Prihlasovanie na štátne skúšky

Štátne skúšky sa konajú od 28. januára do 8. februára 2019.

Študenti, ktorí splnili podmienky na vykonanie zimnej štátnej skúšky a zároveň sa chcú zimných štátnych skúšok zúčastniť sa záväzne prihlásia na predmety štátnej skúšky prostredníctvom systému AIS2 od 7.1.2019 od 08:00 (pondelok) do 13.1.2019 do 23:59 (nedeľa). Študent, ktorý sa do systému neprihlási  sa nemôže zúčastniť štátnej skúšky.

Študent sa prihlasuje na interval, v ktorom sa konajú zimné štátne skúšky. Prihlasení študenti budú študijným oddelením zadelení podľa abecedného poradia do jednotlivých komisií v jednotlivé dni.

Študent môže absolvovať štátnu skúšku len ak uplynie najmenej  20 dní od úspešného absolvovania semestrálnej skúšky a ak má splnené povinnosti stanovené študijným programom. Študenti, ktorí úspešne vykonajú skúšky do 8.1.2019 vrátane sa môžu zúčastniť štátnic.

Študenti, ktorí sa nezúčastnia zimnej štátnej skúšky v riadnom termíne, si môžu podať žiadosť o nahrádný/opravný termín ŠS, ktorý bude zverejnený neskôr. Žiadosť sa podáva na študijnom oddelení FaF UK.

 

Pred konaním štátnej skúšky z predmetov: Farmakognózia,  Farmaceutická chémia,  Farmakológia

je potrebné vykonať skúšky z nasledovných predmetov:

°  farmaceutická botanika

°   organická chémia

°  všeobecná biológia

°  všeobecná a anorganická chémia

°   fyzikálna chémia

°  anatómia a fyziológia

°  analytická chémia

°   farmaceutická chémia

°  patológia

°  biochémia

°   analýza liečiv

°  mikrobiológia

°  farmakognózia

°   rádiofarmaká

°  imunológia

 

 

°  farmakológia a toxikológia

 

 

°klinická farmakológia a farmakoterapia