Pre zaradených od 01.04.2022

Náplň štúdia

Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností, organizácia špecializačného štúdia, ako aj rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení sú dané minimálnymi štandardmi ustanovenými Výnosom MZ SR č. 12422/2010-OL, ktorý bol zmenený a doplnený Výnosmi MZ SR č. 07575-OL-2011 a S08305-OL-2013.

Špecializačné kurzy

Záujemcovia o kurz(y) zašlú riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializačný kurz  poštou na Študijné oddelenie fakulty najneskôr šesť týždňov pred začiatkom konania kurzu. Prosíme, vyplňte prihlášku počítačom. Na kurz je potrebné sa prihlásiť aj elektronicky prostredníctvom systému AIS.

Kurzy môžu študenti zaradení do špecializačného štúdia absolvovať v ľubovoľnom poradí.

TERMÍNY KURZOV V ROKU 2022/2023

Čas: 8:00 - 17:00

Názov kurzuTermín kurzuTermín prihláseniaMiestnosť
Špecializačný kurz I.24. - 28. apríla 2023najneskôr do 10. marca 2023dištančne
Špecializačný kruz II.21. - 25. novembra 2022najneskôr do 7. októbra 2022dištančne
Špecializačný kurz III.20. - 24. marca 2023najneskôr do 3. februára 2023dištančne
Špecializačný kurz IV.17. - 21. októbra 2022najneskôr do 2. septembra 2022dištančne

Kurz sa uskutoční, ak sa na termín prihlási najmenej 20 študentov.

Bližšie informácie budú zaslané prihláseným účastníkom elektronickou poštou najneskôr týždeň pred konaním kurzu.

Odborná prax

Sústredenie pred špecializačnou skúškou

Sústredenie pred špecializačnou skúškou je plánované v termíne 16.1. - 20.1.2023. Termín sa môže posunúť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom COVID-19 a energetickej situácie a s tým súvisiacich prijatých opatrení. V rámci sústredenia je limitovaný počet študentov (max. 40 študentov). Záujemcovia o absolvovanie špecializačného sústredenia najneskôr do 2. 12. 2022 kontaktujte prostredníctvom e-mailu Dr. Masarykovú (ohľadom výkonov, ktoré si potrebujete doplniť). Zároveň zašlite riadne vyplnenú písomnú prihlášku na špecializačné sústredenie spolu indexom odbornosti a riadne vyplneným záznamníkom zdravotných výkonov na adresu Študijného oddelenia FaF UK najneskôr do 2. 12. 2022 - rozhoduje pečiatka podateľne FaF UK. Na sústredenie budú uprednostnení tí študenti, ktorí ku termínu konania sústredenia budú mať absolvované všetky špecializačné kurzy.

Špecializačná skúška

Špecializačné skúšky v 1. polroku 2023 pre záujemcov, ktorí spĺňajú požiadavky, sú plánované na prelome januára a februára 2023, predpokladaný termín 30.1.-10.2.2023. Termín sa môže posunúť podľa počtu prihlásených záujemcov o špecializačnú skúšku, a tiež v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom COVID-19 a energetickej situácie a s tým súvisiacich opatrení.

Upozorňujeme, že ku skúške budú pripustení iba uchádzači, ktorí ku termínu podania prihlášky (18.11.2022), budú spĺňať kritéria (absolvovanie všetkých kurzov, sústredenia a 36-mesačná odborná prax) podľa Smernice dekana č.1/2018 Zásady špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte, v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku s prílohami je potrebné doručiť na Študijné oddelenie FaF UK najmenej 10 týždňov pred skúškou. Pred poslaním prihlášky je potrebné poslať žiadosť o odporúčanie koordinátora na prihlásenie sa na špecializačnú skúšku aj s vyplnenou prílohou č. 1 v tlačenej forme a naskenované emailom na adresu masarykovafpharm.uniba.sk.

Kompletne vyplnená prihláška na špecializačnú skúšku sa posiela výlučne poštou na adresu Študijného oddelenia. Prosíme o čitateľné vyplnenie najmä prvej strany prihlášky, najlepšie počítačom. Za deň doručenia bude považovaný dátum podania na poštu.

Spolu s riadne vyplnenou prihláškou je potrebné poslať aj riadne vyplnený index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov a odporúčanie koordinátora.

Záujemcovia o špecializačné skúšky v termíne 30.1.-10.2.2023 musia doručiť prihlášku do 18.11.2022. Nekompletné prihlášky budú vrátené žiadateľom na doplnenie!

Prevzatie špecializačných diplomov

Absolventi špecializačného štúdia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí ho úspešne ukončili vykonaním špecializačnej skúšky v termínoch od 28.09.2022 do 30.09.2022 si môžu DIPLOM o špecializácii – odbornej spôsobilosti na výkon špecializačných pracovných činností v špecializačnom odbore LEKÁRENSTVO vyzdvihnúť osobne na Študijnom oddelení FaF UK, Ulica odbojárov 10 v Bratislave v termíne od 28. októbra 2022 výlučne počas úradných hodín Študijného oddelenia FaF UK a to najneskôr do konca decembra 2022.