Laboratórium farmakoproteomiky a farmakogenomiky (FaProGen)

Zameranie:

Farmakologické štúdie so hlavným zariadením Synergy H4 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader. Sumárna charakteristika zariadení: Synergy ™ H4 s technológiou Hybrid ™ je patentovaný multi-modálny detektor, ktorý kombinuje optické systémy Synergy Mx a Synergy 2 v jednom kompaktnom prístroji. Optika monochromátora poskytuje vysokú úroveň flexibility,  s použitím vlnovej dĺžky od nízkej UV až po infračervenú oblasť. Optika pri použití filtrov používa dichroidné zrkadlá pre lepší výkon. Tento systém je rýchlejší a citlivejší ako v prípade optiky monochromátora. Dvojitý dispenzačný systém umožňuje metodiky, ktoré vyžadujú injektovanie s následným okamžitým meraním, ako napríklad „flash luminescent assay“ a „fluorescent ion channel assay“. Okrem toho prístroj umožňuje fluorescenčnú polarizáciu, časovo rozlíšenú fluorescenciu a AlphaScreen / AlphaLISA.

Špeciálna multiobjemová mikroplatnička "Take3TM Multi-Volume“ Platnička navrhnutá pre biomolekulárne laboratóriá:  16 x 2 µL mikro- jamiek; 2 x priestor na „BioCell“ kyvetu (3 mL); 1 x priestor na klasickú 10 mm (1 cm) uzavretú kyvetu. Detekčný limit 6 ng / µL.

Prislúchajúce priestory:

Laboratórium č. 8, a laboratóriá 6, 9, 11, 12.

Stručná charakterizácia metód a techník:

Prístroj Synergy H4 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader slúži na širokú škálu toxikologických analýz. Umožňuje sledovať hladiny insekticídov, antikoagulačných rodenticídov, herbicídov, mykotoxínov, kovov, liečiv a omamných látok a iných organických zlúčenín.

UV-VIS spektrofotometer slúži na analýzu organických a inorganických molekúl. Je používané na špecifické testy predovšetkým urei, nitrátov, gosypolu a aktivity cholínesteráz.

Prídavné zariadenie Take3TM Multi-Volume umožňuje analýzu malých objemov vzoriek, a to až na úrovni mikrolitrov.

Fluorescenčná funkcia pristroja je využívaná na štúdium prirodzene fluoreskujúcich zlúčenín (napr. Chlorokvín, dantrolen, LSD, dietylamid, propranolol, kvinidin) alebo fluoreskujúcich derivátov zlúčenín (napr. Fenotiazíny, pankurónium, morfín).

Imunoanalýza (ELISA a FPIA) môžu byť využité na detekciu toxických látok v moči a v krvi, ako napr. Amfetamíny, barbituráty, kanabinoidy, metabolity kokaínu, PCP, opiáty, LSD.