Vedecko-výskumná činnosť

TAC je definované ako pracovisko aplikovanej analytickej chémie, čo vymedzuje hlavné metodologické prístupy (pokročilé inštrumentálne analytické metódy a postupy) v riešení výskumných úloh. Pridružené metodologické prístupy (biochemické, molekulárno-biologické, farmakologické, počítačové molekulárne modelovanie) sú dané multidisciplinárnym charakterom TAC po integrácii farmaceutickej a biomedicínskej zložky k pôvodnej zložke toxikológie a antidopingu (v súvislosti so zmenou postavenia TAC v rámci UK a FaF UK, ako je definované v Org. por. TAC – FaF UK).

Hlavným poslaním TAC je riešenie spoločných multidisciplinárnych vedecko-výskumných projektov v jednotnom priestore integrujúcom najmodernejšie zariadenia relevantné pre efektívne riešenie vytýčených cieľov. Podstatou a spoločným znakom riešených projektov je výskum na molekulárnej úrovni a definovanie vzťahov molekula – analyzovaný systém. Z tohto dôvodu boli pre TAC určené zariadenia a vybavenie umožňujúce aplikovať metódy na úpravu vzoriek/matríc, metódy inštrumentálnej analýzy, biochemické metódy, metódy molekulárnej biológie, farmakologické metódy a metódy molekulového modelovania. Tieto metódy sú využiteľné v oblastiach farmácie, biomedicíny, toxikológie a antidopingu.

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti TAC

Centrum ako celok je zamerané a profiluje sa v oblasti výskumu a atestácie liečiv a markerov vo farmaceutických a biologických systémoch. Ako markery sú uvažované všetky látky indikujúce stav liečiva/lieku (t.j. degradačné produkty, nečistoty, syntetické prekurzory) a biologickej sústavy (t.j. biomarkery ochorenia, markery genotypu, markery stresu, markery intoxikácie, markery dopingu).

Vedecko-výskumná práca je zameraná na návrh a modelovanie štruktúry a interakcií biologicky aktívnych látok vo farmaceutických a biologických systémoch. Experimentálna práca je zameraná na analytické štúdium profilov farmaceutických, rastlinných a biomedicínskych vzoriek za účelom určenia chemickej štruktúry a koncentrácie známych aj neznámych biologicky aktívnych látok v týchto vzorkách. Takéto informácie sú využité na (i) určenie štruktúry a obsahu neznámych látok (novosyntetizované liečivá, obsahové látky v rastlinnom materiáli, nové markery), (ii) diagnostické štúdie (korelácie ochorenie vs. marker), (iii) terapeutické štúdie (korelácie terapia vs. marker), (iv) metabolické štúdie (biodistribúcia, farmakokinetika, obsahové látky vs. genotyp rastliny), (v) kontrolné štúdie (čistota liekov, toxikológia a antidoping). Ďalej sú využité na (vi) charakterizáciu vzťahov a mechanizmov takýchto látok v analyzovaných sústavách. Študované a hodnotené sú tak systémy a interakcie liečivo-lieková forma a liečivo/marker-receptor. Konkrétna vedecko-výskumná činnosť TAC tematicky vychádza z aktuálne riešených projektov (viď kapitolu Projekty TAC).

Atestačná časť bude vyprofilovaná na základe výsledkov a realizovaných výstupov z vedecko-výskumnej časti. Plánuje sa tak vývoj unikátnych a/alebo efektivizovaných metód a postupov (analytických, preparatívnych, a i.) a na ich základe vytvorenie akreditovaných laboratórií pre (i) atestáciu liečiv a liekov, (ii) klinickú kontrolu, a (iii) toxikológiu a antidoping. Nevyhnutným kritériom pre začatie činnosti týchto akreditovaných laboratórií bude komerčný dopyt po ponúkaných službách.