s funkciou trepania a chladenia

-          CO2 inkubátor Binder

-          chladená stolová centrifúga -20°C do 40°C, Hettich ROTINA 380R s príslušenstvom; mikrocentrifúga Hettich Mikro 220R a Thermomixer Eppendorf

Umiestnenie zariadení podľa čísel miestností

Č.6 a 9

Opis princípov a použitia jednotlivých techník

Vybavenie je využívané na kultiváciu a spracovanie kvasiniek, baktérií a cicavčích buniek, pre rekombinantné DNA techniky a prípravu rekombinantných proteínov.