Granty finančne podporujúce projekty TAC

Účelom uvedených grantov (s pridelenými dotačnými prostriedkami) je finančná podpora relevantných projektov riešených v TAC.

2013

Číslo grantu : VEGA1/0664/12

Názov: Vývoj a validácia metód kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou pre farmaceutickú a klinickú analýzu biologicky aktívnych látok s dôrazom na vybrané cytostatiká, ich (bio)degradačné produkty a onkomarkery

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš PhD.

Anotácia: Projekt je zameraný na vývoj a využitie možností vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) v on-line kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (MS) pre štruktúrnu identifikáciu a ultrastopovú kvantifikáciu liečiv, ich metabolitov a biomarkerov vo farmaceutických a klinických matriciach. Kombinácia  2D kvapalinovej chromatografie (HPLC-HPLC) s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (Q-TOF MS), umožní vysokú selektivitu separačného procesu, získanie detailných informácii o štruktúre známych aj neznámych látok, vysokú citlivosť (pg-ng/ml) a automatizáciu predúpravy vzoriek, čim sa zjednoduší celkový analytický postup a významne zvýši spoľahlivosť a kvalita výsledkov. Navrhnuté analytické metódy budú validované a aplikované ako rutinné metódy v klinických laboratóriách. Klinický výskum bude orientovaný na monitoring onkomarkerov, cytostatík z dôrazom na inhibítory angiogenézy a ich metabolitov v biologických systémoch.  Získané výsledky  budú základom pre nové diagnostické a terapeutické hodnotiace štúdie.

Číslo grantu : APVV-0550-11

Názov: Genotypizácia s využitím SSR markerov a príprava farmaceuticky aktívnych profilov viničových odrôd

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Remko DrSc.

Anotácia: V súčasnej dobe sa dopyt po kvalitnom viniči zvyšuje s túžbou poznať skutočný pôvod kupovaného produktu. Objavili sa aj prvé špekulácie o genetických modifikáciách uskutočnených v rastlinnom materiáli a ich dopade na kvalitu vinárskych produktov. Nedávny pokrok v oblasti molekulárnej biológie a charakterizácii viniča hroznorodého umožnil výskum s cieľom zlepšiť kvalitu vína a produktov vyrábaných z hrozna. Snahou je aj zistiť pôvod jednotlivých odrôd ako aj obsah farmaceuticky aktívnych látok a využitie týchto poznatkov v šľachtiteľstve a pri príprave nových liečiv.

Pracovníci dvoch významných pracovísk Výskumného Ústavu vinohradníckeho a vinárskeho –CVRV v spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK pripravia databázy SSR-markerov a farmaceuticky-aktívnych profilov v slovenských viničových odrodách. Európska únia prijala osobitné predpisy, ktoré vyžadujú posúdenie rizík a sledovanie geneticky modifikovaných odrôd viniča uvádzaných na trh. Databáza SSR markerov bude slúžiť na neskoršiu charakterizáciu jednotlivých odrôd Vitis vinifera v mušte a v mladom víne, umožní určiť genetický pôvod, príbuznosť jednotlivých odrôd ako aj potvrdí ampelografickú charakterizáciu na Slovensku. Databáza farmaceuticky aktívnych profilov viničových odrôd bude slúžiť na zmapovanie prítomnosti zdraviu-prospešných látok, ako aj látok farmaceuticky zaujímavých, resp. niektorých antibiotík. V budúcnosti môže databáza poslúžiť na biotechnologickú prípravu liečiv resp. nutraceutík.

Číslo grantu: APVV – 0654-11

Názov: Autizmus - sledovanie vzťahu biologických a behaviorálnych ukazovateľov a možnosti ich ovplyvnenia

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Katarína Babinská, PhD.,

                                     Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta,

                                     Fyziologický ústav

Anotácia: U osôb s autizmom boli zistené odlišnosti v biochemických, imunologických a mikrobiologických markeroch v porovnaní s bežnou zdravou populáciou, ktoré poukazujú na ďalšie možné mechanizmy zohrávajúce úlohu v etiológii autizmu a jeho prejavov.

U osôb s diagnózou PAS (poruchy autistického spektra) pri porovnaní s bežnou populáciou sa signifikantne líši koncentrácia glutatiónu (Geier a spol., 2006). Glutatión je tripeptid zabezpečujúci redoxný potenciál bunky udržiavaním SH-skupín cytosólových bielkovín v redukovanom stave a je súčasťou najdôležitejšieho antioxidačného systému v mozgu. Vyskytuje sa v dvoch formách: v redukovanej ako tiol a oxidovanej forme ako disulfid (GSSG). Za fyziologických podmienok je koncentrácia redukovanej formy glutatiónu, vyššia pri porovnaní s jeho oxidovanou formou (Biswas a spol., 2006) a tým je zabezpečená rovnováha medzi tvorbou voľných radikálov kyslíka a ich elimináciou. Pokles redukovanej formy glutatiónu je príznakom záťaže organizmu voľnými radikálmi kyslíka (oxidačného stresu), čo následne vedie k zníženiu pomeru redukovanej a oxidovanej formy glutatiónu (GSH/GSSG). Možno predpokladať, že úpravou koncentrácie glutatiónu podávaním jeho prekurzorov, resp. aktiváciou enzýmov, ktoré sa zúčastňujú syntézy glutatiónu by mohli zmierňovať klinické symptómy autizmu.

Jedným z prekurzorov glutatiónu je metylkobalamín. Metylkobalamín je zároveň zásadný kofaktor regenerácie metionínu z homocysteínu poskytnutím metylových skupín pri transmetylačnej metabolickej ceste.

Spolupráca je zameraná na predúpravu vzorky a HPLC stanovenie homocysteínu, cysteínu, celkového glutatiónu, oxidovanú aj redukovanú formu glutationu nami zavedenými metódami. Sledovanie SAICARu TLC metodou – zavedenie metódy.

Číslo grantu : VEGA 1/1139/12

Názov : Úloha cholinergného systému pre normálny vývoj organizmu a fyziologické funkcie

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Anna Hrabovska, PhD.

Anotácia: Cholínesterázy (ChE) boli posledných 50 rokov cieľom intenzívneho záujmu vedcov vo svete, pričom naše laboratórium je radené medzi popredné v tejto oblasti. V minulosti sme spolupracovali na vyvrátení dogmy o nevyhnutnosti acetylcholínesterázy (AChE) v mozgu pre život  a popísali sme adaptácie na jej chýbanie, pričom výsledky boli rozpoznané širokou vedeckou obcou (citované v Science 2011). Podieľali sme sa na popísaní vnútrobunkového spracovania AChE a jej lokalizácie v rámci neurónu a nervovo-svalovej platničky. V predloženom projekte nadväzujeme na tieto úspešné projekty. Pracujeme na bližšom popísaní funkcie ChE v CNS a na periférii, ktorých dôležitosť sa na základe našich najnovších pozorovaní zdá byť mylná. Naša hypotéza sa zakladá na fakte, že zatiaľ čo myši ktorým úplne chýba AChE vyžadujú pre prežitie špeciálnu starostlivosť, mutantné myši ktorým chýbajú ChE v CNS sú na nerozoznanie od divokého kmeňa. Na druhej strane myši s deléciou ChE na periférii vykazujú fenotyp podobný úplným mutantom AChE.

Číslo grantu : APVV SK-FR-0048-11

Názov : Popísanie úlohy cholinergnej funkcie v CNS a na periférii

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.

Anotácia: Napriek tomu, že dogma o nevyhnutnosti acetylcholínesterázy v mozgu pre život bola nedávno vyvrátená, stále ešte panuje predstava o jej nevyhnutnosti pre normálny vývoj organizmu a fyziologické funkcie. Na základe tohto predpokladu je súčasný trend vyvíjať farmakoterapiu kognitívnych porúch rôznych mentálnych a psychických ochorení cielene na základne inhibície cholínesteráz v CNS. Fenotyp mutantných zvierat s lokálne tkanivovo chýbajúcimi rôznymi molekulovými formami cholínesteráz však nasvedčuje nesprávnosti tejto teórie a spochybňuje tak aj logiku hľadania špecifických inhibítorov cholínesteráz v mozgu. Cieľom uvedeného grantu je podporiť medzinárodnú slovensko-francúzsku spoluprácu pri riešení otázky funkčnej dôležitost cholínesteráz v CNS a na periférii. 

Číslo grantu :  ITMS- 26240120031

Názov : Analýza glyko-proteomu živých systémov v kontexte štúdia biologickej funkcie sacharidov v priebehu normálnej a patologickej zmeny ich biosyntézy a degradácie.

Zodpovedný riešiteľ (za FaFUK) : PharmDr. Anna Hrabovská, PhD

Anotácia: Aktivita je súčasťou projektu vzbudovania Centra excelentnosti pre glykomiku. V aktivite nadväzujeme na pozorovania spolupracujúcich pracovísk pri degeneratívnych kataraktogénnych zmenách, konkrétne sa zameriavame na štrukturálne zmeny špecifických proteínov očnej šošovky – kryštalínov v prítomnosti voľnej glukózy. Do dnešného dňa boli pozorované rôzne glyko-proteomické zmeny  kryštalínov v šošovkách s diabetickou kataraktou. V našich pokusoch študujeme tvorbu takýchto glykoproteínov in vitro, sledujeme dynamiku glykácie a glykozylácie vybraných proteínov, kryštalínov v nadbytku glukózy.

Číslo grantu : 26240220075

Názov : Aplikovaný výskum v oblasti neuronálnej diagnostiky a liečby

Zodpovedný riešiteľ za FaFUK: RNDr. Peter Musil, PhD.

Anotácia: Projekt je sústava tématicky, metodicky, logicky a časovo nadväzujúcich aktivít. Z logického a časového hľadiska je rozdelený do troch aktivít, pričom tieto budú administratívne riadené na oboch stranách projektovými manažérmi. Dĺžka trvania implementácie je navrhovaná na 30 mesiacov, pričom najvážnejšou z hľadiska nákupu je aktivita 2.1. Kedže projekt je dielčím rozpracovaním predchádzajúcej spolupráce, koncentruje sa na štúdium chorôb a ich prevenciu a liečbu metódami modernej regeneračnej biomedicíny na báze buniek, tkanív, moderných biomateriálov a
genetických manipulácií. Konečným cieľom je tvorba funkčnej a trvalo udržateĺnej logistiky (swimline chain) pre výskumno/ vývojovú činnost partnerov so zámerom vytvoriť celkové optimálne podmienky pre zachytenie svetových trendov v experimentálnom a klinickom výskume civilizačných ochorení a možnosťou priniesť nové podnety nielen pre základný výskum ale najmä disemináciu v klinickej praxi a zdravia našej populácie. Implementácia projektového zámeru znamená možnost využívania špecifických, unikátnych a originálnych metodík, prístrojov a špecialistov pre realizáciu našich projektov v biomedicíne a šírenie výstupov do odbornej praxe.

Číslo grantu : VEGA 1/0923/12

Názov : Identifikácia molekulárnych biomarkerov sledovaním zmien expresie génov u pacientov so srdcovým zlyhaním

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Anotácia: Srdcové zlyhanie predstavuje najzávažnejší kardiologický problém súčastnosti, ktorého incidencia i mortalita majú stúpajúcu tendenciu. Asi u 30% pacientov dochádza k asynchronite komôr, čo znižuje efektívnosť práce srdca. U týchto pacientov býva indikovaná kardiálna resynchronizačná terapia (CRT), ktorá však u podstatnej časti prípadov nevedie k normalizácii srdcového výkonu. Hlavným cieľom predkladaného projektu je identifikovať molekulárne markery možné použiť na predikciu úspešnosti CRT, a zároveň sledovať molekulárne patoetiologické procesy, ktoré vedú k rozvoju srdcového zlyhania. Zameriame sa najmä skríning génov regulovaných transkripčnými faktormi CREB/CREM, MMP a  TRPC kanálov, použitím kvantitatívnej RT-PCR vo vzorkách získaných pri implantácii biventrikulárneho pacemakera. Stanovenie expresie génov korelujúcich s klinickými údajmi aj na úrovni proteínov umožní identifikáciu markerov potenciálne secernovaných do krvi, čo môže viesť k lepšej indikácii a úspešnosti terapie.

2014

Číslo grantu : VEGA1/0664/12

Názov: Vývoj a validácia metód kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou pre farmaceutickú a klinickú analýzu biologicky aktívnych látok s dôrazom na vybrané cytostatiká, ich (bio)degradačné produkty a onkomarkery

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš PhD.

Anotácia: Projekt je zameraný na vývoj nových metodík simultánneho stanovenia okologických liečiv používaných v liečbe testikulárnych nádorov (Bleomycín, Etopozid, Cisplatina) a liečiv používaných v liečbe nádorov močového mechúra (viflunin a gemcitabín) v liekovej forme a biologickej matrici (moč) pomocou metódy vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie kombinovanej s tandemovým hmotnostným detektorom s vysokým rozlíšením. Vypracované HPLC-MS/MS boli validované a úspešne aplikované na kontrolu kvality komerčných onkologických liekov. Následne boli vyvinuté metodiky stanovenia  uvedených liečiv, pomocou On-line spojenia HPLC s prekoncentračnou technikou extrakcie na tuhej fáze (SPE) a tandemovou hmotnostnou spektrometriou (MS/MS) ako detekčnou technikou. Tie umožnili vykonať vysoko spoľahlivé ultrastopové analýzy vybraných cytostatík a ich metabolitov Pri vývoji uvedených metodík sa dôraz kládol na minimalizáciu úpravy vzorky, čo je v rutinnej klinickej analýze mimoriadne cenné, nielen z hľadiska časového, ale aj z hľadiska minimalizácie vnášania chýb do výsledku.

Číslo grantu : APVV-0550-11

Názov: Genotypizácia s využitím SSR markerov a príprava farmaceuticky aktívnych profilov viničových odrôd

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Remko DrSc.

Anotácia: Pomocou metodiky vypracovanej v predchádzajúcom roku metódou HPLC-DAD-MS/MS analyzovaných viac ako 30 odrôd slovenského viniča. Pozornosť sa sústredila na identifikáciu a kvantifikáciu obsahových látok zo skupiny polyfenolov a vo vode rozpustných vitamínov skupiny B v listoch viniča. V listoch viniča hroznorodého bolo identifikovaných 37 polyfenolických zlúčenín (flavonidy, organické kyseliny, katechíny, stilbény, antokyány) a vitamíny B5 a B6. Medzi jednotlivými odrodami neboli pozorované významné rozdiely čo sa týka prítomnosti obsahových látok. Polyfenolické zlúčeniny boli kvantifikované na základe UV spektier pri 320 nm metódou externej kalibračnej krivky. Boli pripravené kalibračné krivky kvercetínu, apigenínu, luteolín-7-O-glukozidu, resveratrolu a  kyselín gálovej, ferulovej, kávovej, kumarovej a p-hydrohybenzoovej. Vo všetkých odrodách boli v najvyššom množstve zastúpené flavonoidy kvercetínu (kvercetín-rutinozid, kvercetín-glukuronid, kvercetín-glukozid, kvercetín-galaktozid) v rozsahu 87-7286 µg/g čerstvých listov. Ich obsah bol vyhodnotený na kalibračnú krivku kvercetínu (LOD = 0,92 µg/ml; LOQ = 3,06 µg/ml). Obsah vitamínov B5 a B6  bol vyhodnocovaný na základe MS spektier pomocou metódy štandardného prídavku. Pre vitamíny B6 a B5 boli stanovené nasledujúce LOD resp. LOQ: 1,04 ng/ml resp. 3,48 ng/ml pre B6 a 22,50 ng/ml resp. 74,98 ng/ml pre B5. Obsah jednotlivých vitamínov vo vzorkách viniča sa pohyboval v rozmedzí 0,039-0,608 ng/g pre B6 a 0,491-3,560 ng/g pre B5. Obsahy vitamínov sú udávané na mg čerstvých listov. Ďalej bola optimalizovaná metodika CE-MS/MS pre identifikáciu a stanovenie biogénnych amínov. V reálnych vzorkách boli identifikované nasledujúce biogénne amíny – putrescín, histamín, kadaverín, tyramín a fenyletylamín.

Číslo grantu: APVV – 0654-11

Názov: Autizmus - sledovanie vzťahu biologických a behaviorálnych ukazovateľov a možnosti ich ovplyvnenia

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Katarína Babinská, PhD.,

                                     Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta,

                                     Fyziologický ústav

 Anotácia: U osôb s autizmom boli zistené odlišnosti v biochemických, imunologických a mikrobiologických markeroch v porovnaní s bežnou zdravou populáciou, ktoré poukazujú na ďalšie možné mechanizmy zohrávajúce úlohu v etiológii autizmu a jeho prejavov.

U osôb s diagnózou PAS (poruchy autistického spektra) pri porovnaní s bežnou populáciou sa signifikantne líši koncentrácia glutatiónu (Geier a spol., 2006). Glutatión je tripeptid zabezpečujúci redoxný potenciál bunky udržiavaním SH-skupín cytosólových bielkovín v redukovanom stave a je súčasťou najdôležitejšieho antioxidačného systému v mozgu. Vyskytuje sa v dvoch formách: v redukovanej ako tiol a oxidovanej forme ako disulfid (GSSG). Za fyziologických podmienok je koncentrácia redukovanej formy glutatiónu, vyššia pri porovnaní s jeho oxidovanou formou (Biswas a spol., 2006) a tým je zabezpečená rovnováha medzi tvorbou voľných radikálov kyslíka a ich elimináciou. Pokles redukovanej formy glutatiónu je príznakom záťaže organizmu voľnými radikálmi kyslíka (oxidačného stresu), čo následne vedie k zníženiu pomeru redukovanej a oxidovanej formy glutatiónu (GSH/GSSG). Možno predpokladať, že úpravou koncentrácie glutatiónu podávaním jeho prekurzorov, resp. aktiváciou enzýmov, ktoré sa zúčastňujú syntézy glutatiónu by mohli zmierňovať klinické symptómy autizmu.

Jedným z prekurzorov glutatiónu je metylkobalamín. Metylkobalamín je zároveň zásadný kofaktor regenerácie metionínu z homocysteínu poskytnutím metylových skupín pri transmetylačnej metabolickej ceste.

Spolupráca je zameraná na predúpravu vzorky a HPLC stanovenie homocysteínu, cysteínu, celkového glutatiónu, oxidovanú aj redukovanú formu glutationu nami zavedenými metódami. Sledovanie SAICARu TLC metodou – zavedenie metódy.

Číslo grantu : VEGA 1/1139/12

Názov : Úloha cholinergného systému pre normálny vývoj organizmu a fyziologické funkcie

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Anna Hrabovska, PhD.

Anotácia: Cieľom projektu je bližšie popísanie funkcie ChE v CNS a na periférii, predovšetkým v srdci, s použitím myší s cielenou vyradením aktivity ChE v CNS alebo na periférii. Projekt sa zaoberal popísaním lokalizácie rôznych molekulových foriem a ich významom vo fyziológii CNS a kardiovaskulárneho systému, s použitím celej škály biochemických, histochemických, fyziologických a behaviorálnych štúdií.

Číslo grantu : APVV SK-FR-0048-11

Názov : Popísanie úlohy cholinergnej funkcie v CNS a na periférii

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.

Anotácia: Napriek tomu, že dogma o nevyhnutnosti acetylcholínesterázy v mozgu pre život bola nedávno vyvrátená, stále ešte panuje predstava o jej nevyhnutnosti pre normálny vývoj organizmu a fyziologické funkcie. Na základe tohto predpokladu je súčasný trend vyvíjať farmakoterapiu kognitívnych porúch rôznych mentálnych a psychických ochorení cielene na základne inhibície cholínesteráz v CNS. Fenotyp mutantných zvierat s lokálne tkanivovo chýbajúcimi rôznymi molekulovými formami cholínesteráz však nasvedčuje nesprávnosti tejto teórie a spochybňuje tak aj logiku hľadania špecifických inhibítorov cholínesteráz v mozgu. Cieľom uvedeného grantu je podporiť medzinárodnú slovensko-francúzsku spoluprácu pri riešení otázky funkčnej dôležitost cholínesteráz v CNS a na periférii. 

Číslo grantu :  ITMS- 26240120031

Názov : Analýza glyko-proteomu živých systémov v kontexte štúdia biologickej funkcie sacharidov v priebehu normálnej a patologickej zmeny ich biosyntézy a degradácie

Zodpovedný riešiteľ (za FaFUK) : PharmDr. Anna Hrabovská, PhD

Anotácia: Projekt je zameraný na pozorovanie degeneratívnych kataraktogénnych zmien, pričom laboratórium sa konkrétne zameriava na štrukturálne zmeny špecifických proteínov očnej šošovky – kryštalínov v prítomnosti voľnej glukózy. Do dnešného dňa boli pozorované rôzne glyko-proteomické zmeny  kryštalínov v šošovkách s diabetickou kataraktou. V pokusoch sa overila tvorba takýchto glykoproteínov in vitro a sledovala sa dynamika glykácie a glykozylácie vybraných proteínov, kryštalínov v nadbytku glukózy.

Číslo grantu : 26240220075

Názov : Aplikovaný výskum v oblasti neuronálnej diagnostiky a liečby

Zodpovedný riešiteľ za FaFUK: RNDr. Peter Musil, PhD.

Anotácia: Projekt je sústava tématicky, metodicky, logicky a časovo nadväzujúcich aktivít. Z logického a časového hľadiska je rozdelený do troch aktivít, pričom tieto budú administratívne riadené na oboch stranách projektovými manažérmi. Dĺžka trvania implementácie je navrhovaná na 30 mesiacov, pričom najvážnejšou z hľadiska nákupu je aktivita 2.1. Kedže projekt je dielčím rozpracovaním predchádzajúcej spolupráce, koncentruje sa na štúdium chorôb a ich prevenciu a liečbu metódami modernej regeneračnej biomedicíny na báze buniek, tkanív, moderných biomateriálov a
genetických manipulácií. Konečným cieľom je tvorba funkčnej a trvalo udržateĺnej logistiky (swimline chain) pre výskumno/ vývojovú činnost partnerov so zámerom vytvoriť celkové optimálne podmienky pre zachytenie svetových trendov v experimentálnom a klinickom výskume civilizačných ochorení a možnosťou priniesť nové podnety nielen pre základný výskum ale najmä disemináciu v klinickej praxi a zdravia našej populácie. Implementácia projektového zámeru znamená možnost využívania špecifických, unikátnych a originálnych metodík, prístrojov a špecialistov pre realizáciu našich projektov v biomedicíne a šírenie výstupov do odbornej praxe.

Číslo grantu : VEGA 1/0923/12

Názov : Identifikácia molekulárnych biomarkerov sledovaním zmien expresie génov u pacientov so srdcovým zlyhaním

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Anotácia: Srdcové zlyhanie predstavuje najzávažnejší kardiologický problém súčastnosti, ktorého incidencia i mortalita majú stúpajúcu tendenciu. Asi u 30% pacientov dochádza k asynchronite komôr, čo znižuje efektívnosť práce srdca. U týchto pacientov býva indikovaná kardiálna resynchronizačná terapia (CRT), ktorá však u podstatnej časti prípadov nevedie k normalizácii srdcového výkonu. Hlavným cieľom predkladaného projektu je identifikovať molekulárne markery možné použiť na predikciu úspešnosti CRT, a zároveň sledovať molekulárne patoetiologické procesy, ktoré vedú k rozvoju srdcového zlyhania. Zameriame sa najmä skríning génov regulovaných transkripčnými faktormi CREB/CREM, MMP a  TRPC kanálov, použitím kvantitatívnej RT-PCR vo vzorkách získaných pri implantácii biventrikulárneho pacemakera. Stanovenie expresie génov korelujúcich s klinickými údajmi aj na úrovni proteínov umožní identifikáciu markerov potenciálne secernovaných do krvi, čo môže viesť k lepšej indikácii a úspešnosti terapie.

Číslo grantu : VEGA 1/0743/13

Názov : Štúdium medzimolekulových interakcií karboanhydrázy a jej inhibítorov

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Vladimír Garaj, PhD

Anotácia: Projekt je zameraný na prípravu databázy molekúl pozostávajúcich z 1,3,5-triazínového heterocyklu substituovaného v jednej pozícii benzénsulfónamidmi a v ďalších polohách merkaptánmi virtuálnou kombinatorickou chémiou. Tieto molekuly boli následne dokované do ľudskej karboanhydrázy IX a II a ich afinita k izoenzýmom bola počítaná so zahrnutím solvatačného efektu metódou GB/SA. Pre látky s najlepšou afinitou a selektivitou ku karboanhydráze IX boli predpovedané vlastnosti ADMET. Vybrané látky boli syntetizované a bola potvrdená ich štruktúra. Ďalším cieľom je príprava a biologické hodnotenie inhibičnej aktivity vybraných látok metódou stopped-flow. V rámci tohto projektu bola virtuálnou kombinatorickou chémiou pripravená aj databáza obsahujúca vyše 1100 molekúl pozostávajúcich z benzénsulfónamidovej a fenylkarbámovej časti. Tie boli následne dokované do mykobakteriálnej karboanhydrázy I a II a ľudskej karboanhydrázy II a ich afinita k izoenzýmom bola počítaná so zahrnutím solvatačného efektu metódou GB/SA. Pre látky s najlepšou afinitou a selektivitou k mykobakteriálnym karboanhydrázam boli predpovedané vlastnosti ADMET. Zatiaľ bolo chemickou syntézou pripravených vybraných 9 derivátov. Po príprave ďalších derivátov budú tieto biologicky hodnotené metódou stopped-flow.

2015

Číslo grantu : VEGA 1/0873/15

Názov : Vývoj nových separačných metód s MS/MS detekciou na optimalizáciu liečby nešpecifických zápalových ochorení čreva tiopurínmi

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš PhD.

Anotácia: Projekt je zameraný na vývoj nových metodík založených na on-line spojení vysokoúčinných separačných techník (HPLC, CE) s tandemovou hmotnostnou detekciou pre identifikáciu a stanovenie liečiv používaných v terapii pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva (IBD). HPLC-DAD-MS/MS metóda bola optimalizovaná a validovaná pre identifikáciu a stanovenie liečiv (azatioprin, mesalazin, prednizon, alopurinol) používaných v kombinovanej terapii IBD pacientov vo farmaceutických matriciach (liekové formy). Zároveň bola vyvinutá vysoko spoľahlivá metóda HPLC-MS/MS pre identifikáciu a stanovenie 6-metylmerkaptopurínu ako hlavného metabolitu azatioprinu. V rámci predúpravy vzorky bola optimalizovaná príprava lyzátov pre analýzu metabolitov azatioprinu v erytrocytoch. Pomocou HPLC-MS/MS bola hodnotená enzýmová aktivita tiopurín S-metyltransferázy (TPMT) v erytrocytoch ako jedného z hlavných enzýmov zúčastňujúcich sa na metabolizme tiopurínov a premieňajúceho 6-merkaptopurín na jeho metylovanú formu. Liečivá používané v terapii IBD pacientov boli analyzované aj vysokoúčinnými separačnými technikami založenými na báze kapilárnej elektroforézy (CE-DAD a CE-MS/MS). Boli vyvinuté CE-DAD metodiky pre identifikáciu a stanovenie hlavných metabolitov azatioprinu (6-merkaptopurínu a jeho metylovaného metabolitu). Elektromigračné separačné techniky (jednokolónové ako aj dvojdimenzionálne) boli použité aj pre analýzu niektorých biogénnych amínov (serotonín, dopamín) v rôznych matriciach (telové tekutiny), ktoré môžu slúžiť ako potenciálne biomarkery rozličných ochorení vrátane nešpecifických zápalových ochorení.


Číslo grantu : APVV-0550-11

Názov: Genotypizácia s využitím SSR markerov a príprava farmaceuticky aktívnych profilov viničových odrôd

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Remko DrSc.

Anotácia: Na základe HPLC/DAD/MS/MS metodík, vypracovaných v predchádzajúcich rokoch, bolo z MS/MS spektier identifikovaných 7 glykozidov kvercetínu (kvercetín-3-O-rutinozid, kvercetín-glukuronid, kvecetín-3-O-galaktozid, kvercetín-3-O-glukozid, kvercetín-pentozid 1, kvercetín-pentozid 2, kvercetín-3-O-ramnozid) a 3 glykozidy kempferolu (kempferol-3-O-rutinozid, kempferol-hexozid, kempferol-deoxyhexozid), ako aj vitamíny B5 a B6. Obsah flavonoidov kvercetínu bol kvantifikovaný pomocou DAD detektora na základe externej kalibračnej krivky kvercetínu (LOD = 1,12 µg/ml; LOQ = 3,73 µg/ml). Obsah flavonoidov kempferolu bol kvantifikovaný na základe kalibračnej čiary kempferolu (LOD = 2,35 µg/ml; LOQ = 7,84 µg/ml). Zo sledovaných flavonoidov bol vo vzorkách listov najviac zastúpený kvercetín-glukuronid (1616-5089 µg/g). Najnižší obsah bol zaznamenaný pre oba kvercetín-pentozidy, ktorý v 46 % vzoriek bol pod úrovňou medze dôkazu. Obsah vitamínov B5 a B6 bol vyhodnotený na základe metódy troch prídavkov štandardov pomocou MS detekcie. Všetky hodnoty koncentrácií vitamínov B5 a B6 v upravených extraktoch vzoriek (okrem vitamínu B5 vo vzorke č. 12) sa nachádzali nad úrovňou medze stanovenia (pre vitamín B5 LOQ = 35,3 ng/ml,  pre vitamín B6 LOQ = 6,22 ng/ml). V analyzovaných vzorkách viniča sa vitamín B5 nachádzal v intervale 86,4 - 4655,9 ng/g a vitamín B6 v intervale 108,1- 760,2 ng/g. Obsah flavonoidov aj vitamínov B v listoch viniča hroznorodého bol v štatistickej zhode s výsledkami z minulého roku. Najvyšší obsah flavonoidov preukazovali vzorky čislo 10 (zber v roku 2013) a číslo 32 (zber v roku 2014). Z hľadiska obsahu vitamínov B najvyšší obsah vitamínu B5 sa zistil vo vzorkách číslo 39 (zber v roku 2013) a číslo 10 (zber v roku 2014). Obsah vitamínu B6 nevykazoval výraznejšie rozdiely v jednotlivých vzorkách. V rámci elektromigračných metód bola on-line kombinácia CE-MS/MS (zoptimalizovaná v roku 2014) validovaná a aplikovaná na identifikáciu a kvantifikáciu biogénnych amínov v  13 vzorkách listov rôznych odrôd viniča hroznorodého. Vo všetkých vzorkách bolo identifikovaných 5 biogénnych amínov, menovite kadaverín, histamín, fenyletylamín, putrescín a tyramín. Pomocou navrhnutej CE-MS/MS metódy bolo uvedených päť biogénnych amínov separovaných do 6 minút. Relatívne odchýlky migračných časov a plôch píkov boli pre všetky analyty menej ako 0.5% respektíve 10%. Medze dôkazu sa pohybovali v rozmedzí 18.18-69.77 ng/ml. Navrhovaná metóda preukázala dostatočnú linearitu a účinnosť separácie. Zo všetkých identifikovaných biogénnych amínov bol kvantifikovaný jedine putrescín (0.1622–0.8376 mg/g v porovnaní so vzorkami prvej série kedy sa obsahu putrescínu pohyboval v rozmedzí 0.3089-29.698 mg/g). Obsah biogénnych amínov bol nižší vo vzorkách zbieraných v roku 2014 oproti vzorkám z roku 2013.

Číslo grantu: APVV – 0654-11

Názov: Autizmus - sledovanie vzťahu biologických a behaviorálnych ukazovateľov a možnosti ich ovplyvnenia

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Katarína Babinská, PhD.,

                                     Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta,

                                     Fyziologický ústav

Anotácia: U osôb s autizmom boli zistené odlišnosti v biochemických, imunologických a mikrobiologických markeroch v porovnaní s bežnou zdravou populáciou, ktoré poukazujú na ďalšie možné mechanizmy zohrávajúce úlohu v etiológii autizmu a jeho prejavov. U osôb s diagnózou PAS (poruchy autistického spektra) pri porovnaní s bežnou populáciou sa signifikantne líši koncentrácia glutatiónu. Glutatión je tripeptid zabezpečujúci redoxný potenciál bunky udržiavaním SH-skupín cytosólových bielkovín v redukovanom stave a je súčasťou najdôležitejšieho antioxidačného systému v mozgu. Vyskytuje sa v dvoch formách: v redukovanej ako tiol a oxidovanej forme ako disulfid (GSSG). Za fyziologických podmienok je koncentrácia redukovanej formy glutatiónu vyššia pri porovnaní s jeho oxidovanou formou a tým je zabezpečená rovnováha medzi tvorbou voľných radikálov kyslíka a ich elimináciou. Pokles redukovanej formy glutatiónu je príznakom záťaže organizmu voľnými radikálmi kyslíka (oxidačného stresu), čo následne vedie k zníženiu pomeru redukovanej a oxidovanej formy glutatiónu (GSH/GSSG). Možno predpokladať, že úpravou koncentrácie glutatiónu podávaním jeho prekurzorov, resp. aktiváciou enzýmov, ktoré sa zúčastňujú syntézy glutatiónu by mohli zmierňovať klinické symptómy autizmu. Jedným z prekurzorov glutatiónu je metylkobalamín. Metylkobalamín je zároveň zásadný kofaktor regenerácie metionínu z homocysteínu poskytnutím metylových skupín pri transmetylačnej metabolickej ceste. Spolupráca v oblasti analytického výskumu je zameraná na optimálnu predúpravu vzorky a spoľahlivé HPLC stanovenie homocysteínu, cysteínu, celkového glutatiónu, oxidovanú aj redukovanú formu glutatiónu analytickými metódami vyvinutými, optimalizovanými a validovanými v laboratóriu TAC. Zaviedla sa TLC metóda na sledovanie SAICARu.


Číslo grantu : VEGA 1/0855/15

Názov : Cholinergické mechanizmy vo fyziológii srdca

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Anna Hrabovska, PhD.

Anotácia: Zníženie cholinergickej stimulácie srdca je spojené s patológiami kardiovaskulárneho systému, ako je ventrikulárna tachyarytmia pri srdcovom zlyhaní či infarkte myokardu. Literatúra uvádza, že neuronálny aj neneuronálny cholinergický system srdca môže mať kardioprotektívne účinky. Vedomosti o cholinergickom systéme v srdci sú však stále nepostačujúce. Cieľom predloženého projektu je vyplniť túto medzeru vo vedomostiach. V tomto roku sa nám podarilo charakterizovať podjednotky nikotínových receptorov v srdci a ich úlohu vo fyziológii srdca; lokalizovať v srdci kľúčové proteíny cholinergickej transmisie, cholínesterázy a študovať úlohu butyrylcholínesterázy v kardiovaskulárnych funkciách. Pre riešenie projektu bola použitá batéria experimentov od štúdia srdcovej fyziológie in vivo a in vitro, molekulárne a biochemické metódy, až po histochémiu


Číslo grantu : APVV SK-FR-0048-11

Názov : Popísanie úlohy cholinergnej funkcie v CNS a na periférii

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.

Anotácia: Napriek tomu, že dogma o nevyhnutnosti acetylcholínesterázy v mozgu pre život bola nedávno vyvrátená, stále ešte panuje predstava o jej nevyhnutnosti pre normálny vývoj organizmu a fyziologické funkcie. Na základe tohto predpokladu je súčasný trend vyvíjať farmakoterapiu kognitívnych porúch rôznych mentálnych a psychických ochorení cielene na základne inhibície cholínesteráz v CNS. Fenotyp mutantných zvierat s lokálne tkanivovo chýbajúcimi rôznymi molekulovými formami cholínesteráz však nasvedčuje nesprávnosti tejto teórie a spochybňuje tak aj logiku hľadania špecifických inhibítorov cholínesteráz v mozgu. Cieľom uvedeného grantu je podporiť medzinárodnú slovensko-francúzsku spoluprácu pri riešení otázky funkčnej dôležitost cholínesteráz v CNS a na periférii. 


Číslo grantu :  ITMS- 26240120031

Názov : Analýza glyko-proteomu živých systémov v kontexte štúdia biologickej funkcie sacharidov v priebehu normálnej a patologickej zmeny ich biosyntézy a degradácie

Zodpovedný riešiteľ (za FaFUK) : PharmDr. Anna Hrabovská, PhD

Anotácia: Projekt je zameraný na pozorovanie degeneratívnych kataraktogénnych zmien, pričom náš tím sa konkrétne zameriava na štrukturálne zmeny špecifických proteínov očnej šošovky – kryštalínov v prítomnosti voľnej glukózy. Do dnešného dňa boli pozorované rôzne glyko-proteomické zmeny kryštalínov v šošovkách s diabetickou kataraktou. V našich pokusoch overujeme tvorbu takýchto glykoproteínov in vitro. Sleduje sa dynamika glykácie a glykozylácie vybraných proteínov, kryštalínov v nadbytku glukózy.

Číslo grantu : 26240220075

Názov : Aplikovaný výskum v oblasti neuronálnej diagnostiky a liečby

Zodpovedný riešiteľ za FaFUK: RNDr. Peter Musil, PhD.

Anotácia: Projekt je sústava tématicky, metodicky, logicky a časovo nadväzujúcich aktivít. Z logického a časového hľadiska je rozdelený do troch aktivít, pričom tieto budú administratívne riadené na oboch stranách projektovými manažérmi. Dĺžka trvania implementácie je navrhovaná na 30 mesiacov, pričom najvážnejšou z hľadiska nákupu je aktivita 2.1. Kedže projekt je dielčím rozpracovaním predchádzajúcej spolupráce, koncentruje sa na štúdium chorôb a ich prevenciu a liečbu metódami modernej regeneračnej biomedicíny na báze buniek, tkanív, moderných biomateriálov a
genetických manipulácií. Konečným cieľom je tvorba funkčnej a trvalo udržateĺnej logistiky (swimline chain) pre výskumno/ vývojovú činnost partnerov so zámerom vytvoriť celkové optimálne podmienky pre zachytenie svetových trendov v experimentálnom a klinickom výskume civilizačných ochorení a možnosťou priniesť nové podnety nielen pre základný výskum ale najmä disemináciu v klinickej praxi a zdravia našej populácie. Implementácia projektového zámeru znamená možnost využívania špecifických, unikátnych a originálnych metodík, prístrojov a špecialistov pre realizáciu našich projektov v biomedicíne a šírenie výstupov do odbornej praxe.

Číslo grantu : VEGA 1/0923/12

Názov : Identifikácia molekulárnych biomarkerov sledovaním zmien expresie génov u pacientov so srdcovým zlyhaním

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Anotácia: Srdcové zlyhanie predstavuje najzávažnejší kardiologický problém súčastnosti, ktorého incidencia i mortalita majú stúpajúcu tendenciu. Asi u 30% pacientov dochádza k asynchronite komôr, čo znižuje efektívnosť práce srdca. U týchto pacientov býva indikovaná kardiálna resynchronizačná terapia (CRT), ktorá však u podstatnej časti prípadov nevedie k normalizácii srdcového výkonu. Hlavným cieľom predkladaného projektu je identifikovať molekulárne markery možné použiť na predikciu úspešnosti CRT, a zároveň sledovať molekulárne patoetiologické procesy, ktoré vedú k rozvoju srdcového zlyhania. Zameriame sa najmä skríning génov regulovaných transkripčnými faktormi CREB/CREM, MMP a  TRPC kanálov, použitím kvantitatívnej RT-PCR vo vzorkách získaných pri implantácii biventrikulárneho pacemakera. Stanovenie expresie génov korelujúcich s klinickými údajmi aj na úrovni proteínov umožní identifikáciu markerov potenciálne secernovaných do krvi, čo môže viesť k lepšej indikácii a úspešnosti terapie.

Číslo grantu : VEGA 1/0743/13

Názov : Štúdium medzimolekulových interakcií karboanhydrázy a jej inhibítorov

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

Anotácia: Projekt je zameraný na projektovanie, prípravu a in vitro hodnotenie biologickej aktivity nových inhibítorov karboanhydrázy s možnosťou využitia pri diagnostike alebo liečbe hypoxických nádorov alebo pri liečbe rezistentných kmeňov tuberkulózy. Študovaný je tiež mechanizmus väzby ligandov v aktívnom mieste a vplyv na aktivitu a izoenzýmovú selektivitu a predpovedané sú ADMET vlastnosti.

Číslo grantu : VEGA 1/0634/13

Koordinátor projektu: prof. Ing. Milan Remko, DrSc.

Názov : Syntéza a biologické testovanie počítačom navrhnutých inhibítorov VEGFR-2 kinázy, aplikácia poznatkov pre vývoj inhibítorov ovplyvňujúcich rezistenciu rakovinových kmeňových buniek

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Anotácia: Projekt je je orientovaný na projektovanie, prípravu a biologické hodnotenie  nových inhibítorov angiogenézy. V rámci projektu sa zaoberáme aj štúdiom štruktúry, fyzikálnochemických a ADMET vlastností potenciálnych kancerostatík– inhibítorov VEGFR-2 receptorov.

2016

Číslo grantu : VEGA 1/0873/15

Názov : Vývoj nových separačných metód s MS/MS detekciou na optimalizáciu liečby nešpecifických zápalových ochorení čreva tiopurínmi

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš PhD.

Anotácia: V druhom roku riešenia projektu sme sa predovšetkým zamerali na vývoj pokročilých a inovatívnych HPLC-MS metód aplikovateľných do prostredia reálnej klinickej praxe (včasná diagnostika a následné účinné nastavenie terapie pacientov trpiacich nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev - IBD). Bola vyvinutá metóda RP-HPLC s gradientovou elúciou a konvenčnou DAD i pokročilou MS detekciou na stanovenie aktivity enzýmu tiopurín-S-metyl transferáza. Okrem problematiky fenotypového sledovania aktivity špecifických látok bielkovinovej povahy – enzýmov s významom v klinickej praxi sme sa zaoberali i vývojom metód, ktoré umožnia stanoviť liečivá aplikované pri terapii IBD a ich metabolity ako aj látok charakteru potenciálnych zápalových markerov. Nad rámec nosnej HPLC-MS problematiky sme sa v experimentálnej časti zameriavali i na najvýznamnejšie techniky alternatívne ku chromatografickým. Novo vyvinutou CZE-MS metódou boli analyzované liečivá používané v terapii IBD, pričom v rámci jednej analýzy bolo možné spoľahlivo a rýchlo stanoviť celú škálu uvedených liečiv s rozličným mechanizmom účinku. Vyvinutá metóda bola úspešne aplikovaná na analýzu uvedených liečiv v liekových formách. Boli vyvinuté vysoko spoľahlivé CE-MS a 2D-CE-UV metódy pre liečivo ovplyvňujúce dopaminergnú transmisiu na úrovni centrálnej nervovej sústavy – vareniklín. Novo vyvinuté analytické metódy dosiahli lepšie validačné parametre v porovnaní s konvenčnými metódami a postupmi používanými v daných praktických oblastiach v súčasnosti. Preto je predpoklad ich úspešnej implementácie do farmaceutickej a klinickej praxe.

Číslo grantu : KEGA 022UK-4/2015

Názov : Pokročilé metódy kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou vo farmácii a biomedicíne“ - príprava učebnice, monografie a metodických listov pre špecializovaný edukačný program magisterského a doktorandského štúdia v module

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš PhD.

Anotácia: Počas tohto roku riešenia boli z rozsiahlej literárnej rešerše mapujúcej kvapalinovú chromatografiu a rovnako tak i hmotnostnú spektrometriu zosumarizované a rozklasifikované základné aspekty danej problematiky a následne boli pripravené základy textov jednotlivých kapitol učebnice. V texte sú zapracované najnovšie vedecké poznatky a informácie získané z odborných zdrojov integrovaných v prestížnych svetových vedeckých databázach WOS, SCOPUS, a i. V rámci edukačnej časti riešenia grantu boli pripravené a už aj zavedené do výučby nové prednášky vo forme powerpointovských prezentácií pre poslucháčov 2. ročníka a 3. ročníka magisterského štúdia na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. V prednáškach sú implementované i pôvodné experimentálne výsledky autorského kolektívu, ktoré priamo súvisia s riešenou problematikou. V experimentálnej časti projektu sme sa zamerali na vývoj pokročilých a inovatívnych HPLC a CE metód s rozličnoým typom detekcie (UV-Vis, DAD, MS) aplikovateľných do prostredia reálnej klinickej praxe. Boli vyvinuté metódy na stanovenie aktivity enzýmu tiopurín-S-metyl transferázy, ďalej metódy, ktoré umožňujú súčasnú analýzu liečiv aplikovaných pri terapii nešpecifických zápalových ochorení ako aj ich metabolitov a látok charakteru potenciálnych zápalových markerov. Prednosťami uvedených novo vyvinutých analytických metód je zlepšenie ich výkonnostných parametrov a efektivity analytického procesu v porovnaní s konvenčnými metódami a postupmi používanými v súčasnosti v daných praktických oblastiach. Preto je predpoklad ich úspešnej implementácie do farmaceutickej a klinickej praxe.

Číslo grantu : APVV-15-0585

Názov : Analytické hodnotenie profilov klinických vzoriek a markerov vo vzťahu k optimalizácii liečby nešpecifických zápalových ochorení čreva tiopurínmi

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš PhD.

Anotácia: V prvom roku riešenia projektu boli vyvinuté inovatívne analytické metódy aplikovateľné pre včasnú diagnostiku a účinné nastavenie terapie pacientov trpiacich nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev (IBD). Nad rámec nosnej HPLC-MS problematiky sme sa zameriavali i na alternatívne prístupy, ktoré môžu podporovať a efektívne dopĺňať výstupy získané zo zvoleného referenčného analytického prístupu (HPLC-DAD/MS). Metóda RP-HPLC s gradientovou elúciou a konvenčnou DAD i pokročilou MS detekciou na stanovenie aktivity jedného z hlavných enzýmov zapojených do metabolizmu liečiv zo skupiny tiopurínov, tiopurín-S-metyl transferázy, významne zvýšila citlivosť a selektivitu stanovenia v porovnaní s konvenčnými metódami. Okrem sledovania aktivity špecifických látok bielkovinovej povahy – enzýmov sme sa zaoberali i vývojom HPLC ako aj CE metód, ktoré umožnia stanoviť liečivá aplikované pri terapii IBD ako aj ich aktívne, resp. terapeuticky neaktívne metabolity. HILIC metóda sa ukázala ako priaznivejšia alternatíva z hľadiska minimalizácie času analýzy, zlepšenia rozlíšenia píkov separovaných látok a vyššej citlivosti. Po úspešnej validácii ju bude možné použiť na komplexnejšie (aj simultánne) stanovenia: tak iónových metabolitov, ako aj iónogénnych alebo neutrálnych liečiv a potencionálnych biomarkerov. Pokročilé CE-MS a 2D-CE-UV metódy boli vyvinuté na analýzu biogénnych amínov – tyramínu, dopamínu a serotonínu a pre liečivo ovplyvňujúce dopaminergnú transmisiu na úrovni centrálnej nervovej sústavy – vareniklín. Prednosťami uvedených novo vyvinutých analytických metód je zlepšenie efektivity analytického procesu v porovnaní s konvenčnými metódami a postupmi používanými v súčasnosti.


Číslo grantu
: FaF UK/28/2016

Názov : Projektovanie, syntéza a biologické hodnotenie nových C-doménovo selektívnych ACE inhibítorov I

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Pavol Ježko, PhD.

Anotácia: Cieľom tohoto projektu je projekcia C-doménovo selektívnych ACE inhibítorov. Následne bude uskutočnená syntéza vybraných zlúčenín. Pre stanovenie aktivity ACE s inhibítorom bude použité  fluorimetrické meranie aktivity v 96-jamkových platničkách. Získané výsledky z tejto práce budú podkladom pre návrh a optimalizáciu nových C-doménovo selektívne viazaných ACE inhibítorov, ktoré nemájú závažné nežiadúce účinky.