Mobilita študentov

Študenti sa v rámci programu ERASMUS+ môžu zúčastniť dvoch základných typov mobilít, a to študijného pobytu alebo stáže:

1. ERASMUS+ ŠTUDIJNÝ POBYT, RESP. ŠTUDIJNÁ MOBILITA je absolvovanie časti štúdia na zahraničných vysokých školách v štátoch Európskej únie, resp. v krajinách podieľajúcich sa na programe ERASMUS+, ktoré musí byť domácou univerzitou plne uznané a nahradené za porovnateľné obdobie štúdia na domácej univerzite.

2. ERASMUS+ STÁŽSTÁŽ je obdobie študentom strávené v podniku alebo v inej inštitúcii v krajine zapojenej do Programu ERASMUS+. Základným cieľom stáže je prehlbovanie a využívanie nadobudnutých poznatkov, získavanie nových praktických zručností, a to nielen v študovanom odbore ale i na úrovni osvojovania si jazykových znalostí a tak zvyšovať možnosti uplatnenia sa študentov na domácom i zahraničnom trhu práce. 

Existujú dva typy stáže:

  • stáž počas štúdia - keď je študent riadne zapísaný na štúdium, a to tak v akademickom roku, v ktorom sa hlási na ERASMUS+ mobilitu ako aj v akademickom roku, v ktorom sa jej zúčastní
  • absolventská stáž - určená pre absolventov štúdia

 

ZÁPISNICA Z VÝBEROVÉHO KONANIA NA DODATOČNÚ ERASMUS+ STÁŽ PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 z dňa 26. 4. 2017.

POZNÁMKA - NEPREHLIADNITE !!!

ZÁKLADNÝM A NAJDÔLEŽITEJŠÍM KRITÉRIOM VÝBERU NA ŠTUDENTSKÚ MOBILITU SÚ DOSIAHNUTÉ ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY AKO AJ SPLNENIE VŠETKÝCH PODMIENOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY (VRÁTANE ABSOLVOVANIA VŠETKÝCH PRENOSOVÝCH PREDMETOV).

PRI ZÍSKANÍ ROVNAKÉHO POČTU BODOV JE ROZHODUJÚCICH KRITÉRIOM AJ PREDCHÁDZAJÚCA ÚČASŤ NA ERASMUS+ MOBILITE. TZN. PREDNOSŤ MÁ TEN ŠTUDENT/ŠTUDENTI, KTORÍ SA MOBILITY EŠTE NEZÚČASTNILI.

Prezentácia z Erasmus+ Info Day pre farmaceutov 2016