Poplatky za štúdium

Výška a splatnosti úhrad spojených so špecializačným štúdiom sú určované Opatrením dekana v súlade so všeobecne záväzným predpisom MZ SR. Už uhradené poplatky a úhrady sa nevracajú.

V prípade neuhradenia príslušnej úhrady v čase a spôsobom ustanoveným v Opatrení dekana sa uplatňujú sankcie.

Výšku úhrady za špecializačné štúdium môže dekan v odôvodnených prípadoch znížiť, a to na základe písomnej žiadosti účastníka, ku ktorej sa vyjadruje garant špecializačného odboru. Na rozhodovanie podľa tohto článku sa nevzťahujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave o poplatkoch za štúdium.

VÝŠKA ÚHRAD POPLATKOV

Poplatky za štúdium
Poplatok za špecializačné štúdium
(index, Záznamník, vzdelávacie kurzy, sústredenie, školiace miesto)
280,- €
Poplatok za špecializačné štúdium
(vzdelávacie kurzy, sústredenie, školiace miesto)
260,- €
Vzdelávací kurz absolvovaný samostatne50,- €  /týždeň
Sústredenie absolvované samostatne20,- € /týždeň
Špecializačná skúška400,- €
Opakovanie špecializačnej skúšky100,- €
Vystavenie jazykovej mutácie rozhodnutia o zaradení do Špecializačného štúdia v anglickom jazyku50,- €
Poplatky za vydanie duplikátov
Vystavenie duplikátu Indexu odbornosti10,- €
Vystavenie duplikátu Záznamníka zdravotných výkonov10,- €
Vystavenie duplikátu rozhodnutia o zaradení do Špecializačného štúdia v slovenskom jazyku5,- €
Vystavenie duplikátu rozhodnutia o zaradení do Špecializačného štúdia v anglickom jazyku50,- €