Doktorandské štúdium

Téma riešenej dizertačnej práce (školiteľ):

  • Enzýmy signálnych systémov vo vzťahu k sekundárnemu metabolizmu rastlín (doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.)
  • Štúdium enzýmov signálnych systémov v rastlinných organizmoch (doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.)
  • Vplyv modifikovaných štruktúr aktívnych látok na biologické vlastnosti imunokompetentných buniek (doc. Mgr. Martina Dubničková, PhD.)
  • Molekulárno-biologické a biochemické mechanizmy charakterizácie cholínesteráz vo vzťahu k dysbalancii lipidového metabolizmu (doc. RNDr. Ingrid Pauliková, CSc.)