Podanie prihlášky

BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Prihlasovanie sa na štúdium

Uchádzač o štúdium na magisterské a bakalárske štúdium podáva prihlášku elektronicky prostredníctvom systému e-prihlaska na webovom sídle Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý nájdete tu: Podanie elektronickej prihlášky

Návod na vyplnenie e-prihlášky nájdete tu: Návod na podanie elektronickej prihlášky

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

  1. vyplní aj s prílohami elektronickú prihlášku
  2. vygeneruje platobný príkaz k úhrade poplatku za prijímacie konanie, platba prostredníctvom QR kódu
  3. vytlačí elektronickú prihlášku
  4. nezabudne POTVRDIŤ - uložiť elektronickú prihlášku
  5. žiadosť o prijatie bez Národných Porovnávacích Skúšok: odošle podpísanú žiadosť s povinnými prílohami poštou

Všetky povinné prílohy je možné vložiť elektronicky k e-prihláške.

Vyplnenú elektronickú prihlášku nezabudnite potvrdiť - uložiť! Inak sa neuloží v systéme a nemožno ju ďalej vyhodnocovať.

Po uložení prihlášky už zostáva len zaplatiť poplatok za prijímacie konanie a zaslať alebo doručiť povinné prílohy prihlášky.

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa nevracia.

Prijímacie konanie na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte zabezpečuje spoločnosť, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu Národnej porovnávacej skúšky (ďalej len „NPS“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímacie konanie realizované Národnou porovnávacou skúškou pre ak. rok 2023/2024 zabezpečuje spoločnosť SCIO, Pobřežní 34, Praha 8, Česká republika.

Bližšie informácie o priebehu a podmienkach testovania nájdete na www.scio.sk

Prílohy k prihláške na štúdium

FARMÁCIA V SLOVENSKOM JAZYKU:

 1. Povinné prílohy pre všetkých uchádzačov:
 1. Povinné prílohy pre žiadosti o prijatie na základe bodu 9. písm. a) alebo b), t. j. bez Národnej porovnávacej skúšky (ďalej len „bez NPS“):
  • žiadosť o prijatie bez NPS (písomná, neformálna), 
  • úradne overené fotokópie vysvedčení zo strednej školy všeobecného alebo farmaceutického zamerania za posledné štyri roky štúdia alebo
  • úradne overená fotokópia dokumentu potvrdzujúceho víťazstvo v celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl v predmetoch „Biológia“ alebo „Chémia“.

   

ZDRAVOTNÍCKE A DIAGNOSTICKÉ POMÔCKY :

 1. Povinné prílohy pre všetkých uchádzačov:
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  • vlastnoručne podpísaný životopis,
  • odražka lekársky posudok (potvrdenie od lekára) o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu zdravotníckeho povolania technik pre zdravotnícke pomôcky (vzor na prevzatie – príloha č. 2 k zákonu č. 578/2004 Z. z. [formát PDF]).
 1. Povinné prílohy pre žiadosti o prijatie na základe bodu 9. písm. a) alebo b), t. j. bez Národnej porovnávacej skúšky (ďalej len „bez NPS“):
  • žiadosť o prijatie bez NPS (písomná, neformálna), 
  • úradne overené fotokópie vysvedčení zo strednej školy všeobecného alebo farmaceutického zamerania za posledné štyri roky štúdia alebo
  • odražka úradne overená fotokópia dokumentu potvrdzujúceho víťazstvo v celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl v predmete „Biológia“.

Dôležité termíny a poplatky

Študijný programDĺžka štúdiaJazyk výučbyZískaný titulVýška poplatku***Termín podania prihlášky
FA5 rokovSJMgr.50 EUR1.12.2022 - 28.2.2023
ZDP3 rokySJBc.*50 EUR1.12.2022 - 30.6.2023
FAA**5 rokovAJMgr.50 EUR1.12.2022 - 31.7.2023

*  pokračovať v štúdiu na spojenom I. a II. stupni nie je možné

**  štúdium je spoplatnené podľa osobitných predpisov

***  úhrada bezhotovostným bankovým prevodom, na základe platobného príkazu vygenerovaným vo  svojej elektronickej prihláške cez portál ePrihlas

Uchádzač, ktorý si podáva prihlášku na magisterský študijný program Farmácia a súčasne na bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky, platí iba jeden poplatok za prijímacie konanie.

Spôsob úhrady:

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.
Termín úhrady poplatku:

Zároveň s prihláškou.

Vrátenie poplatku:

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa nevracia.
V prípade neúčasti na prijímacej skúške sa poplatok nevracia.
V prípade neprijatia na štúdium sa poplatok nevracia.