Prihlasovanie na štátne skúšky

Štátne skúšky sa uskutočnia od 22. januára 2024 do 26. januára 2024.

Študenti, ktorí splnili podmienky na vykonanie zimnej štátnej skúšky a zároveň sa chcú zimných štátnych skúšok zúčastniť sa záväzne prihlásia na predmety štátnej skúšky prostredníctvom systému AIS2 od 02.01.2024 od 8:00 (utorok) do 05.01.2024 do 23:59 (piatok). Študent, ktorý sa do systému AIS2 neprihlási sa nemôže zúčastniť štátnej skúšky. 

Študent sa prihlasuje na interval, v ktorom sa konajú zimné štátne skúšky. Prihlásení študenti budú študijným oddelením fakulty zadelení podľa abecedného poradia do jednotlivých komisií v jednotlivé dni.

Študent môže absolvovať štátnu skúšku len ak má splnené povinnosti stanovené študijným programom. Študenti, ktorí úspešne vykonajú skúšky do 03. 01. 2024 vrátane sa môžu zúčastniť štátnic.

Študenti, ktorí sa nezúčastnia zimnej štátnej skúšky v riadnom termíne, si môžu podať žiadosť o náhradný/opravný termín ŠS, ktorý bude zverejnený neskôr. Žiadosť sa podáva na Študijnom oddelení FaF UK.

Pred konaním štátnej skúšky z predmetov Farmakognózia, Farmaceutická chémia a Farmakológia je potrebné vykonať skúšky z nasledovných predmetov: 

 • Analytická chémia
 • Analýza liečiv
 • Anatómia a fyziológia
 • Biochémia
 • Farmaceutická botanika
 • Farmaceutická chémia
 • Farmakognózia
 • Farmakológia a toxikológia
 • Fyzikálna chémia
 • Imunológia
 • Klinická farmakológia a farmakoterapia
 • Mikrobiológia
 • Organická chémia
 • Patológia
 • Rádiofarmaká
 • Všeobecná biológia
 • Všeobecná a anorganická chémia