Rigorózne konanie (PharmDr.)

Základné informácie

nájdete na stránke https://www.fpharm.uniba.sk/studium/dalsie-vzdelavanie/rigorozne-konanie/

 

Kontaktná osoba na katedre:

PharmDr. Renáta Kubíková, PhD.

02/50 117 307

kollarova@fpharm.uniba.sk

Sylabus otázok na rigoróznu skúšku - BIOCHÉMIA

Sylabus otázok na rigoróznu skúšku - IMUNOLÓGIA

Sylabus otázok na rigoróznu skúšku - MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA

Sylabus otázok na rigoróznu skúšku - PATOBIOCHÉMIA