Prihlasovanie na štátne skúšky

Štátne skúšky sa uskutočnia od 24. januára 2022 do 27. januára 2022.

Študenti, ktorí splnili podmienky na vykonanie zimnej štátnej skúšky a zároveň sa chcú zimných štátnych skúšok zúčastniť sa môžu prihlasovať

 

OD 03. JANUára 2022 od 8:00 DO 07. januára 2022 do 23:59

 

Študenti sa záväzne prihlasujú prostredníctvom systému AIS2. Študent, ktorý sa do systému neprihlási sa nemôže zúčastniť štátnej skúšky.

Študent sa prihlasuje na interval, v ktorom sa konajú zimné štátne skúšky. Prihlásení študenti budú študijným oddelením zadelení podľa abecedného poradia do jednotlivých komisií v jednotlivé dni.

Študent môže absolvovať štátnu skúšku len ak má splnené povinnosti stanovené študijným programom. Študenti, ktorí úspešne vykonajú skúšky do 07. 01. 2022 vrátane sa môžu zúčastniť štátnic.

Študenti, ktorí sa nezúčastnia zimnej štátnej skúšky v riadnom termíne, si môžu podať žiadosť o náhradný/opravný termín ŠS, ktorý bude zverejnený neskôr. Žiadosť sa podáva na študijnom oddelení FaF UK.

Pred konaním štátnej skúšky z predmetov Farmakognózia, Farmaceutická chémia a Farmakológia je potrebné vykonať skúšky z nasledovných predmetov: 

 • analytická chémia
 • analýza liečiv
 • anatómia a fyziológia
 • biochémia
 • farmaceutická botanika
 • farmaceutická chémia
 • farmakognózia
 • farmakológia a toxikológia
 • fyzikálna chémia
 • imunológia
 • klinická farmakológia a farmakoterapia
 • mikrobiológia
 • organická chémia
 • patológia
 • rádiofarmaká
 • všeobecná biológia
 • všeobecná a anorganická chémia