PRAVIDLÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Magisterský študijný program Farmácia

Termíny prijímacieho konania:

 1. Termín na podanie prihlášky na štúdium: 29. február 2024
 2. Termín na vloženie povinných príloh k prihláške: 29. február 2024
 3. Termín na úhradu poplatku za prijímacie konanie: 29. február 2024
 4. Výška poplatku za prijímacie konanie: 50 €
 5. Termín prijímacej skúšky: december 2023 až máj 2024 (NPS)
 6. Termín zasadnutia prijímacej komisie dekana: marec, jún 2024
 7. Termín na zverejnenie informácii uchádzačom o výsledku prijímacieho konania: marec, jún 2024
 8. Termín zápisu na štúdium: 2. september 2024

Informácia o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu:

Farmácia:250

Vnútorné predpisy:

 1. Pravidlá prijímacieho konania na UK
 2. Pravidlá prijímacieho konania na FaF UK na študijný program Farmácia v slovenskom jazyku
 3. Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK a Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2023/2024

Podmienky prijímania uchádzačov:

 1. Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu, ktorá vyplýva z ustanovenia § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách, je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania (predloženie maturitného vysvedčenia). Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie.
 2. V zmysle ustanovení § 32 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov fakulta požaduje, aby súčasťou materiálov prikladaných k žiadosti o štúdium bol lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium:

Na magisterský študijný program Farmácia uskutočňovaný v slovenskom jazyku budú prijatí uchádzači podľa nasledovných pravidiel a v poradí:

 1. každý uchádzač, ktorý získal celkový priemerný prospech v posledných štyroch rokoch štúdia na strednej škole všeobecného alebo farmaceutického zamerania do 1,180 vrátane, a zároveň absolvoval výuku predmetov chémia a biológia (alebo v prípade, že neabsolvoval predmet biológia, tak predmetu farmakológia) v dĺžke aspoň jedného roku v priebehu posledných dvoch ročníkov štúdia a bol z týchto predmetov na vysvedčeniach hodnotený klasifikačným stupňom nie horším ako 2 (chválitebne), a podal si písomnú žiadosť o prijatie na základe tohto bodu, vrátane príloh;
 2. každý uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl v predmetoch Biológia alebo Chémia a podal si písomnú žiadosť o prijatie na základe tohto bodu, vrátane príloh;
 3. uchádzač neprijatý podľa podmienky uvedenej pod písm. a) alebo písm. b) tohto bodu: tak ako sa umiestnil podľa poradia úspešnosti v Národnej porovnávacej skúške s najlepším výsledkom.

Ďalšie informácie:

Farmaceutická fakulta UK prijímaciu skúšku neorganizuje. Národnú porovnávaciu skúšku zabezpečuje spoločnosť https://www.scio.sk/. Národná porovnávacia skúška sa pre magisterský študijný program Farmácia skladá z:

 1. testu z prírodných vied (Biológia a Chémia),
 2. testu všeobecných študijných predpokladov
Každý uchádzač, ktorého prihláška bola fakultou akceptovaná, má nárok absolvovať požadovanú dvojicu testov NPS (prírodných vied a VŠP) bez poplatku, po uplatnení zľavového kupónu, ktorý uchádzač získa na webovom sídle spoločnosti realizujúcej NPS.

Všeobecné informácie:

Celkový priemerný prospech sa počíta v prípade štvorročných stredných škôl z výročných vysvedčení za 1. až 3. rok štúdia a za prvý polrok 4. roku štúdia, vrátane voliteľných predmetov (nezapočítava sa známka zo správania). Celkový priemerný prospech sa počíta za všetky roky spoločne, nie zvlášť. U absolventov viacročných stredných škôl sa analogicky počítajú známky z posledných štyroch rokov štúdia (v poslednom roku štúdia opäť iba prvý polrok).

Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí:

 1. Podmienkou prijatia cudzincov (aj krajanov) na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade občanov SR, ktorý vyplýva z ustanovenia § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách, a tým je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania, ktoré je nostrifikované podľa zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Pre účely posúdenia prihlášok na štúdium na základe celkového priemerného prospechu v posledných štyroch rokoch štúdia, fakulta zabezpečí prevod vysvedčenia/vysvedčení do slovenskej klasifikačnej stupnice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prihláška na štúdium:

 1. E-prihláška
 2. Návody pre uchádzačov o štúdium
 3. Prílohy k prihláške:
  Povinné prílohy prihlášky pre všetkých uchádzačov:
 4. Povinné prílohy pre žiadosti o prijatie bez Národných porovnávacích skúšok:
  • písomná žiadosť o prijatie bez NPS
  • úradne overené fotokópie vysvedčení zo strednej školy všeobecného alebo farmaceutického zamerania za posledné štyri roky štúdia, alebo dokumentu potvrdzujúceho víťazstvo v celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl v predmetoch „Biológia“ alebo „Chémia“.
 5. Kontaktné osoby na fakulte
  Študijná referentka - Silvia Hudecová
  Študijná referentka - Ing. Silvia Zolvíková
  e-mail: studijne@fphram.uniba.sk