Projekty TAC

Hlavná vedecko-výskumná činnosť TAC tematicky vychádza z projektov navrhnutých a riešených v spolupráci s klinickými pracoviskami a výskumnými ústavmi, kde je reálny predpoklad aplikácie výstupov do praxe. Aktuálne sa jedná o nasledovné mimofakultné pracoviská a navrhnuté hlavné vedecko-výskumné projekty TAC - FaF UK:

2013

 • 1. Štúdium tiopurínov a ich metabolizmu pri liečbe zápalových ochorení tráviaceho traktu
  • Externé pracovisko: UNB V. INT. LF UK, Hepatol Gastroent. Odd. – IBD, Bratislava
  • Garant projektu: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
  • Koordinátor projektu: RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.
  • Financovanie: FaF UK, KFANF
  • Anotácia:
  • Dielčie projekty (názov):
 • 2. Genotypizácia s využitím SSR markerov a príprava farmaceuticky aktívnych profilov viničových odrôd
  • Externé pracovisko: Centrum výskumu rastlinnej výroby - CVRV – Piešťany
  • Garant projektu: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
  • Koordinátor projektu: PharmDr. Lucia Veizerová, PhD.
  • Financovanie: FaF UK, KFANF, APVV-0550-11
  • Anotácia:
  • Dielčie projekty (názov):
 • 3. Identifikácia a stanovenie antineoplastík vo farmaceutických a biologických vzorkách
  • Predkladateľ projektu: Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie a Národný onkologický ústav Kramáre, Bratislava
  • Realizačné laboratórium: Laboratórium farmaceutickej a biomedicínskej analýzy TAC
  • Financovanie: FaF UK, KFANF: VEGA1/0664/12
  • Anotácia: Cieľom experimentálnej práce je vypracovanie metód (HPLC-QTOF) na identifikáciu a stanovenie liečiv vo farmaceutických a biologických vzorkách.
 • 4. Vplyv podávania metylkobalamínu na kognitívne funkcie a klinické prejavy u pacientov s autizmom
  • Externé pracovisko: Psychologické centrum Trnava; Autistické centrum Andreas, Bratislava; Autistické centrum Francesco, Prešov
  • Garant projektu: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.; PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
  • Koordinátor projektu: PharmDr. Adela Čorejová, PhD.
  • Financovanie: FaF UK, KFT
  • Anotácia: U osôb s autizmom dochádza k poškodeniu dynamickej rovnováhy medzi tvorbou voľných radikálov kyslíka a antioxidačnými obrannými systémami. Oxidačný stres zvyšuje peroxidáciu lipidov, proteínov, DNA a redukuje koncentrácie antioxidačných proteínov (ceruloplazmín, transferín v sére). K mechanizmom, ktoré sa podieľajú na oxidačnom strese pri autizme patrí aj poškodenie rovnováhy v metabolizme homocysteínu a metionínu. Injekčné podávanie metylkobalamínu, ktorý poskytuje metylovú skupinu v transulfuračnom cykle premeny metionínu z homocysteínu, zmierňuje klinické symptómy autizmu (zlepšenie komunikácie a sústredenosť, rozvoj emócii, socializácia). V predloženom projekte študujeme účinok podávania metylkobalamínu vo forme sirupu, a teda vo forme prijateľnejšej pre pacientov s autizmom. Konkrétne sledujeme vplyv perorálne podávaného metylkobalamínu na kognitívne vlastnosti a celkový klinický profil ako aj zmeny v biomarkéroch glutatiónového redoxného systému.
  • Dielčie projekty (názov):
 • 5. Biochemické a molekulovo-biologické aspekty živočíšnych lipoxygenáz vo vzťahu k zápalovým ochoreniam
  • Predkladateľ projektu: Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv  
  • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
  • Financovanie: FaF UK, KBMBL
  • Anotácia: Cieľom experimentálnej práce je optimalizovaná purifikácia a izolácia izoenzýmových foriem lipoxygenáz (LOX) v tkanivových preparátoch potkana kmeňa Wistar. V rámci projektu sa skúma zapojenie 12/15‑LOX a 5‑LOX v rozvoji experimentálne vyvolaných ochorení, najmä diabetes mellitus a reumatoidnej artritídy. Využívajú sa biochemické a molekulárno-biologické metódy, pre stanovenie izoenzýmových foriem metódy Western blotingu a HPLC. Spolupráca je zameraná na HPLC kvantitatívne stanovenia polohovo špecifických foriem lipoxygenázy nami zavedenou metódou.
 • 6. Formulácia stomatologického lieku na báze syntetických polymérov a rastlinného extraktu ľalie bielej
  • Predkladateľ projektu: Katedra galenickej farmácie
  • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
  • Financovanie: FaF UK, KGF
  • Anotácia: Hlavným cieľom projektu je príprava hydrogélu kyseliny polyakrylovej ako nového stomatologického lieku. Protizápalové účinné látky sú obsiahnuté v etanolovom extrakte ľalie bielej. Vlastnosti gélu sa optimalizujú použitím zvlhčujúcich pomocných látok a enhancerov s ohľadom na čo najvyššiu hodnotu uvoľnenej aktívnej zložky, kempferolu.
    Spolupráca je zameraná na HPLC kvantitatívne stanovenie kempferolu nami zavedenou metódou
 • 7. Úloha cholinergného systému pre normálny vývoj organizmu a fyziologické funkcie
  • Externé pracovisko: CESeM, H436, Université Paris Descartes v Paríž, Francúzsko; Eppley Institute, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA; Inserm UMR-S 769 - LabEx LERMIT, Faculty of Pharmacy - IFR141, University Paris-Sud, F-92296 Chatenay-Malabry, Francúzsko
  • Garant projektu: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
  • Koordinátor projektu: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
  • Financovanie: VEGA 1/1139/12, APVV SK-FR-0048-11, FaF UK, UK
  • Anotácia: Cholínesterázy (ChE) boli posledných 50 rokov cieľom intenzívneho záujmu vedcov vo svete, pričom naše laboratória sú radené medzi popredné v tejto oblasti. Vyvrátili sme dogmu o nevyhnutnosti acetylcholínesterázy (AChE) v mozgu pre život a popísali adaptacie na jej chýbanie, pričom výsledky boli rozpoznané širokou vedeckou obcou (citované v Science 2011, CHEMICAL REVIEWS 2011, NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 2005). Ako prví sme popísali vnútrobunkové spracovanie AChE a jej lokalizáciu v rámci neurónu a nervovo-svalovej platničky. V predloženom projekte nadväzujeme na ieto úspešné projekty. Bližšie popíšeme funkcie ChE v CNS a na periférii, ktorých dôležitosť sa na základe našich najnovších pozorovaní zdá byť mylná. Naša hypotéza sa zakladá na fakte, že zatiaľ čo myši ktorým úplne chýba AChE vyžadujú pre prežitie špeciálnu starostlivosť, mutantné myši ktorým chýbajú ChE v CNS sú na nerozoznanie od divokého kmeňa. Na druhej strane myši s deléciou ChE na periférii vykazujú fenotyp podobný úplným mutantom AChE.
  • Dielčie projekty (názov):
 • 8. Analýza glyko-proteomu živých systémov v kontexte štúdia biologickej funkcie sacharidov v priebehu normálnej a patologickej zmeny ich biosyntézy a degradácie
  • Externé pracovisko: Chemický ústav SAV; Ústav pre výskum srdca (UVS SAV); Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie ; Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky (UEFT SAV); 2. Detská klinika LF UK v Bratislave - oddelenie metabolických ochorení a diagnostické laboratórium
  • Garant projektu: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
  • Koordinátor projektu: RNDr. Peter Musil, PhD.
  • Financovanie: ITMS- 26240120031
  • Anotácia: V aktivite nadväzujeme na pozorovania pri degeneratívnych kataraktogénnych zmenách, konkrétne sa zameriavame na štrukturálne zmeny špecifických proteínov očnej šošovky – kryštalínov v prítomnosti voľnej glukózy. Do dnešného dňa boli pozorované rôzne glyko-proteomické zmeny  kryštalínov v šošovkách s diabetickou kataraktou. V našich pokusoch študujeme tvorbu takýchto glykoproteínov in vitro. Konkrétne sledujeme dynamiku glykácie a glykozylácie vybraných proteínov, kryštalínov v nadbytku glukózy.
  • Dielčie projekty (názov):
 • 9. Screening biologických aktivít vybraných druhov liečivých rastlín a identifikácia ich aktívnych konštituentov
  • Predkladateľ projektu: Katedra farmakognózie a botaniky
  • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
  • Financovanie: FaF UK, KFB: VEGA - 1/0059/11
  • Anotácia: Cieľom spolupráce je geneticko-populačná analýza významných domácich zdrojov prírodných liečiv, ich špecifikácia z morfologického ako aj fytochemického hľadiska a hľadanie nových taxónov Achillea, Thymus, Mentha a Ocimum v strednej európe. Spolupráca je zameraná na stanovenie obsahu zložiek silice v jednotlivých druhoch chromatografickou technikou GC/MS. Zloženie silice je dôležitým kritériom pre správnu identifikáciu ako aj kvalitatívne hodnotenie jednotlivých taxónov.
 • 10. Formulácia topických liekov na báze prírodných syntetických polymérov a rastliných extraktov
  • Predkladateľ projektu: Katedra galenickej farmácie
  • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
  • Financovanie: FaF UK, KGF: VEGA - 1/0024/11
  • Anotácia: Trendom posledných rokov je uprednostňovanie prírodných liečiv pred synteticky pripravovanými liečivami. Šalvia lekárska (Salvia officinalis L.) vďaka významnému antiflogistickému, antiseptickému a antihydrotickému účinku má široké použitie v medicíne, farmácii a kozmetike v rôznych liekových formách. Predmetom tohoto výskumu je formulácia šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.) vo forme tinktúry do hydrogélov. Cieľom spolupráce je stanovenie obsahu silíc šalvie lekárskej po uvolnení z hydrogélov chromatografickou technikou GC/MS.
 • 11. Projekcia, príprava a fyzikálno-chemické aspekty nových originálnych potenciálne antimykobakteriálne pôsobiacich N-fenylpiperazínových  a  fenylkarbamátových štruktúr s aplikáciou 2D a 3D metód molekulového modelovania
  • Predkladateľ projektu: Katedra farmaceutickej chémie
  • Realizačné laboratórium: Laboratórium chemických a biologických informačných systémov a technológií TAC
  • Financovanie: FaF UK, KFCh: VEGA 1/0039/12
  • Anotácia:


2014

 • 1. Štúdium tiopurínov a ich metabolizmu pri liečbe zápalových ochorení tráviaceho traktu
  • Externé pracovisko: UNB V. INT. LF UK, Hepatol Gastroent. Odd. – IBD, Bratislava
  • Garant projektu: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
  • Koordinátor projektu: RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.
  • Financovanie: FaF UK, KFANF
  • Anotácia:
  • Dielčie projekty (názov):
 • 2. Genotypizácia s využitím SSR markerov a príprava farmaceuticky aktívnych profilov viničových odrôd
  • Externé pracovisko: Centrum výskumu rastlinnej výroby - CVRV – Piešťany
  • Garant projektu: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
  • Koordinátor projektu: PharmDr. Lucia Veizerová, PhD.
  • Financovanie: FaF UK, KFANF, APVV-0550-11
  • Anotácia:
  • Dielčie projekty (názov):
 • 3. Úloha cholinergného systému pre normálny vývoj organizmu a
  fyziologické funkcie
  • Externé pracovisko: CESeM, H436, Université Paris Descartes v Paríž, Francúzsko; Eppley Institute, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA; Inserm UMR-S 769 - LabEx LERMIT, Faculty of Pharmacy - IFR141, University Paris-Sud, F-92296 Chatenay-Malabry, Francúzsko
  • Garant projektu: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
  • Koordinátor projektu: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
  • Financovanie: VEGA 1/1139/12, APVV SK-FR-0048-11, FaF UK, UK
  • Anotácia: Cholínesterázy (ChE) boli posledných 50 rokov cieľom intenzívneho záujmu vedcov vo svete, pričom naše laboratória sú radené medzi popredné v tejto oblasti. Vyvrátili sme dogmu o nevyhnutnosti acetylcholínesterázy (AChE) v mozgu pre život a popísali adaptacie na jej chýbanie, pričom výsledky boli rozpoznané širokou vedeckou obcou (citované v Science 2011, CHEMICAL REVIEWS 2011, NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 2005). Ako prví sme popísali vnútrobunkové spracovanie AChE a jej lokalizáciu v rámci neurónu a nervovo-svalovej platničky. V predloženom projekte nadväzujeme na ieto úspešné projekty. Bližšie popíšeme funkcie ChE v CNS a na periférii, ktorých dôležitosť sa na základe našich najnovších pozorovaní zdá byť mylná. Naša hypotéza sa zakladá na fakte, že zatiaľ čo myši ktorým úplne chýba AChE vyžadujú pre prežitie špeciálnu starostlivosť, mutantné myši ktorým chýbajú ChE v CNS sú na nerozoznanie od divokého kmeňa. Na druhej strane myši s deléciou ChE na periférii vykazujú fenotyp podobný úplným mutantom AChE.
  • Dielčie projekty (názov):
 • 4. Vplyv podávania metylkobalamínu na kognitívne funkcie a klinické prejavy u pacientov s autizmom
  • Externé pracovisko: Psychologické centrum Trnava; Autistické centrum Andreas, Bratislava; Autistické centrum Francesco, Prešov
  • Garant projektu: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.; PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
  • Koordinátor projektu: PharmDr. Adela Čorejová, PhD.
  • Financovanie: FaF UK, KFT
  • Anotácia: U osôb s autizmom dochádza k poškodeniu dynamickej rovnováhy medzi tvorbou voľných radikálov kyslíka a antioxidačnými obrannými systémami. Oxidačný stres zvyšuje peroxidáciu lipidov, proteínov, DNA a redukuje koncentrácie antioxidačných proteínov (ceruloplazmín, transferín v sére). K mechanizmom, ktoré sa podieľajú na oxidačnom strese pri autizme patrí aj poškodenie rovnováhy v metabolizme homocysteínu a metionínu. Injekčné podávanie metylkobalamínu, ktorý poskytuje metylovú skupinu v transulfuračnom cykle premeny metionínu z homocysteínu, zmierňuje klinické symptómy autizmu (zlepšenie komunikácie a sústredenosť, rozvoj emócii, socializácia). V predloženom projekte študujeme účinok podávania metylkobalamínu vo forme sirupu, a teda vo forme prijateľnejšej pre pacientov s autizmom. Konkrétne sledujeme vplyv perorálne podávaného metylkobalamínu na kognitívne vlastnosti a celkový klinický profil ako aj zmeny v biomarkéroch glutatiónového redoxného systému.
  • Dielčie projekty (názov):
   • 5. Identifikácia a stanovenie antineoplastík vo farmaceutických a biologických vzorkách
    • Predkladateľ projektu: Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie a Národný onkologický ústav Kramáre, Bratislava
    • Realizačné laboratórium: Laboratórium farmaceutickej a biomedicínskej analýzy TAC
    • Financovanie: FaF UK, KFANF: VEGA1/0664/12
    • Anotácia: Cieľom experimentálnej práce je vypracovanie metód (HPLC-QTOF) na identifikáciu a stanovenie liečiv vo farmaceutických a biologických vzorkách.
      • 6. Biochemické a molekulovo-biologické aspekty živočíšnych lipoxygenáz vo vzťahu k zápalovým ochoreniam
       • Predkladateľ projektu: Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv  
       • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
       • Financovanie: FaF UK, KBMBL
       • Anotácia: Cieľom experimentálnej práce je optimalizovaná purifikácia a izolácia izoenzýmových foriem lipoxygenáz (LOX) v tkanivových preparátoch potkana kmeňa Wistar. V rámci projektu sa skúma zapojenie 12/15‑LOX a 5‑LOX v rozvoji experimentálne vyvolaných ochorení, najmä diabetes mellitus a reumatoidnej artritídy. Využívajú sa biochemické a molekulárno-biologické metódy, pre stanovenie izoenzýmových foriem metódy Western blotingu a HPLC. Spolupráca je zameraná na HPLC kvantitatívne stanovenia polohovo špecifických foriem lipoxygenázy nami zavedenou metódou

      • 7. Formulácia stomatologického lieku na báze syntetických polymérov a rastlinného extraktu ľalie bielej
       • Predkladateľ projektu: Katedra galenickej farmácie
       • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
       • Financovanie: FaF UK, KGF
       • Anotácia: Hlavným cieľom projektu je príprava hydrogélu kyseliny polyakrylovej ako nového stomatologického lieku. Protizápalové účinné látky sú obsiahnuté v etanolovom extrakte ľalie bielej. Vlastnosti gélu sa optimalizujú použitím zvlhčujúcich pomocných látok a enhancerov s ohľadom na čo najvyššiu hodnotu uvoľnenej aktívnej zložky, kempferolu. Spolupráca je zameraná na HPLC kvantitatívne stanovenie kempferolu nami zavedenou metódou

      • 8. Analýza glyko-proteomu živých systémov v kontexte štúdia biologickej funkcie sacharidov v priebehu normálnej a patologickej zmeny ich biosyntézy a degradácie
       • Externé pracovisko: Chemický ústav SAV; Ústav pre výskum srdca (UVS SAV); Ústavexperimentálnejfarmakológie a toxikológie ; Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky (UEFT SAV); 2. Detská klinika LF UK v Bratislave - oddelenie metabolických ochorení a diagnostické laboratórium
       • Garant projektu: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
       • Koordinátor projektu: RNDr. Peter Musil, PhD.
       • Financovanie: ITMS- 26240120031
       • Anotácia: V aktivite nadväzujeme na pozorovania pri degeneratívnych kataraktogénnych zmenách, konkrétne sa zameriavame na štrukturálne zmeny špecifických proteínov očnej šošovky – kryštalínov v prítomnosti voľnej glukózy. Do dnešného dňa boli pozorované rôzne glyko-proteomické zmeny  kryštalínov v šošovkách s diabetickou kataraktou. V našich pokusoch študujeme tvorbu takýchto glykoproteínov in vitro. Konkrétne sledujeme dynamiku glykácie a glykozylácie vybraných proteínov, kryštalínov v nadbytku glukózy.
       • Dielčie projekty (názov):

      •   9. Screening biologických aktivít vybraných druhov liečivých rastlín      a identifikácia ich aktívnych konštituentov
       • Predkladateľ projektu: Katedra farmakognózie a botaniky
       • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
       • Financovanie: FaF UK, KFB: VEGA - 1/0059/11
       • Anotácia: Cieľom spolupráce je geneticko-populačná analýza významných domácich zdrojov prírodných liečiv, ich špecifikácia z morfologického ako aj fytochemického hľadiska a hľadanie nových taxónov Achillea, Thymus, Mentha a Ocimum v strednej európe. Spolupráca je zameraná na stanovenie obsahu zložiek silice v jednotlivých druhoch chromatografickou technikou GC/MS. Zloženie silice je dôležitým kritériom pre správnu identifikáciu ako aj kvalitatívne hodnotenie jednotlivých taxónov.

      • 10. Formulácia topických liekov na báze prírodných syntetických polymérov a rastliných extraktov
       • Predkladateľ projektu: Katedra galenickej farmácie
       • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
       • Financovanie: FaF UK, KGF: VEGA - 1/0024/11
       • Anotácia: Trendom posledných rokov je uprednostňovanie prírodných liečiv pred synteticky pripravovanými liečivami. Šalvia lekárska (Salvia officinalis L.) vďaka významnému antiflogistickému, antiseptickému a antihydrotickému účinku má široké použitie v medicíne, farmácii a kozmetike v rôznych liekových formách. Predmetom tohoto výskumu je formulácia šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.) vo forme tinktúry do hydrogélov. Cieľom spolupráce je stanovenie obsahu silíc šalvie lekárskej po uvolnení z hydrogélov chromatografickou technikou GC/MS.

      • 11. Štúdium medzimolekulových interakcií karboanhydrázy a jej inhibítorov
       • Predkladateľ projektu: Katedra farmaceutickej chémie
       • Realizačné laboratórium: Laboratórium chemických a biologických informačných systémov a technológií TAC
       • Garant projektu: PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.
       • Koordinátor projektu: PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.
       • Financovanie: FaF UK, KFCh: VEGA 1/0743/13
       • Anotácia: Cieľom projektu je pripraviť databázu molekúl pozostávajúcich z 1,3,5-triazínového heterocyklu substituovaného v jednej pozícii benzénsulfónamidmi a v ďalších polohách merkaptánmi. Tieto sú následne dokované do ľudskej karboanhydrázy IX a II a ich afinita k izoenzýmom je počítaná so zahrnutím solvatačného efektu metódou GB/SA. Pre látky s najlepšou afinitou a selektivitou ku karboanhydráze IX sú predpovedané vlastnosti ADMET. Ďalej bude nasledovať syntéza vybraných látok s potvrdením ich štruktúry. Ďalším cieľom je príprava a biologické hodnotenie inhibičnej aktivity vybraných látok metódou stopped-flow.

       

       

       

       

       2015

       • 1. Štúdium tiopurínov a ich metabolizmu pri liečbe zápalových ochorení tráviaceho traktu
        • Externé pracovisko: UNB V. INT. LF UK, Hepatol Gastroent. Odd. – IBD, Bratislava
        • Garant projektu: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
        • Koordinátor projektu: RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.
        • Financovanie: FaF UK, KFANF, VEGA 1/0873/15
        • Anotácia: Cieľom projektu je vývoj nových separačných metód (HPLC, CE) s MS/MS detekciou na optimalizáciu liečby nešpecifických zápalových ochorení čreva tiopurínmi.
        • Dielčie projekty (názov):
       • 2. Genotypizácia s využitím SSR markerov a príprava farmaceuticky aktívnych profilov viničových odrôd
        • Externé pracovisko: Centrum výskumu rastlinnej výroby - CVRV – Piešťany
        • Garant projektu: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
        • Koordinátor projektu: PharmDr. Lucia Veizerová, PhD.
        • Financovanie: FaF UK, KFANF, APVV-0550-11
        • Anotácia:
        • Dielčie projekty (názov):
       • 3. Úloha cholinergného systému pre normálny vývoj organizmu a        fyziologické funkcie
        • Externé pracovisko: CESeM, H436, Université Paris Descartes v Paríž, Francúzsko; Eppley Institute, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA; Inserm UMR-S 769 - LabEx LERMIT, Faculty of Pharmacy - IFR141, University Paris-Sud, F-92296 Chatenay-Malabry, Francúzsko
        • Garant projektu: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
        • Koordinátor projektu: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
        • Financovanie: VEGA 1/0855/15, APVV SK-FR-0048-11, FaF UK, UK
        • Anotácia: Zníženie cholinergickej stimulácie srdca je spojené s patológiami kardiovaskulárneho systému, ako je ventrikulárna tachyarytmia pri srdcovom zlyhaní či infarkte myokardu. Literatúra uvádza, že neuronálny aj neneuronálny cholinergický system srdca môže mať kardioprotektívne účinky. Vedomosti o cholinergickom systéme v srdci sú však stále nepostačujúce. Cieľom predloženého projektu je vyplniť túto medzeru vo vedomostiach. V tomto roku sa nám podarilo charakterizovať podjednotky nikotínových receptorov v srdci a ich úlohu vo fyziológii srdca; lokalizovať v srdci kľúčové proteíny cholinergickej transmisie, cholínesterázy a študovať úlohu butyrylcholínesterázy v kardiovaskulárnych funkciách. Pre riešenie projektu bola použitá batéria experimentov od štúdia srdcovej fyziológie in vivo a in vitro, molekulárne a biochemické metódy, až po histochémiu.
        • Dielčie projekty (názov):

       • 4. Analýza glyko-proteomu živých systémov v kontexte štúdia biologickej funkcie sacharidov v priebehu normálnej a patologickej zmeny ich biosyntézy a degradácie
        • Externé pracovisko: Chemický ústav SAV; Ústav pre výskum srdca (UVS SAV); Ústavexperimentálnejfarmakológie a toxikológie ; Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky (UEFT SAV); 2. Detská klinika LF UK v Bratislave - oddelenie metabolických ochorení a diagnostické laboratórium
        • Garant projektu: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
        • Koordinátor projektu: RNDr. Peter Musil, PhD.
        • Financovanie: ITMS- 26240120031
        • Anotácia: V aktivite nadväzujeme na pozorovania pri degeneratívnych kataraktogénnych zmenách, konkrétne sa zameriavame na štrukturálne zmeny špecifických proteínov očnej šošovky – kryštalínov v prítomnosti voľnej glukózy. Do dnešného dňa boli pozorované rôzne glyko-proteomické zmeny  kryštalínov v šošovkách s diabetickou kataraktou. V našich pokusoch študujeme tvorbu takýchto glykoproteínov in vitro. Konkrétne sledujeme dynamiku glykácie a glykozylácie vybraných proteínov, kryštalínov v nadbytku glukózy.
        • Dielčie projekty (názov):

       • 5. Vplyv podávania metylkobalamínu na kognitívne funkcie a klinické prejavy u pacientov s autizmom
        • Externé pracovisko: Psychologické centrum Trnava; Autistické centrum Andreas, Bratislava; Autistické centrum Francesco, Prešov
        • Garant projektu: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.; PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
        • Koordinátor projektu: PharmDr. Adela Čorejová, PhD.
        • Financovanie: FaF UK, KFT, APVV – 0654-11
        • Anotácia: U osôb s autizmom dochádza k poškodeniu dynamickej rovnováhy medzi tvorbou voľných radikálov kyslíka a antioxidačnými obrannými systémami. Oxidačný stres zvyšuje peroxidáciu lipidov, proteínov, DNA a redukuje koncentrácie antioxidačných proteínov (ceruloplazmín, transferín v sére). K mechanizmom, ktoré sa podieľajú na oxidačnom strese pri autizme patrí aj poškodenie rovnováhy v metabolizme homocysteínu a metionínu. Injekčné podávanie metylkobalamínu, ktorý poskytuje metylovú skupinu v transulfuračnom cykle premeny metionínu z homocysteínu, zmierňuje klinické symptómy autizmu (zlepšenie komunikácie a sústredenosť, rozvoj emócii, socializácia). V predloženom projekte študujeme účinok podávania metylkobalamínu vo forme sirupu, a teda vo forme prijateľnejšej pre pacientov s autizmom. Konkrétne sledujeme vplyv perorálne podávaného metylkobalamínu na kognitívne vlastnosti a celkový klinický profil ako aj zmeny v biomarkéroch glutatiónového redoxného systému.
        • Dielčie projekty (názov):

       • 6.  Analýza vlastností laktobacilov vzhľadom na ich potenciálne využitie    ako biokonzervantov
        • Predkladateľ projektu: Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv  
        • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
        • Financovanie: FaF UK, KBMBL
        • Anotácia: Stanovenie schopnosti vybraných druhov laktobacilov eliminovať aflatoxín B1 z Aspergillus flavus z prostredia v in vitro podmienkach. Jedným z cieľov projektu je stanoviť schopnosť viazať na bunkový povrch aflatoxín B1 u vybraných kmeňov laktobacilov, ktoré boli izolované na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv a bol u nich preukázaná antifungálna aktivita. Princípom stanovenia je meranie úbytku aflatoxínu B v PBS po inkubácii s bakteriálnymi bunkami v porovnaní so samotným roztokom aflatoxínu v závislosti od dĺžky inkubácie a použitého kmeňa.

       • 7. Formulácia stomatologického lieku na báze syntetických polymérov a rastlinného extraktu ľalie bielej
        • Predkladateľ projektu: Katedra galenickej farmácie
        • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
        • Financovanie: FaF UK, KGF
        • Anotácia: Hlavným cieľom projektu je príprava hydrogélu kyseliny polyakrylovej ako nového stomatologického lieku. Protizápalové účinné látky sú obsiahnuté v etanolovom extrakte ľalie bielej. Vlastnosti gélu sa optimalizujú použitím zvlhčujúcich pomocných látok a enhancerov s ohľadom na čo najvyššiu hodnotu uvoľnenej aktívnej zložky, kempferolu.
          Spolupráca je zameraná na HPLC kvantitatívne stanovenie kempferolu nami zavedenou metódou

       • 8. Screening biologických aktivít vybraných druhov liečivých rastlín a identifikácia ich aktívnych konštituentov
        • Predkladateľ projektu: Katedra farmakognózie a botaniky
        • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
        • Financovanie: FaF UK, KFB: VEGA - 1/0059/11
        • Anotácia: Cieľom spolupráce je geneticko-populačná analýza významných domácich zdrojov prírodných liečiv, ich špecifikácia z morfologického ako aj fytochemického hľadiska a hľadanie nových taxónov Achillea, Thymus, Mentha a Ocimum v strednej európe. Spolupráca je zameraná na stanovenie obsahu zložiek silice v jednotlivých druhoch chromatografickou technikou GC/MS. Zloženie silice je dôležitým kritériom pre správnu identifikáciu ako aj kvalitatívne hodnotenie jednotlivých taxónov.

       • 9. Formulácia topických liekov na báze prírodných syntetických polymérov a rastliných extraktov
        • Predkladateľ projektu: Katedra galenickej farmácie
        • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
        • Financovanie: FaF UK, KGF: VEGA - 1/0024/11
        • Anotácia: Trendom posledných rokov je uprednostňovanie prírodných liečiv pred synteticky pripravovanými liečivami. Šalvia lekárska (Salvia officinalis L.) vďaka významnému antiflogistickému, antiseptickému a antihydrotickému účinku má široké použitie v medicíne, farmácii a kozmetike v rôznych liekových formách. Predmetom tohoto výskumu je formulácia šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.) vo forme tinktúry do hydrogélov. Cieľom spolupráce je stanovenie obsahu silíc šalvie lekárskej po uvolnení z hydrogélov chromatografickou technikou GC/MS.

       • 10. Štúdium medzimolekulových interakcií karboanhydrázy a jej inhibítorov
        • Predkladateľ projektu: Katedra farmaceutickej chémie
        • Realizačné laboratórium: Laboratórium chemických a biologických informačných systémov a technológií TAC
        • Garant projektu: PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.
        • Koordinátor projektu: PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.
        • Financovanie: FaF UK, KFCh: VEGA 1/0743/13
        • Anotácia: Výskum je zameraný na projektovanie, prípravu a in vitro hodnotenie biologickej aktivity nových inhibítorov karboanhydrázy s možnosťou využitia pri diagnostike alebo liečbe hypoxických nádorov alebo pri liečbe rezistentných kmeňov tuberkulózy. Študovaný je tiež mechanizmus väzby ligandov v aktívnom mieste a vplyv na aktivitu a izoenzýmovú selektivitu a predpovedané sú ADMET vlastnosti.

       • 11. Syntéza a biologické testovanie počítačom navrhnutých inhibítorov VEGFR-2 kinázy, aplikácia poznatkov pre vývoj inhibítorov ovplyvňujúcich rezistenciu rakovinových kmeňových buniek
        • Predkladateľ projektu: Katedra farmaceutickej chémie
        • Realizačné laboratórium: Laboratórium chemických a biologických informačných systémov a technológií TAC
        • Externé pracovisko: Prírodovedecká fakulta UK
        • Garant projektu: doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.
        • Koordinátor projektu: prof. Ing. Milan Remko, DrSc.
        • Financovanie: FaF UK, KFCh: VEGA 1/0634/13
        • Anotácia: Výskum je orientovaný na projektovanie, prípravu a biologické hodnotenie  nových inhibítorov angiogenézy. V rámci projektu sa zaoberáme aj štúdiom štruktúry, fyzikálnochemických a ADMET vlastností potenciálnych kancerostatík– inhibítorov VEGFR-2 receptorov.

       2016

       •  1. Štúdium tiopurínov a ich metabolizmu pri liečbe zápalových ochorení tráviaceho traktu
        • Externé pracovisko: UNB V. INT. LF UK, Hepatol Gastroent. Odd. – IBD, Bratislava
        • Garant projektu: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
        • Koordinátor projektu: RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.
        • Financovanie: FaF UK, KFANF, KEGA 022UK-4/2015, VEGA 1/0873/15, APVV-15-0585
        • Anotácia: Cieľom projektu je vývoj nových separačných metód (HPLC, CE) s MS/MS detekciou na optimalizáciu liečby nešpecifických zápalových ochorení čreva tiopurínmi.
        • Dielčie projekty (názov):
       •  2.  Analýza vlastností laktobacilov vzhľadom na ich potenciálne využitie ako biokonzervantov
        • Predkladateľ projektu: Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv  
        • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
        • Financovanie: FaF UK, KBMBL
        • Anotácia: Stanovenie schopnosti vybraných druhov laktobacilov eliminovať aflatoxín B1 z Aspergillus flavus z prostredia v in vitro podmienkach. Jedným z cieľov projektu je stanoviť schopnosť viazať na bunkový povrch aflatoxín B1 u vybraných kmeňov laktobacilov, ktoré boli izolované na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv a bol u nich preukázaná antifungálna aktivita. Princípom stanovenia je meranie úbytku aflatoxínu B v PBS po inkubácii s bakteriálnymi bunkami v porovnaní so samotným roztokom aflatoxínu v závislosti od dĺžky inkubácie a použitého kmeňa.
       •  3. Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej      smrti  a prežívania kardiomyocytov      
         • Predkladateľ projektu: Katedra farmakológie a toxikológie  
         • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
         • Financovanie: FaF UK, KFT
         • Anotácia: Cieľom tejto časti projektu je vývoj analytických metód na báze kvapalinovej chromatografie pre identifikáciu a stanovenie hladín Nec-1s (RIP1 inhibítora - inhibítora nekroptózy) v rôznych modelových biologických matriciach a jeho interakcie s biologickým systémom.
         •  4. Komplexná analýza látok prírodného pôvodu s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne
           • Predkladateľ projektu: Katedra farmakognózie a botaniky
           • Realizačné laboratórium: Toxikologické a antidopingové laboratórium TAC
           • Financovanie: FaF UK, KFB: VEGA - 1/00290/16
           • Anotácia: Cieľom spolupráce je stanovenie a meranie silíc vo vybraných druhov liečivých rastlín a identifikácia ich aktívnych konštituentov.

           2017

           •  1. Štúdium tiopurínov a ich metabolizmu pri liečbe zápalových ochorení tráviaceho traktu
            • Externé pracovisko: UNB V. INT. LF UK, Hepatol Gastroent. Odd. – IBD, Bratislava
            • Garant projektu: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
            • Koordinátor projektu: RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.
            • Financovanie: FaF UK, KFANF, KEGA 022UK-4/2015, VEGA 1/0873/15, APVV-15-0585
            • Anotácia: Cieľom projektu je vývoj nových separačných metód (HPLC, CE) s MS/MS detekciou na optimalizáciu liečby nešpecifických zápalových ochorení čreva tiopurínmi.
            • Dielčie projekty (názov):
           • 2. Príprava, analýza a molekulové modelovanie potenciálnych rádiofarmák na báze triazínsulfónamidových konjugátov s aminokyselinami a peptidmi a ich kovovými komplexami
            • Predkladateľ projektu: Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
            • Externé pracovisko: University of Florence
            • Spolupracujúce pracovisko: Katedra farmaceutickej chémie, FAF UK, v Bratislave
            • Garant projektu: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
            • Koordinátor projektu: PharmDr. Mária Bodnár Mikulová
            • Financovanie: FAF UK, KFANF
            • Anotácia: Príprava, analýza a biologické hodnotenie nových potenciálnych rádiofarmák nabáze triazínsulfónamidových konjugátov s aminokyselinami a peptidmi a ich kovovými komplexami. Navrhnute inhibítory karbonických anhydráz s požadovanou biologickou aktivitou by sa mali uplatniť v terapii a/alebo diagnostike hypoxických nádorov