Toxikologické a antidopingové laboratórium

Zameranie:

Laboratórium separačných analytických metód. Podľa typu analytu a matrice sú aplikovateľné vysokoúčinné chromatografické (HPLC a GC/MS) separačné metódy. Podľa typu aplikácií sú zahrnuté: toxikológia a antidoping, farmaceutická a klinická analýza.

 
Prislúchajúce priestory:

  • Centrálne analytické laboratórium (HPLC-UV/FLD, GC/MS), č. 40
  • Sklad chemikálií č. 51
  • Laboratórium na prípravu vzoriek (centrifúga, vybrané chemikálie, termostat, pocné a laboratórne zariadenia), č. 5
  • Nákladný výťah pre tlakové flaše
  • Miestnosť pre tlakové flaše (helium, vodík, dusík, vzduch) č. 41, 41a, 41b

 

Stručná charakterizácia metód a techník:

Kvapalinová chromatografia. Fyzikálno-chemická separačná metóda založená na transporte zmesi látok cez kolónu s vhodnou náplňou, v ktorej dochádza k postupnému, mnohokrát opakovanému vytváraniu rovnovážnych stavov separovaných látok medzi dvoma fázami, stacionárnou a mobilnou. Vytvára optimálne podmienky pre identifikáciu a stanovenie za použitia detektorov (UV a FLD).

HPLC je prepojená s UV detektorom (deteguje vo vzorke UV absorbujúce látky v oblasti vlnových dĺžok od 190-800 nm). S FLD (fluorescenčný) detektorom je možná vysokocitlivá, viacsignálová detekcia s online fluorescenčným spektrom. Na zvýšenie odozvy FLD detektora a potreby zmeniť chromatografické vlastnosti separovaných látok je možná  predkolónová derivatizácia. Detegujú sa fluorescenčne aktívne látky prítomné vo vzorke.

 Plynová chromatografia GC.Analytická a separačná metóda vhodná na separáciu plynných a nízko vriacich kvapalných zmesí. V plynovej chromatografii sa analyzovaná látka rozdeľuje medzi fázu stacionárnu a mobilnú. Mobilnou fázou je plyn. Stacionárnou fázou je povrchovo aktívny adsorbent. Separácia zložiek zmesi sa uskutočňuje elučnou technikou pri konštantnej teplote kolóny alebo pri meniacej teplote kolóny (teplotný gradient). Objemovo malá vzorka  rozpustená v prchavom rozpúšťadle je jednorázovo dávkovaná do komory injektora, kde po odparení prúdom nosného plynu unáša do kolóny. Teória plynovej chromatografie vychádza z modelu lineárnej neideálnej chromatografie. Sorpčná funkcia je lineárna. Distribúcia analytu medzi stacionárnou a mobilnou fázou (sorpčná rovnováha) sa neustaľuje okamžite a pri migrácii zložiek kolónou sa uplatňuje difúzia. Pre MS detekciu sa v spojení s plynovou chromatografiou najčastejšie využíva elektrónová ionizácia, kde je látka ionizovaná prúdom elektrónov vo vákuu z plynnej fázy.

Chromatografický spektrálny záznam sa vyhodnocuje programovo porovnávaním spektier. Dnes sú k dispozícii obsiahle databázy (knižnice) spektier.