Education and Research in the Field of Drug Design and Development within the V4 Region / Vzdelávanie a výskum v oblasti projekcie a vývoja liečiv v rámci regiónu V4

Project ID # / Title of the Project

22130144 / Education and Research in the Field of Drug Design and Development within the V4 Region

Číslo projektu / názov projektu

22130144 / Vzdelávanie a výskum v oblasti projekcie a vývoja liečiv v rámci regiónu V4

www.visegradfund.org

 

Obdobie riešenia projektu

01/02/2022 – 31/05/2023

 

Podpora projektu

Tento projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Hlavný riešiteľ

LEKÁRSKA UNIVERZITA V LUBLINE (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)                                                        http://umlub.pl                                                                                                                                                            Farmaceutická fakulta                                                                                                                https://www.umlub.pl/en/university/organizational-structure/szczegoly,169,podrzedne.html#news-title                                                                                                                                                                      Poľsko  

Vedecký koordinátor projektu: prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała                                                Administratívny koordinátor projektu: Mgr. Ewa Pawlus-Maciejewska                                                         (e-mail: ewa.pawlus-maciejewskaumlub.pl)


Spoluriešiteľské - partnerské inštitúcie

Partnerská inštitúcia 1

MASARYKOVA UNIVERZITA                                                                                                                        https://www.muni.cz/                                                                                                                                         Farmaceutická fakulta                                                                                                                                              https://www.pharm.muni.cz/                                                                                                                                    Česká republika        

Vedeckí koordinátori projektu: doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., PharmDr. Tereza Padrtová, Ph.D.                                                                                                                                                                           Administratívny koordinátor projektu: PharmDr. Tereza Padrtová, Ph.D.                                                       (e-mail: padrtovatpharm.muni.cz)

Partnerská inštitúcia 2

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE                                                                                            https://uniba.sk/                                                                                                                                                       Farmaceutická fakulta                                                                                                                                        https://www.fpharm.uniba.sk/                                                                                                                                Slovenská republika

Vedecký koordinátor projektu: doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.                                                                         Administratívny koordinátor projektu: Mgr. Kristína Piatničková, PhD.                                                          (e-mail: kristina.piatnickovauniba.sk)


Charakteristika hlavného cieľa projektu

Výskum nových potenciálne účinných molekúl vrátane vakcín je jedným z cieľov lekárskych vied, ktoré vytvárajú neoddeliteľnú súčasť národných a nadnárodných programov na podporu zdravia. Dnes, uprostred pandémie COVID-19, je zreteľnejšie ako kedykoľvek predtým, že pre tento proces je nevyhnutná pevná podpora v spoločnosti, najmä v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4; od septembra 2021 bolo v Poľsku proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných minimálne jednou dávkou vakcíny len 51 % populácie, 44 % populácie na Slovensku a 56 % populácie v Českej republike, www.ourworldindata.org) Pozitívny postoj spoločnosti a úspechy vo výskume môžu prameniť len zo zvýšenej informovanosti a zvýšeného povedomia nielen akademických komunít, ale aj bežných občanov regiónu V4.                                                                                                                                           Analýzy vo všetkých terapeutických oblastiach indikujú, že vývoj nového lieku, od syntézy molekúl via identifikáciu cieľa a schválenie do klinickej praxe, trvá viac ako 12 rokov (www.fda.org). Tento proces je však dlhý, finančne náročný a komplikovaný, a to aj napriek dosiahnutým pokrokom v biotechnológiách. Zintenzívnenie spolupráce medzi  výskumníkmi v rámci krajín V4 pomôže vytvoriť nové štandardizované interdisciplinárne prístupy, ktoré potenciálne akcelerujú proces objavu liečiv a generujú konkurenčnú výhodu tohto regiónu.                                                                                             Mylné predstavy o liekoch, ktoré sú zaznamenané v krajinách V4, spejú ku skepse, nadmernej spotrebe liekov alebo ich zneužívaniu. Tieto názory sú však výzvou pre zvýšenie bezpečnosti pri užívaní liekov a zvýšenie zdravotného povedomia obyvateľstva prezentovaním a implementáciou vzdelávacích programov, zameraných nielen na partnerstvo medzi výskumníkmi, ale aj na študentov, mladých výskumníkov a laickú verejnosť. 


PREHĽAD USKUTOČNENÝCH A PLÁNOVANÝCH AKTIVÍT SÚVISIACICH S REALIZÁCIOU PROJEKTU:

  • 24/03/2022 - 25/03/2022 - zahájenie projektu - on-line stretnutie zúčastnených strán
  • 29/04/2022 - on-line seminár pre študentov / PhD. študentov / mladých výskumných pracovníkov zapojených do projektu 
  • 09/05 - 13/05/2022 - "Study visit" č. 1 organizovaná partnerskou inštitúciou - MASARYKOVOU UNIVERZITOU, BRNO (CZ): pre študentov / PhD. študentov / mladých vedeckých pracovníkov a odborných vedecko-výskumných (akademických) pracovníkov zapojených do projektu. 
  • 19/09 - 23/09/2022 - "Study visit" č. 2 organizovaná partnerskou inštitúciou - UNIVERZITOU KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (SK): pre študentov / PhD. študentov / mladých vedeckých pracovníkov a odborných vedecko-výskumných (akademických) pracovníkov zapojených do projektu.
  • 03/10/2022 - 15/05/2023 - "Open lectures" - 5 prednášok organizovaných každou zo zainteresovaných univerzít, v národnom jazyku, určené pre širokú verejnosť.
  • 20/03/2023 - 24/03/2023 - "Study visit" č. 3 organizovaná hlavným riešiteľom projektu - LEKÁRSKOU UNIVERZITOU V LUBLINE (PL): pre študentov / PhD. študentov / mladých vedeckých pracovníkov a odborných vedecko-výskumných (akademických) pracovníkov zapojených do projektu.
  • 14/04/2023 - on-line stretnutie (od 9:00 do 15:00) venované prezentácii projektu a dosiahnutým výsledkom, prezentácii participujúcich partnerských univerzít (Lekárska univerzita v Lubline - hlavný koordinátor, Masarykova univerzita v Brne, Farmaceutická fakulta a Komenského univerzita v Bratislave, Farmaceutická fakulta ako spoluriešiteľské inštitúcie) odborným prednáškam a diskusii vedenej učiteľmi / výskumníkmi z týchto univerzít.                                                                           Určené: pre regionálnych, nadregionálnych a zahraničných výskumníkov, pre vedecké inštitúcie, akademickú komunitu, farmaceutické spoločnosti, ďalej pre lokálne a regionálne autority, pre mimovládne organizácie a i. 
  •  

Bližšie informácie k projektu sú dostupné na: www.drug-research-edu.eu