Pre zaradených od 01.04.2022

Náplň štúdia

Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností, organizácia špecializačného štúdia, ako aj rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení sú dané minimálnymi štandardmi ustanovenými Výnosom MZ SR č. 12422/2010-OL, ktorý bol zmenený a doplnený Výnosmi MZ SR č. 07575-OL-2011 a S08305-OL-2013.

Špecializačné kurzy

Záujemcovia o kurz(y) zašlú riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializačný kurz  poštou na Študijné oddelenie fakulty najneskôr šesť týždňov pred začiatkom konania kurzu. Prosíme, vyplňte prihlášku počítačom. Na kurz je potrebné sa prihlásiť aj elektronicky prostredníctvom systému AIS.

Kurzy môžu študenti zaradení do špecializačného štúdia absolvovať v ľubovoľnom poradí.

TERMÍNY KURZOV V ROKU 2023/2024

Čas: 8:00 - 17:00

Názov kurzuTermín kurzuTermín prihláseniaMiestnosť
Špecializačný kurz I.22. - 26. apríla 2024najneskôr do 08. marca 2024dištančne
Špecializačný kruz II.20. - 24. novembra 2023najneskôr do 06. októbra 2023dištančne
Špecializačný kurz III.18. - 22. marca 2024najneskôr do 02. februára 2024dištančne
Špecializačný kurz IV.23. - 27. októbra 202najneskôr do 08. septembra 2023dištančne

Kurz sa uskutoční, ak sa na termín prihlási najmenej 20 študentov.

Bližšie informácie budú zaslané prihláseným účastníkom elektronickou poštou najneskôr týždeň pred konaním kurzu.

Odborná prax

Sústredenie pred špecializačnou skúškou

Sústredenie pred špecializačnou skúškou je plánované v termíne 9.9. – 11.9.2024. V rámci sústredenia je limitovaný počet študentov (max. 40 študentov).  Zašlite riadne vyplnenú písomnú prihlášku na špecializačné sústredenie (vrátane vypísaných výkonov, ktoré si potrebujete doplniť), s indexom odbornosti a riadne vyplneným záznamníkom zdravotných výkonov na adresu Študijného oddelenia FaF UK najneskôr do 26. 07. 2024 - rozhoduje pečiatka podateľne FaF UK. Na sústredenie budú uprednostnení tí študenti, ktorí ku termínu konania sústredenia budú mať absolvované všetky špecializačné kurzy.

Špecializačná skúška

Špecializačné skúšky v 2. polroku 2024 pre záujemcov, ktorí spĺňajú požiadavky, sú plánované v období  1.10. - 8.10.2024. Termín sa môže posunúť podľa počtu prihlásených záujemcov o špecializačnú skúšku. 

Upozorňujeme, že ku skúške budú pripustení iba uchádzači, ktorí ku termínu podania prihlášky (18.7.2024), budú spĺňať kritéria (absolvovanie všetkých kurzov, sústredenia a 36-mesačná odborná prax) podľa Smernice dekana č.9/2022 Zásady špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte, v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku s prílohami je potrebné doručiť na Študijné oddelenie FaF UK najmenej 10 týždňov pred skúškou. Pred poslaním prihlášky je potrebné poslať žiadosť o odporúčanie koordinátora na prihlásenie sa na špecializačnú skúšku aj s vyplnenou prílohou č. 1 naskenované emailom na adresu kobliskovafpharm.uniba.sk  a v tlačenej podobe priložiť k prihláške na skúšku žiadosť o odporúčanie koordinátora s prílohou č. 1, spolu s originálom svojho podpisu.

Kompletne vyplnená prihláška na špecializačnú skúšku sa posiela výlučne poštou na adresu Študijného oddelenia. Prosíme o čitateľné vyplnenie najmä prvej strany prihlášky, najlepšie počítačom. Za deň doručenia bude považovaný dátum podania na poštu.

Spolu s riadne vyplnenou prihláškou je potrebné poslať aj riadne vyplnený index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov a odporúčanie koordinátora s prílohou č.1.

Záujemcovia o špecializačné skúšky v termíne 1.10. - 8.10.2024  musia doručiť prihlášku do 18.7.2024. Nekompletné prihlášky budú vrátené žiadateľom na doplnenie.

Prevzatie špecializačných diplomov

Absolventi špecializačného štúdia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí ho úspešne ukončili vykonaním špecializačnej skúšky v termínoch od 29. 01. 2024 do 02.02. 2024 si môžu DIPLOM o špecializácii – odbornej spôsobilosti na výkon špecializačných pracovných činností v špecializačnom odbore LEKÁRENSTVO vyzdvihnúť osobne na Dekanáte FaF UK, Ulica odbojárov 10 v Bratislave  (tretie dvere vpravo, miestnosť  O-9), Mgr. Zuzana Ollé v termíne od 29.02. 2024 do 03.04. 2024 výlučne počas úradných hodín.

 

Úradné hodiny pre vyzdvihnutie diplomu:

Pondelok, Streda, Piatok: 9 – 11 hod.

Utorok, Štvrtok: 13 – 15 hod.