Nahlasovanie zmien

V prípade osobných a pracovných zmien údajov (bydliska, kontaktných informácií, mena, nástupu na materskú/ rodičovskú dovolenku, obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, pracovného voľna bez náhrady mzdy, získania titulu, zamestnávateľa, externého školiteľa, ...) je potrebné tieto zmeny nahlásiť formou voľne sformulovaného sprievodného listu s prílohami:

  • pri zmene mena sobášom - úradne overenú kópiu sobášneho listu
  • pri úradnej zmene mena - úradne overená kópiu rozhodnutia
  • pri získaní titulu PharmDr., PhD.,... - úradne overenú kópiu diplomu
  • pri zmene zamestnávateľa - kópiu novej pracovnej zmluvy bez uvedenia výšky mzdy; kópiu špecializačného diplomu nového externého školiteľa a súhlas externého školiteľa; súhlas nového zamestnávateľa so špecializačným štúdiom (voľne sformulovaný)

V prípade otázok kontaktujte Študijné oddelenie, Ing. Ivanovú.